عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این طرح بررسی عوامل ایجادکننده عفونتهای پوستی و ریوی کارگران شاغل در کارخانجات ریسندگی و بافندگی یزد می‌باشد. می‌دانیم که بعضی از باکتریها و قارچهای پاتوژن مخصوصا" اسپور آنها قادرند عفونتهای پوستی و ریوی ایجاد نمایند. یکی از باکتریهای مهم در این مورد باسیلوس آنتراسیس می‌باشد که اسپور این باکتری در بقایای دامهای آلوده موجود است . لذا کارگران کارخانجاتی که با پشم ، مو و پوست آلوده سروکار دارند و یا در محیطی استنشاق می‌کنند که دارای گردوغبار آلوده به اسپور این باکتر ...
   
مقصود از اجرای این طرح بررسی عوامل ایجادکننده عفونتهای پوستی و ریوی کارگران شاغل در کارخانجات ریسندگی و بافندگی یزد می‌باشد می‌دانیم که بعضی از باکتریها و قارچهای پاتوژن مخصوصا اسپور آنها قادرند عفونتهای پوستی و ریوی ایجاد نمایند. یکی از باکتریهای مهم در این مورد باسیلوس آنتراسیس Bacillus anthracis میباشد که اسپور این باکتری در بقایای دامهای آلوده موجود است لذا کارگران کارخانجاتی که با پشم و مورد پوست آلوده سروکار دارند و یا در محیطی استنشاق می‌کنند که دارای گردوغبار آلوده به ...

دراین طرح باکنترل 17 پارامتربالینی وآزمایشگاهی (شامل یافته های معاینات بالینی واسپترومتری و اندازه گیری حجمهای ریه و DICO) مجروحان شیمیایی که عمدتا" ازنوع گاز خردل بوده است بامشخص شدن شرایط مجاورت از قبیل فاصله ، مدت ، وجود یاعدم وجود ماسک ) و نیز یافته های ریوی و تغییرات آن درشرح حال و معاینه و تغییرات فونکسیون ریوی هرماه درسال اول و هر 2 ماه در سال دوم و هر 3 ماه درسال سوم و هر 4 ماه درسال چهارم مورد بررسی قرار میگیرد ودرصورت ایجاد نشانه های تجدید و دراثر آلوکولارد ترانس بر ...

بیماریهای انهدامی پارانشیم ریه اغلب در درمانگاههای عمومی و تخصصی دیده میشوند ومسئول ناتوانیهای و ازکارافتادگیهای بخش ازنیروی کار میباشند نوع پیش رس آن در جوانان اهمیت بیشتری دارد که بنابرمطالعات بامسائل ژنتیک واختلالات ایمنی ارتباط میتواند داشته باشد درجمعیت کشور ما که جوان بشمار میرود بررسی این مورد باتوجه به شیوع بیماریهای ریوی این موضوع میتواند اهمیت خاص داشته باشد. ...

چکیده ندارد.