عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نگرانی فراینده ای از اثرات سیگار کشیدن افراد بزرگسال خانواده بر روی سلامت شیرخواران و کودکان وجود دارد اگرچه دود سیگار دیگران در بسیاری از اختلالات دوران کودکی اهمیت دارد ولی بیشترین توجه به اثرات آن بر روی سلامت دستگاه تنفس شده است. این مطالعه تءثیرات احتمالی سیگار کشیدن بزرگسالان خانواده را بر روی سلامت دستگاه تنفسی کودکان در کرمان بررسی می کند با استفاده از مواجهه خانوادگی با دود سیگار به عنوان برآوردی از سیگار کشیدن انفعالی یک مطالعه مورد-شاهدی بر مبنای درمانگاه بیماریهای ...

طی حدود 10 ماه از 27 اسفند ماه 1369 تا آذر ماه 1370 با استفاده از آزمایشات مختلف، وضعیت عفونتهای قارچی تنفسی در کارگران سیلوی تهران بررسی شد. با استفاده از 36 پلیت محتوی محیطی، فلور قارچی هوای سیلو در قسمت‌های مختلف بررسی گردید. تراکم اسپورها در هوای سیلو بسیار زیاد و حدود 9-5/2 برابر فضای معمولی شهرها بود. با استفاده از پرسشنامه، 195 نفر از کارگران سیلوی تهران که در مواجهه شغلی با غبار غلیظ گندم بودند. از نظر وجود علائم تنفسی بررسی شد. 5/21% تنگی نفس، 20% خس خس سینه، 8/33% ت ...

چکیده ندارد.