عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 313

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین گروه های پاتوتیپی قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود Ascochyta rabiei (Pass) L. در ایران، 26 جدایه از 16 استان کشور انتخاب و آزمون بیماریزایی با استفاده از 16 رقم افتراقی در شرایط گلخانه انجام شد و نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها حاکی از تأثیر معنی دار جدایه ها در بروز بیماری و وجود تنوع بیماریزایی در بین آنها بود. گروه بندی جدایه ها براساس الگوی بیماریزایی، قدرت بیماریزایی و تجزیه خوشه ای انجام شد. براساس الگوی بیماریزایی سه نژاد R6, R5, R1 و دو پاتوتیپ P2 ...
نمایه ها:
جدایه | 
قارچ | 
نخود | 
ایران | 

قارچ Rhizoctonia solani AG-1 IA [تلئومورف:Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk] یکی از مهمترین عوامل بیماریزا در سراسر جهان محسوب می‌شود. در ایران، عامل بیماری سوختگی غلاف برنج بوده که در مناطق برنج‌کاری سواحل جنوبی دریای خزر مشکل عمده‌ای را ایجاد کرده است. با وجود اینکه بیمارگر مهم برنج در شمال ایران است ولی شناخت کافی از بیماریزایی بیمارگر وجود ندارد. در این مطالعه، رفتار بیماریزایی بیمارگر در چهار جمعیت R. solani AG-1 IA در ابتدای وقوع بیماری سوختگی غلاف برنج (P1) و جمعیت‌ ...

به منظور شناسایی و بررسی اهمیت آرایه های ‏‎Pythium‎‏ در پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان فارس از مزارع گندم آبی مناطق مختلف شامل مرودشت ، مهارلو ، فیروز آباد ، کوار ، استهبان ، نی ریز ، فسا ، داراب، برازجان ، کازرون و باجگاه در طی دو فصل زراعی از 1373 تا 1375 نمونه برداری به عمل آمد . از بافتهای پوسیده ریشه و طوقه گندم قطعات 5 میلی متری بعد از شستشو با آب و بدون ضد عفونی سطحی روی محیط کشت انتخابی آرد ذرت آگار حاوی آتی بیوتیکهای دلواسید ( دارای 50% پیمارسین )، آمپی سیلین ، ری ...

بررسی میکوفلور فندق گام اول در شناسایی عوامل بیماریزای فندق میباشد که میتواند زمینه‌ای برای تحقیقات دیگر از جمله تعیین بهترین روش کنترل بیماریهای فندق باشد ابتدا نمونه‌هایی از جنگل فندقلو اردبیل جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل خواهد شد سپس با استفاده از محیط کشتهای مختلف عمومی و اختصاصی و با اعمال روشهای متفاوت قارچها از فندق جداسازی و خالص سازی و نگهداری خواهد شد در مراحل بعدی اقدام به شناسایی قارچها و آزمون بیماریزایی آنها در روی نهالهای فندق خواهد شد. ...

بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز در سراسر جهان وجود دارد و در چند سال اخیر در مناطق عمده کشت پیاز و به خصوص در استان آذربایجان‌شرقی گسترش زیادی پیدا کرده است و در حال حاضر مهمترین بیماری پیاز در ایران می‏باشد. بنابراین به منظور شناسایی و مطالعه بیماریزایی قارچ‌های فوزاریوم (Fusarium spp.) عامل این بیماری در مناطق عمده کشت این محصول در دو استان آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی در تابستان 1391 از مزارع متعددی از این استان‌ها نمونه‏برداری به‏ عمل آمد. پس از انجام مراحل جد ...

از بوته‌های گندم رقم هیرمند، هارتوگ و جونز جمع‌آوری شده از شهرستان جیرفت در سال 1373 قارچ Drechslera spicifera جدا گردید. این قارچ به خوشه‌های گندم حمله نموده و باعث سیاه شدن گلوم و گلومل گردیده بود. در بوته‌های آلوده، بندهای پائینی ساقه به رنگ قهوه‌ای درآمده و در خوشه‌هایی که آلودگی شدید داشتند دانه تشکیل نشده و در صورت تشکیل چروکیده و لاغر بودند. این قارچ به سهولت در محیط کشت مصنوعی رشد نمود. رنگ کلنی در محیط کشت PDA قهوه‌ای متمایل به تیره بوده و متوسط قطر کلنی در دمای بهین ...

از 14 مورد مشکوک به بیماری نیوکاسل در مرغهای گوشتی، تخم‌گذار و بومی و یک مورد کبوتر در استان خراسان (فروردین 1374 تا اردیبهشت 1375)، پس از کالبدگشایی و مشاهدهء علایم بیماری نمونه‌برداری لازم (نمونهء مغز و ریه) به طور استریل انجام و تا زمان آزمایش در فریزر -70 درجه قرار گرفت . نمونه‌های برداشت شده پس از آماده‌سازی به حفرهء آلانتوئیک جنین 9 تا 11 روزهء SPF تزریق گردید. در مرحلهء بعد شناسایی ویروس‌های جدا شده، براساس شاخصهای بیماریزایی شامل MDT، ICIP، IVIP، انجام گرفت . نتایج به ...

این تحقیق هب منظور شناسایی، بررسی بیماریزایی و تعیین پراکنش گونه‌های فوزاریوم جدا شده از ریشه و طوقه گندم در استان خراسان انجام شد. طی سالهای 1375 و 1376، از 45 مزرعه گندم در شهرستانهای استان بازدید در عمل آمد. نمونه‌ها از بخشهای ریشه و طوقه گیاهان مشکوک به آلودگی فوزاریومی تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. در نتیجه گشت نمونه‌ها در آزمایشگاه، 156 جدایه به دست آمد که در 10 گونه قرار گرفتند. گونه‌ها به ترتیب دارای 40، 37، 26، 18، 10، 9، 6، 5، 3 و 2 جدایه بودند. نشان داد که تمام گون ...

به منظور تعیین عوامل فوزاریومی پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در استان فارس در سالهای زراعی 73-75 از مزارع گندم آبی مناطق مهارلو، برازجان، مرودشت ، فیروزآباد، کوار، استهبان، نی‌ریز، فسا، داراب ، کازرون و باجگاه نمونه‌برداری به عمل آمد. قطعاتی از قسمتهای پوسیده و قهوه‌ای شده ریشه و طوقه گندم بعد از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت عصاره سیب‌زمینی - دکستروز آگار (PDA) اسیددار کشت گردید. از یکصد و هفتاد و نه جدایه فوزاریوم بدست آمده مجموعا 12 گونه و زیرگونه شناسایی شدند که شامل تعدادی از جدا ...