عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه آگاهی از پراکنش توسعه‌ای نواحی روستایی، نوعی ضرورت جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی محسوب می‌گردد. در این راستا، مدل‌سازی سطح توسعه ابزاری کارآمد در ایجاد شناخت کافی از سرزمین و مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه است. بنابراین، هدف پایان‌نامه‌ی حاضر سنجش درجه‌ی توسعه‌یافتگی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد و مدل‌سازی سطح توسعه‌یافتگی در این منطقه بود. برای این منظور، از روش توصیفی - تحلیلی با رویکرد مقایسه‌ای بهره گرفته شد. جامعه‌ی آماری پژوهش، روستاهای20 خا ...

قیام عشایر فارس در سالهای (1343- 1341ه ش) که از آن به غائله فارس یاد می شود یکی از حوادث مهمی است که در دوران سلطنت محمدرضا شاه رخ داده است که به گواه برخی از آگاهان رژیم، حکومت پهلوی دوم را متزلزل کرد. این قیام که مرکز وکانون اصلی مبارزه آن دو منطقه کوهمره سرخی و بویراحمد بوده است؛ بدنبال طرح اصلاحات ارضی شاه وچندین عامل دیگر پدیدآمده است؛ عواملی چون خلع سلاح عشایر، بی اعتنایی سران رژیم پهلوی نسبت به دو خان بزرگ بویراحمد- ضرغامپور و طاهری- در تهران، اقدامات خداکرم خان فرزند ...

صنعت توریسم یکی از پر رونق ترین و پر جاذبه ترین فعالیت های اقتصادی در جهان است که با ایجاد درآمد و فرصت های شغلی به عنوان یک صنعت پیشرو از آن نام برده می شود. اهمیت این صنعت در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها تا جایی است که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی لقب داده اند و در تقسیم بندی درآمد زایی در جهان در ردۀ سوم پس از نفت و خودرو سازی قرار دارد. صنعت توریسم گسترده ترین صنعت خدماتی و مهمترین صنعت اشتغالزا در دنیا محسوب می شود. میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت ...

نزاع نوعی بی‌نظمی در روابط اجتماعی میان افراد و گروه‌ها می‌باشد، که به یکی از مهم-ترین مسائل اجتماعی حال حاضر استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل گشته است. این مسئله پیامد‌های اجتماعی گوناگونی را در بر داشته که از مهمترین آنها می‌توان به کاهش ابعاد گوناگون امنیت در جامعه یاد شده اشاره نمود. این مطالعه با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کمی و پیمایش به بررسی این پدیده پرداخته است. در ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی گونه‌شناسی نزاع‌های جمعی با توجه به مقوله‌هایی چون زمینه ...

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی و مقایسه تعاونی‌های فعال و غیر فعال بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد انجام شد. در انجام این پژوهش، از ترکیب روش‌های دلفی و پیمایش در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله اول یا مطالعه دلفی، در ابتدا با سوالات باز و غیر رسمی از کارشناسان ادارات جهاد کشاورزی و تعاون خواسته شد تا مهمترین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تأثیرگذار در فعال و غیر فعال بودن تعاونی‌های بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد را ذکر نمایند. با توجه به ماهیت کار، هم زمان فرآیند تحلیل داده‌ ...

پژوهش حاضر، در راستای برنامه ریزی توسعه گردشگری با تأکید بر توان های محیطی شهرستان بویراحمد، انجام گرفت. این پژوهش با روشهای علمی و با استفاده ازمدل های AHP , Swot و با کمک نرم افزارهای SPSS , GIS به شناسایی و اولویت بندی توان های محیطی شهرستان بویراحمد پرداخته شده است. با توجه به نتایج حاصل از خروجی نرم افزارها مورد استفاده شهرستان بویراحمد به دلیل دارا بودن امکانات و توان های بالقوه ی طبیعی، ویژگیهای متنوع اقلیمی چشم اندازهای جالب اکولوژیکی و انواع جاذبه های فرهنگی و اقت ...

این مطالعه با هدف بررسی امنیت غذایی و عوامل موثر بر آن در شهرستان بویراحمد صورت گرفت. نمونه-گیری به شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه و داده‌های تکمیلی از طریق جداول ترکیبات غذایی تهیه گردید. ابتدا ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانوارها بررسی شد، سپس بر اساس وضعیت درآمد، خانوارها به چهار گروه تقسیم‌بندی شدند. مقدار دریافتی درشت مغذی‌های چهارگانه با مقدار توصیه شده آن‌ها و همچنین سهم بودجه‌ای اقلام خوراکی در کل نمونه ب ...

این پژوهش، یک پژوهش علمی-کاربردی است که به منظور ریشه‌یابی و شناسایی عوامل موثر بر خودکشی در شهرستان بویراحمد و ارائه راهکارهای عملی برای دست‌اندرکاران جهت تعدیل و کاهش نرخ خودکشی و پیشگیری از آن انجام شده است. در راستای دستیابی به این هدف سعی شده ضمن پرداختن به پدیـده‌ی خودکشی از دیدگاه‌های مختلـف زیست-شناختی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی، با جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های آماری و تجزیه و تحلیل آنها، میزان تأثیر هر کدام از عوامل موثر را روشن نموده و سایر مسائل پنهان م ...

موضوع مورد تحقیق برنامه ریزی وتوسعه فضاهای گردشگری با تاکید بر اکو توریسم می باشد هدف از این تحقیق شناسایی ومعرفی جاذبه های طبیعی وفرهنگی وهمچنین نقاط قوت ،ضعف وتهدیها وفرصت های شهرستانهای بویراحمد ودنا ودر پایان با استفاده ازتحلیل توانها وتنگا های منطقه وتحلیل یافته های تحقیق به یک برنامه ریزی به لحاظ گردشگری می انجاند.از نظر روش شناسی تحقیق مورد نظر از نوع کاربردی وروش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد ورویکرد آن مبتنی برطرح های راهبردی است ومتغیر های مورد بررسی دراین پژوهش ...