عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
درتوجیه علل شیوع بیماریهای قلب - عروقی که امروزه بالاترین رقم مرگ ومیر رادر جوامع بین المللی به خود اختصاص داده است معمولا" کیفیت و کمیت چربیهای غذایی را مسئول اصلی دانسته و عواملی از قبیل افزایش قند مصرفی کاهش فیبرهای گیاهی دریافتی ،استفاده از آب سبک و ورزش نکردن را ازریسک فاکتورهای دیگر تلقی می کنند. جالب اینکه هردومورد فوق‌الذکر بنحوی باعناصر کمیاب و مخصوصا" مس و روی ارتباط پیدا میکند زیرا که کمبود مس به تنهائی و یا همراه با افزایش روی دریافتی ، متابولیسم لیپیدی را مختل و ...

چکیده ندارد.

روتوزید یارامنوگلوکزید کرستول بعلت دارابودن اثرویتامینی ب (افزایش مقاومت مویرگهاوکاهش قابلیت نفوذآنها) درمعالجه ویاپیشگیری بیماریهای عروقی بکارمیرود، کارخانجات داروسازی آن راازگیاهان روتوزیددار استخراج نموده ومورداستفاده قرار میدهند.تعداداین گیاهان درحدود 19-18 عدداست که بعضی ازآنها درنقاط مختلف آذربایجان یافت میشوند.درفصل مساعدآنهاراجمع‌آوری کرده وپس‌از تشخیص وجود روئوزید باروش‌های مدرن کروماتوگرافی واندازه گیری به تعیین روش استخراج مقرون به صرفه مبادرت خواهدشد. ...