عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سن های جدید آفت پسته متعلق به خانواده ‏‎miridae‎‏ یا سن های گیاهی طی سالهای از مناطق پسته کارس استان کرمان جمع آوری و به نامهای ‏‎meyacoelum tricolor‎‏ ، ‏‎m. brevirostre‎‏، ‏‎Campylomma sp.‎‏ و ‏‎creonfiades pallidus‎‏ شناسائی گردیدند. گونه ‏‎m. brevinostre‎‏ گونه غالب از این جنس در باغهای پسته می باشد. بیولوژی این حشرات و امکان انتقال قارچ ‏‎newatospora coryli‎‏ و ایجاد بیماری ماسو مورد بررسی قرار گرفته است. ...