عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 567

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اینکه سالیان نزدیک به یک میلیون بیمار زن در ایران مورد بررسی اسمیر واژینال قرار می گیرند و هزینه های سنگینی صرف این موضوع می شود و نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود، لذا جهت ردیابی علل و عوامل موثر در این امر به بررسی موضوع پرداخته ایم. بدین لحاظ که نحوه نمونه گیری سیتولوژی می باشد لذا مقایسه 1870 نمونه از ابتدا سال 1375 در سه مرکز بیمارستان امام خمینی (ره)، بیمارستان شهید مصطفی خمینی و آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد مطالعه قرار گرفته اند را ...

مطالعه سیر بیماری در مبتلایان به نئوپلاسم نشان داده است که با وجود تمام پیشرفتهای درمانی تشخیص دیر هنگام نئوپلاسم پیش آگهی بیماری را بشدت تضیعف می کند. لذا تشخیص سری وجود یک توتمور از اهیمت بسزایی برخوردار است. یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی برای هر بیماری اطلاعات اپیدمیولوژیک آن بیماری است که علاوه بر اینکه در تشخیص بیماری کمک کننده هستند در تشخیص و شناسای علل مسبب بیماری هم کمک کننده می باشند. همه پزشکان و خصوصا پاتولوژیست ها باید شیوع نسبی تومورهای مغزی و پراکندگی سنی و جن ...

در این پژوهش از بین بیماران اتاقهای عمل بیمارستان امام خمینی همدان دو گروه به طور تصادفی انتخاب شد (هر گروه 320 نفر) و کلیه بیماران در اتاق عمل، قبل و بعد از بیهوشی در فواصل متوالی هر 10 دقیقه در مجموع در طی 70 دقیقه توسط تست تمپانومتری ارزیابی شدند. گروه اول تحت بیهوشی با گاز هالوتان (1/5 درصد) و گروه دوم با گاز اکسید نیترو (70 درصد) و اکسیژن (30 درصد) قرار گرفتند و نتایج نشان داد که القای گاز اکسید نیترو در تمام مدت عمل موجب تغییرات معنی‌دار فشار گوش میانی به سمت افزایش فشا ...

موضوع مورد مطالعه عبارت است از بررسی کولونوسکوپیهای انجام شده در بیمارستان امام خمیتنی (ره) در فاصله سالهای 1370 الی 1375. مطالعه مورد نظر یک تحقیق گذشته نگر و توصیفی بوده و با بررسی پرونده های بیماران مراجعه کننده در طی 5 سال گذشته به بخش آندوسکوپی بیمارستان امام خینی (ره ) انجام پذیرفته است . زمان انجام مطالعه پائیز زمستان 1375 بوده و بیمارانی که تا پایان دی ماه 1375 به بخش آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفته اند . اهداف تحقیق شامل تعیین م ...

مطالعه میزان آگاهی مادران باردار مواجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان امام خمینی از فاکتورهای مساعد کننده حاملگی های پر خطر مطالعه ای است آینده نگر و توصیفی که بر روی چهارصد و هفت مادر باردار مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال در طول زمستان 77 در بیمارستان امام خمینی انجام شد. در این مطالعه آگاهی مادران باردار از لحاظ فاکتورهای سنی، علامت دارویی و سایر اشکال آن در حین حاملگی، سوابق مربوط به حاملگی های قبلی همراه با متغییرات دموگرافیک نظیر سن مادران باردار مراجعه کنند ...

بیان مسئله: بروز عفونتهای بیمارستانی در کشورهای مختلف بحث گردیده و هزینه فراوانی را که از این طریق بر سیستم بهداشتی درمانی آن کشورها تحمل می شود مورد توجه قرار داده شده است. سپس از اهمیت و انواع سیستم های مراقبت و ثبت عفونتهای بیمارستانی سخن به میان آمده و نقاط ضعف و قوت یکی از این سیستمها که نامیده می شود و در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است یادآور شده است. اهداف: هدف کلی به صورت بررسی عفونتهای بیمارستانی و جرم های شایع و پی آمد آن در بخش های بیمارستان امام خمینی طی سا ...

بیماریهای تروفوپلاستیک یکی از اختلالات در دوران بارداری می باشد و فراوانی آن در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در این مطالعه که تحت عنوان بررسی خصوصیات بیماریهای ‏‎‎‏تروفوپلاستیک در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی زنان بیمارستان امام خمینی طی سالهای 1379 - 1375 انجام شد، 78 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند که 62 نفر میتلا به مول هیداتیزم و 6 نفر مبتلا به مول مهاجم و 10 نفر مبتلا به کوریوکارسینوم بودند، از این تعداد 35%‌ در محدوده سنی 20-30 قرار داشتند که فراوانترین گروه را تشک ...

تومورها و سرطانها یکی از گسترده ترین شاخه های تحقیقی در علوم پزشکی می باشد و علی رغم پیشرفتهای عظیم در زمینه تشخیص و درمان تومورها بطور عام هنوز هم سرطان یکی از سه عامل اول مرگ و میر در جهان به شمار می رود. این طرح یک مطالعه توصیفی از نوع گذشته نگر است که در پاییز و زمستان سال 1376 در بخش پاتولوژی و ارتوپدی بیمارستان امام خمینی تهران به انجام رسیده است. اهداف این طرح عبارتند از: اهداف اصلی: 1- تعیین فراوانی و فراوانی نسبی تومورها و شبه تومورهای اولیه استخوان براساس تشخیص هیست ...

این تحقیق به صورت گذشته نگر و بر روی نتایج ثبت شده در پرونده بیمارانی که نمونه بیوپسی از ضایعه ستون فقراتشان طی سالهای 73 لغایت 77 به بخش آسیب شناسی بیمارستان امام خمینی ارسابل شده و سن ، جنس محل آناتومیک درگیری و تشخیص پاتولوژیکی هر مرود ثبت و بررسی شده است . میانگین سنی در 96 بیمار بررسی شده و در پژوهش 42 سال بود . 4/41% بیماران را جنس مونث و 6/58% را جنس مذکر تشکیل می دهد . میانگین سنی در ضایعات عفونی 7/42 سال، در موارد متاساز 20/48 سال، در ضایعات نئوپلاستیک بدخیم اولیه 3/ ...