عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جهت استفاده از گیاهان بومی در اصلاح و احیاء مراتع می‌بایست اطلاعات دقیق نسبت به خواهشهای اکولوژیکی گونه‌ها و ویژگی‌های رفتاری گیاه نسبت به خصوصیات اکولوژیکی در دست می‌باشد. لذا مطالعه بوم شناختی فردی 3 گونه بروموس که از گونه‌های مرغوب مرتعی و رو به انقراض استان است اولین قدم جهت احیای این گونه‌ها در خراسان می‌باشد، بدین منظور عکس‌العمل گیاه نسبت به خصوصیات فیزیوگرافی و مورفولوژیکی رویشگاههای آن نظیر شیب ، جهت و ارتفاع، همچنین نحوه زادآوری، عوامل محدودکننده رشد، بقا و تکامل گی ...

ویژگیهای اکولوژیکی گیاه اسپرس خراسانی (پخش و گستردگی، تراکم در محیطهای رویش ) و نیز خصوصیات زادآوری، مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی ... مورد مطالعه قرار گرفت . رویش در شرایط مختلف مطالعه شد. ...
نمایه ها:
اسپرس | 
گیاه | 

بررسی رفتار و عملکرد یک گونه گیاهی و مطالعه نحوه ارتباط آن با دیگر موجودات زنده و غیرزنده در رویشگاه مربوطه، به عنوان اوت‌اکولوژی آن گونه در نظر گرفته می‌شود. این نوع مطالعات اطلاعات پایه‌ای را برای مدیریت اکوسیستم‌ها بوجود می‌آورند. در این تحقیق اوت‌اکولوژی دو گونه Helichrysum globiferum وHelichrysum aucheri مورد بررسی قرار گرفت. این گونه‌ها متعلق به خانواده کمپوزیته بوده و از گونه‌های چند منظوره به شمار می‌روند که به عنوان علوفه، گیاه دارویی و حفاظت خاک مورد استفاده قرار می ...

مطالعه پوشش گیاهی مراتع که بارزترین بخش در ساختار اکوسیستم محسوب می¬شود، قسمت مهمی از مطالعات بوم شناسی را تشکیل می¬دهد. مراتع مناطق بیابانی از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر می¬باشند، گونه¬های گیاهی که در این مناطق وجود دارند با شرایط سخت منطقه سازگاری داشته و در طول زمان با این شرایط به تکامل رسیده‌اند. شناخت بهتر و دقیق‌تر گونه‌های سازگار با شرایط منطقه، می¬تواند در احیاء پوشش گیاهی مراتع کمک شایانی نماید. هدف از این مطالعه بررسی بوم شناسی فردی گونه Taverniera cuneifolia در مرا ...

بی‌شک گراس‌ها در دنیا بیشترین فراوانی را دارند آنها مکمل غذای انسان و حیوان و میکرواورگانیزها وبده و بیشترین غذای دامهای اهلی و وحشی را تامین می‌نمایند چگونه گراسها در مکانهای مختلف رویش پیدا می‌کنند بنابراین اطلاع از ترکیب و ساختمان و بیوماس تولید در هکتار آنها خیلی اهمیت دارد. در حال حاضر خیلی مهم است که اطلاعات وجود داشته باشد که گراسهای مراتع شمال سمنان(مراتع نیمه‌استپی و کوههای بلند) چه هست و خواهشهای اکولوژیکی هر گونه چگونه است . همینطور که شرایط آب و هوائی عوض می‌شود پ ...