عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات خاکشناسی منطقه بیرگان و کوهرنگ به منظور تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی انجام میگیرد. پس از تهیه عکس های هوائی و نقشه آنها مطابقت آن با نقشه‌های توپوگرافی منطقه ، واحدهای اراضی از نظر فیزیوگرافی جدا شده نسبت به انجام مطالعات اقدام می‌گردد. در حدود 30000 هکتار از اراضی فوق در سال 70 مطالعه شده و 10000 هکتار بقیه در سال 71 مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . ...

مطالعات خاکشناسی اجمالی حدود 40,000 هکتار از اراضی منطقه کوهرنگ و بیرگان به منظور تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی انجام گردید. (30,000 هکتار در سال 1370و 10,000هزار هکتار در سال 1371)سپس انواع خاکها و سری آن تعیین و نمونه خاکهای پروفیلهای شاهد سریهای تجزیه خاک جهت تجزیه‌های کامل به آزمایشگاه ارسال تا پس از اخذ نتایج نسبت به تهیه گزارش و نقشه‌ها اقدام گردد. ...
نمایه ها:
نقشه | 
خاک |