عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بطور کلی در استان باختران بیماریهای ویروسی موردمطالعه قرار نگرفته اند وتاکنون هیچگونه گزارشی دراین زمینه موجودنیست .دراین طرح بررسی مقدماتی درمورد ویروسهای مهم نباتات زراعی مخصوصا نباتات مهم منطقه مانند حبوبات که دارای سطح کشت وسیع 63278( هکتار) میباشد مورد بررسی قرار خواهند گرفت که روش کار عبارت از تشخیص علائم و آلودگی ، جمع‌آوری و نگهداری نمونه ها ، جمع‌آوری حشراتی که درمزارع بعنوان ناقل عمل میکنند و بالاخره جمع‌آوری و شناسائی علفهای هرز که بعنوان میزبان ناقل میباشند. ...

حبوبات بوسیله چند ویروس بیماری زا آلوده میشوند این ویروسها باعث زردی و ضعف بوته هاشده و محصول راکاهش میدهند.باتوجه به اهمیت و گسترش سطح کشت حبوبات دراستان آذربایجان غربی شناسائی عوامل کاهش تولید محصول آن بایستی مورد بررسی و مطالعه قرارگیردبدیهی است شناخت عوامل مذکور نشان دهنده راههائی جهت تقلیل خسارت بر کیفیت وکمیت محصول خواهد بود.براساس این طرح ضمن بازدید از مزارع حبوبات استان نمونه های مشکوک به بیماریهای ویروسی جمع‌آوری ودرآزمایشگاه جهت تشخیص بااستفاده ازروش گیاهان آزمون وآ ...

شته هاباتوجه به نحوه زندگی وروش تولیدمثل خاصی که درشرایط مناسب بطریق پارتنوژ زیاد دخترزائی دارندمیتوانندبدون هیچ وقفه ای به تولیدمثل خودادامه دهندبطوریکه درحرارت بین 28 تا 30 درفاصله 4 روز یک نسل تولیدمینمایندودرهرحال طول این دوره معمولا بین 5 تا9 روزمیباشدکه این شته درسال‌ممکن است تا20 نسل ایجادنمایدبطورکلی شته هادر مناطق گرمسیری فرم جنسی ندارندکه این خودباعث بالارفتن تعداد نسل آنها درسال‌خواهد شداستان هرمزگان هم بدلیل داشتن شرایطآب وهوائی نسبتامناسب دربیشترطول سال و همچنین ...
    
باتوجه به اهمیت اقتصادی محصول گوجه فرنگی واز طرفی مساعدبودن شرایط آب وهوائی جهت توسعه وگسترش بیماریهای قارچی ویروسی ونماتدوکافی نبودن امکانات آب وخاک ،برشدت اثرعوامل بیماریزائی آنهاافزوده میگردددراستان هرمزگان بررسی ویروس موزائیک گوجه فرنگی دردست اجراودرحال انجام میباشد علاوه بربیماری فوق براساس مشاهدات وبررسیهای انجام شده تا کنون ویروسی C.M.V بطورمجزادرمواردی بطورمخلوط باT.M.V بااستفاده ازگیاهان آزمون وسرولوژی شناسائی گردیده است ازطرفی وجودعلائمی ازقبیل کوتولگی ،کاهش رشدعموم ...

تنوع بیماریهای ویروسی سبب شده است تا اطلاعات لازم در رابطه با داروهای ضد ویروسی گسترش یابد. آگاهی از مکانیسم‌های ایجاد بیماری، محققین از ترغیب به کشف و بهبود کیفی داروهای ضدویروسی نمود. افزایش دانش پزشکان در مورد داروهای ضد ویروسی از یک طرف و مکانیسم و نوع ویروسی که موجب ایجاد بیماری خاص ویروسی می‌شود، از طرف دیگر ما را بر آن داشت تا مقاله‌ای را با بهره‌گیری از اطلاعات روز در اختیار پزشکان قرار می‌دهیم. این امر منجر به افزایش آگاهی ایشان از عوارض جانبی داروها، چگونگی انتخاب د ...