عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی با کنترل سلامت روان در شهر اهواز است. نمونه پژوهش حاضر، شامل 152 نفر، 78 بیمار مبتلا به آسم و 74 فرد عادی بود که به عنوان همراه بیمار در مطب حضور داشتند و با تکمیلASI ,PANAS , TAS-20و SCL-25 در این پژوهش شرکت کردند. طرح تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای بود و جهت آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس و تحلیل کواریانس چند متغیری در سطح معنی‌داری P<0/05 استفاده شد. یافته‌ها بیانگر این بود ک ...