عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دردسترس نبودن آمار صحیح ازتعداد مبتلایان به بیماری قند درگروههای سنی مختلف و عدم آگاهی مردم به این بیماری ودرنتیجه عدم مراجعه به پزشک وآشنانبودن خانواده هابه رعایت نکات صحیح رژیم غذائی دراین بیماری موجب گردید تابااجرای این طرح درمدارس تهران (از 17 ناحیه نمونه های موردآزمایش بطریق راندم انتخاب گردیده است ) میزان ابتلا به این بیماری درکودکان 6 تا 15 ساله راتعیین و بااستفاده ازیک پرسشنامه نیز ازوجود یاعدم وجود مبتلایان درخانواده کودک موردآزمایش وعادات غذائی مرسوم در خانواده اطلا ...

مطابق تخمینی که زده میشود سالانه درحدود 150 تا 200 نوزاد مبتلا به فنیل‌کتونوری در ایران متولد میشوند که بیماران عمده تیمارستانها وآسایشگاههای روانی راتشکیل میدهند.باتشخیص زودرس اختلال متابولیسم این افراد ومعالجه بموقع آنان میتوان از عقب افتادگی روانی آنان جلوگیری کرد ومخارجی را که برای نگهداری آنان درمراکز ملی ودولتی صرف میشود صرفه جوئی نمود. ...

-1 بدست آوردن اطلاعاتی درمورد متابولیسم درچاقی واثر داروهای لاغرکننده -2. پس‌از آنکه اطلاعات بالا درچندآزمایش تائیدشد این آزمایشها روی انسان انجام خواهدشد نتایج حاصل به مقامات ذیصلاحیت گزارش خواهدشد تاچنانچه مقتضی بدانند ازداروهای بررسی شده دردرمان چاقی استفاده کنند. ...

دراین پروژه مقدار متابولیسم هکسوزشنت وفعالیت و کنستانتهای آنزیم G.6.P.D اندازه گیری شده وباعلائم بالینی بیماران مبتلا به کمبود این آنزیم مطابقت داده خواهدشد.بااستفاده از الکتروفورس وفعالیت آنزیم انواع مختلف کمبود ونارسایی این آنزیم دربیماران ایرانی کامل خواهدشد.همچنین اثر داروهای مختلف برروی متابولیسم گلبول قرمز وفعالیت آنزیم G.6.P.D اندازه گیری خواهدشد. ...
نمایه ها:

آمار نشان میدهد که مبتلایان به کمبود آنزیم گلوکز 6 فسفات دی هیدروژناز دربین پسر بچه های خوزستان رقم قابل‌توجهی راتشکیل میدهد ومبتلایان به این بیماری عموما باحال وخیم که دراثر همولیزشدید خون ایجاد شده به بخش‌های حوادث واطفال مراجعه مینمایند وچه بسا که بیمار دراثر کم خونی شدیدازبین میرود لذا هدف این طرح شناسائی مبتلایان به کمبودآنزیم وجلوگیری ازبروز اختلالات خونی درآنهامیباشد.به این ترتیب که درمدارس پسرانه خوزستان مطالعات لازم ازنظر کمبودآنزیم گلوکز 6 فسفات دی هیدروژناز بعمل خو ...

باتوجه به عدم وجود اطلاعات کافی درزمینه شیوع بیماری قنددرمنطقه اصفهان ومطالعات قبلی تیم مشترکانستیتو تغذیه ودانشگاه اصفهان درزمینه نان و ترکیب نان دراصفهان ورابطه احتمالی آن بابیماری قند،اجرای طرح پیشنهادی درتکمیل مطالعه عمومی شیوع بیماری قند درایران وشناخت ویژگیهای بالینی وآزمایشگاهی واحیانا عوامل ناشناخته اقلیمی دربروز آن مفید خواهدبود.پیش‌بینی میشود بافعالیت اعضای تیم وافرادی که بطور قراردادی فعالیت خواهندکرد،طرح ظرف یک سال به پایان برسد.متد بررسی متکی به انتخاب شانس افراد ...

دراین بررسی کوشش خواهدشد که مقادیر خون (کلسترول - تری گلیسریدها) درگروه های مختلف موردبررسی باارقام فشارخون ،تواما مطالعه شده ونقش متقابل این عوامل برروی یکدیگر تجزیه وتحلیل گردد.ازاین بررسی میتوانیم باشناسائی رابطه آن بامعیارهای دیگر اندکس پوندرال وفشارخون ،چگونگی تغییرات مقدار چربی خون رادراشخاص چاق وبا وزن طبیعی وافراد دارای فشارخون طبیعی ومبتلایان به ازدیاد فشارخون شریانی بشناسیم ازاین راه به نقش احتمالا موثر اختلالات متابولیسم چربی و چاقی درفشارخون میتوان پی برد. ...

آنزیم گلوکز 6 فسفات دی هیدروژناز بطور طبیعی دربدن وجوددارد که درحفظ ونگهداری گلبولهای قرمز نقش مهمی دارامیباشد هرگاه ،مواد احیاکننده ای نظیر بعضی ازداروها ویابرخی مواد خوراکی مانند باقلا توسط کسانی که دچارکمبود این آنزیم هستند،خورده شود.انرژی لازم به گلبولهای قرمز نرسیده ومتلاشی میگردند که نتیجه آن کمخونی شدید ومهلکی خواهدبود.طبق آمارهای موجود این نقصان آنزیمی دربین اکراد بیش ازسایر افراد درجهان میباشد.درحال حاضر تعداد قابل‌توجهی از کردها دراین استان بطور مجتمع بسرمیبرند وخطر ...

دراین بررسی ،اختلالات چربیهای خون دراشخاص چاق بوسیله آزمایش لیپوگرام بانضمام آزمایشات شیمیائی مانند تری گلیسیرید وکلسترول طبقه بندی ومشخص میشوند وباگروه طبیعی مقایسه میگردند.تعداد افراد موردآزمایش حدود 1000 نفر درنظرگرفته شده که مورد مطالعه وآزمایشات کامل پزشکی وآزمایشگاهی قرارگیرند وازاین تعداد احتمالا حداکثر صدنفر دچار عارضه هیپرلیپمی ازدرجه بالا خواهندبود.تعیین نوع لیپوپروتئین وازدیاد فیزیولوژیکی آن برای شناسائی معالجه بیماری موثر میباشد.باتجویز رژیم غذائی مناسب پس‌ازمدتی ...