عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 684

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عوامل بیماریزای زنده بخصوص قارچهای پاتوژن گیاهی و همچنین عوامل غیرزنده نظیر عناصر سمی خسارت زیادی به درختان و فضای سبز شهرها وارد می‌آورند. در این با تجه به اهمیت درختان و اقتصادی بودن بیماریهای آنها ابتدا اقدام به شناسایی عوامل ایجادکننده بیماری خواهد شد. سپس با مطالعه بیولوژی، اکولوژی عوامل بیماریزا، اثر متقابل امراض با یکدیگر بررسی می‌گردد و سرانجام با توجه به خصوصیات زیست‌شناسی عوامل بیماریزا و عوامل کنترل‌کننده طبیعی آنها، تاثیر روشهای مختلف مبارزه بررسی شده و براساس اطل ...

بر اساس این تحقیق، گونه‌های عامل بیماری گموز در منطقه بوئین زهرا P.citrophthora و P.nicotianae شناسایی گردید و بیماریزایی آنها به اثبات رسید. با بازدیدهای مکرر از باغات پسته استان در فصول بهار، تابستان و پاییز پراکندگی بیماری در مناطق مختلف روستاهای حسین آباد، ولدآباد، آراسنج، خونان، جهان آباد و عشرت آباد در منطقه بوئین زهرا محرز گردید. به منظور تعیین خسارت بیماری نیز پس از مشاهده نشانه‌های بیماری و جداسازی قارچ عامل آن، تعداد درختان بیمار قبلاً به گموز در یکصد عدد درخت واقع ...

هدف از اجرای طرح فوق مشخص کردن اکوتیپ‌هائی که تحت شرایط تنش بیماری سفیدک نسبتا از عملکرد بالایی برخوردار هستند یا به عبارتی دیگر مقاومت بیشتری نسبت به بیماری سفیدک از خود نشان می‌دهند می‌باشد. بدین منظور سعی گردید تعداد 19 اکوتیپ اسپرس زراعی مختلف از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تهیه گردد و نسبت به کاشت آنها در نیمه دوم مرداد ماه سال 77 اقدام شد نقشه آزایش بصورت یک بلوک کامل تصادفی با سه تکرار پیاده شد. به منظور تامین نیاز غذایی از کودهای فسفات آمونیوم و اوره به ترتی ...

-1 بررسی مزارع مناطق مختلف چغندرکاری استان فارس از نظر آلودگی به قارچ Polymyxa betae، ناقل بیماری ویروسی ریزومانیای چغندرقند، نشان داده است که خاک نمونه‌برداری از بعضی مزارع در مناطق مرودشت ، بیضاء، داریون، کوار، سروستان و فسا دارای آلودگی نسبت به قارچ مزبور بوده‌اند. -2 در آزمایشات سرولوژیکی ELISA، جدایه‌های قارچ از نمونه خاک 6 مزرعه از 13 مزرعه در مناطق آلوده به ناقل، دارای آلودگی به ویروس زردی کلروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا، بوده‌اند. ...

این تحقیق به منظور بررسی اثر قارچکشی استروبی روی بیماری سفیدک سطحی کدوئیان که عامل آن Erysiphe cichoracearum می باشد. بمدت یکسال اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با توزیع کرتهای خرد شده با 7 تیمار و سه تکرار در یک زمین با سابقه آلودگی شدید انجام گرفت. در طول آزمایش توزین جداگانه محصول تیمارهای مختلف در فصل برداشت انجام گردید. ولی بعلت عدم شیوع بیماری در سال 1379 در منطقه ارزیابی قارچکش مذکور میسر واقع نشد. لذا تمدید طرح فوق برای سال 1380 پیشنهاد می گردد. ...

برای ارزیابی مقاومت ارقام بادام به بیماری لکه آجری 20 رقم بادام بصورت بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار کشت شده اند . در هر کرت سه اصله درخت به فاصله 1*1 متر کشت شد . جهت تهیه مایه اولیه برای ایجاد آلودگی، در فصل خزان نمونه های برگی با درجات مختلف آلودگی جمع آوری گردید و در سایه انداز درخت در عمق 5 سانتیمتری قرار داده شد . دربهار و بلافاصله قبل از جوانه زنی نهالها برگها از خاک بیرون آورده شدند تا آلودگی بصورت طبیعی صورت گیرد . نتایج نشان داد که بارندگی در اوایل فصل و رطوبت در شی ...

سفیدک سطحی گندم ‏‎Erysiphe graminis F.sp.Tritici‎‏ یکی از بیماریهای مهم گندم بوده و سالیانه خسارت چشمگیری را در بعضی از کشورها بوجود می آورد . بررسی فاکتورهایی از قبیل عملیات زراعی ، تغییرات شرایط جوی ، حساسیت گیاه میزبان، شناسایی نژادهای فیزیولوژیک و تعیین منابع اولیه آلودگی در پیش بینی وضعیت آلودگی سال بعد ضروری می باشد . در این بررسی ارقام فات هیرمند، تجن، اترک، میلان سومی 3- در 4 تکرار منطقه قراخیل ( قائمشهر ) فیروز کنده ( ساری ) ، دشت ناز ( ساری ) و بیعکلار ( نکا) در او ...

بدنبال اجرای آزمایشهائی در سالهای 1369 و 70 در سال جاری نیز یک آزمایش تکمیلی بمنظور تعیین اثر دو قارچکش پایکوروتریمیدال در مقایسه با قارچکش بنومیل بر روی بیماری لکه سیاه سیب اجراء گردید. آزمایش در 4 تیمار و 4 تکرار با استفاده از روش بلوکهای کامل تصادفی در یک باغ سیب از حومه شهرستان اهر دارای درختان آلوده از نوع سیب ردوگلدان انجام شد. مقایسه میانگین شدت آلودگی تیمارها از طریق ارزیابی برگها(درختان در اثر سرمای بهاره فاقد میوه بود) با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که هر سه قار ...

در این بررسی تاثیر قارچکشهای کاربندازیم، تریادیمفون، اکسی کلرورمس ، تبلت ، رورال نی‌اس ، تری سیکلازول، هینوزان، و ریدومیل مانکوزب روی بیماری سیاهک دروغی برنج (Ustilaginoidea virens) در یک طرح اسپیلت که فاکتور اصلی زمانهای مصرف و فاکتور فرعی قارچکشهای مختلف در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه: معلوم شد علی‌رغم پایین بودن شدت آلودگی در مزرعه تعداد خوشه‌ها و دانه‌های سیاهک‌زده در تیمارهای سمپاشی شده نسبت به شاهد تراکم کمتری دارند. ...