عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باکتری Pseudomonas tolaasii عامل مهم ایجاد بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی تکمه ای می باشد که باعث کاهش بازار پسندی آن می گردد. بهترین مشخصه این بیماری، ظهور لکه های زرد مایل به قهوه ای یا قهوه ای تیره در سطح کلاهک قارچ می باشد. در این پژوهش، به منظور شناسایی فاکتورهای موثر در بیماریزایی این باکتری، از دو فرآیند موتاسیون خودبخودی و موتاسیون به وسیله قطعه ترانسپوزون استفاده کردیم. با استفاده از موتاسیون های تصادفی، توانستیم موتانت هایی را شناسایی کنیم که مانند استرین والدی خود ...

برق‌زدگی یکی از مهمترین بیماریهای نخود در استان لرستان است که توسط قارچ Ascochyta rabiei ایجاد می‌شود. برای تعیین تنوع بیماریزایی و ژنتیکی قارچ A. rabiei از گیاهان آلوده نخود در هشت شهرستان استان، به طور تصادفی نمونه‌برداری صورت گرفت. در نهایت 53 جدایه از نمونه‌های آلوده با استفاده از محیط کشت آرد نخود، دکستروز، آگار بدست آمد. برای تشخیص تنوع بیماریزایی، جدایه‌ها بر اساس روش‌های مولکولی و به کمک نشانگر SSR به 11 گروه تقسیم شدند. از این گروه‌ها هفت جدایه به طور تصادفی انتخاب و ...

قارچ Macrophomina phaseolina، عامل پوسیدگی ذغالی، یک پاتوژن خاکزاد، با پراکنش جهانی و دامنه میزبانی بیش از 500 گونه گیاهی می باشد. جهت بررسی تنوع مورفولوژیکی، بیماریزایی و ژنتیکی این قارچ در ایران، 144 جدایه‌ی این قارچ از 24 میزبان گیاهی و 14 استان کشور شامل تهران، قزوین، قم، گلستان، سمنان، خراسان، همدان، خوزستان، مرکزی، فارس، اصفهان، یزد، کرمان و هرمزگان جداسازی و52 جدایه قارچ عامل بیماری با توجه به نوع میزبان و پراکنش جغرافیایی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. این قارچ از می ...

مقدمه: پروتئین های وابسته به خانواده سیستم ترشحی دوجزئی می توانند درچسبندگی باکتری نقش داشته باشند. چسبندگی برروی سطوح، به عنوان یک عامل بیماریزایی، اولین گام در انجام فرایند تجمع باکتریایی می باشد. اسینتوباکتربومانی دارای توانایی ویژه ای برای کلونیزاسیون برروی سطوح مختلف است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی، مطالعه و بررسی نقش پروتئین های این خانواده در چسبندگی اسینتوباکتربومانی به سلول اپی تلیال انسانی و تشکیل بیوفیلم است. مواد و روش: در این مطالعه ابتدا هومولوگ ژن ...

روش‌ اصلاحی مناسب برای تولید واریته‌های مقاوم به بیماری‌های گیاهی، انتخاب بوته‌های مقاوم می‌باشد. به منظور بررسی کارایی این روش در ایجاد مقاومت به پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه ناشی از دو قارچ Pythium ultimum وPhytophthora drechsleri در گلرنگ، مطالعه‌ای در آزمایشگاه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. این آزمایش در طی سال-های 1388 و 1389 و با استفاده از بذرهای 4 ژنوتیپ گلرنگ شامل Acetereia، اراک 2811، LRV و 34072، انجام گرفت. سال اول بذور ارقام در حول ...

گروه آناستوموزی چهار قارچ Rhizoctonia solani بیمارگر مهم و عامل بیماری مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه در بسیاری از گیاهان می باشد. تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی در ارتباط با نقش ساختار ژنتیکی و مرحله جنسی در اپیدمیولوژی AG-4 وجود ندارد. لذا این تحقیق با اهداف تعیین تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت های R. solani AG-4 با استفاده از آغازگرهای طراحی شده توسط زالا و همکاران (2008) و فروکو و همکاران (2009) انجام شد. صد و نود وهفت جدایه از مزارع مختلف از شش استان ایران (آذربایجان غربی، اصفهان، ال ...

بیماری لکه قهوه‌ای (Brown Blotch) قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) در سال‌های اخیر به عنوان یک بیماری شایع در سالن‌های پرورش قارچ کشور خسارت فراوانی را وارد نموده است. این بیماری مهمترین بیماری باکتریایی قارچ تکمه‌ای سفید در ایران و جهان می‌باشد. بیماری لکه قهوه‌ای به عنوان یکی از عوامل کاهش کیفیت و کمیت در قارچ خوراکی مطرح است. علایم بیماری به صورت، لکه‌های کوچک قهوه‌ای روشن تا تیره و کلاهک‌های پوسیده که حالت لزج و چسبناکی دارند مشاهده می‌شود. بیماری لکه قهوه‌ای ...

در این مطالعه در مرحله اول، شناسایی گونه‌های فوزاریوم عامل بیماری FHB، تعیین فاکتورهای بیماریزایی از قبیل انواع تریکوتسین‌ها و آنزیم‌های مخرب دیواره سلولی، و بررسی میزان بیماریزایی جدایه‌های فوزاریوم به دست آمده از نمونه‌های گندم در استان گلستان انجام گردید. در میان 41 جدایه به‌دست آمده در این پژوهش، 24 جدایه F. graminearum، شش جدایه F. proliferatum، چهار جدایه F. culmorum، چهار جدایه F. meridionale، سه جدایه F. subglutinans و یک جدایه F. asiaticum شناسایی شدند. شایع‌ترین ژنو ...

بیماری آنفلوانزای فوق حاد H5N1 در سالیان اخیر علاوه بر مرگ و میر انسانی، خسارات فراوانی را در صنعت طیور ایجاد نموده است. یکی از راههای جلوگیری از انتشار بیماری در برنامه های ریشه کنی واکسیناسیون گله های در معرض عفونت با واکسن کشته هترولوگ می باشد. واکسیناسیون حلقه ای (Ring vaccination) و واکسیناسیون پیشگیرانه (Preventive vaccination) دو راهکار با دو رویکرد متفاوت می باشند. هر دو روش صرفا به منظور کاهش انتشار ویروس در چارچوب برنامه ریشه کنی بیماری می باشند. استفاده از واکسن هت ...