عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آبیاری شیاری گردشی (غلام گردشی) یک نوع آبیاری شیاری تغییر فرم یافته است که در ایران کاربرد زیادی دارد ولی تا بحال مطالعه‌ای در رابطه با عملکرد هیدرولیکی آن صورت نگرفته است. برای بررسی عملکرد هیدرولیکی آّیاری شیاری گردشی و مقایسه آن با آبیاری شیاری معمولی سه مزرعه آزمایشی خزانه و دانشگاه (واقع در محوطه زمین‌های زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان) و رودشت (واقع در 100 کیلومتری شرق اصفهان) با بافت خاک و شیب متفاوت انتخاب شد و دستگاه انتقال آب به شیارهای آزمایشی در ابتدای مزارع آزمایشی ن ...

هیدروگراف واحد سطح آب زیرزمینی دشت عجب شیر نشانگر آنست که به دلیل کاهش بارندگی حفر چاههای عمیق بیشتر و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی سطح آب زیرزمینی از سال آّی 1375-1374 تا سال آبی 1383-1382 افتی معادل 6 متر را به طور میانگین نشان می دهد. با توجه به بیلان تهیهشده محدوده مطالعاتی برای سال آبی 1382-1381 به خاطر افزایش مقادیر بارندگی و استفاده اصولی از آب رودخانه قلعه چای بیلان محدوده مطالعاتی 7، 1+میلیون متر مکعب می باشد. در این تحقیق به منظور جنبه های افت کیفی منا ...

چکیده ندارد.