عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین میزان جامعیت و مانعیت دو موتورکاوش بینگ و گوگل در بازیابی تصاویراست. مقصود این است که موتورکاوشی مشخص شود که بیش‌ترین جامعیت و مانعیت را در بازیابی تصاویر دارد. روش پژوهش: پـژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی است و به لحاظ هدف و گردآوری داده‌ها از روش‌های پژوهش شبه آزمایشی استفاده کرده است. جامعه این پژوهش تصاویر ذخیره‌ شده موجود در پایگاه‌های تصویر دو موتور کاوش بینگ و گوگل‌ هستند. داده های پژوهش از طریق جستجوی تصویر به تصویر در موتورهای کاوش ...