عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 793

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش‌های بوم شناسی و تعیین ماهیت شبکه تغذیه مردابها و شناخت منابع طبیعی کشور ...
نمایه ها:
مرداب | 
آبگیر | 

مکان‌یابی، نحوه و شکل استقرار، اندازه مجتمع‌های زیستی و ارتباط صحیح آن با طبیعت و تنظیم شرایط محیطی، با استعداد از توان بالقوه مکان، از ابعاد مهم در برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های زیستی با ساختار مبتنی بر بوم‌شناسی محسوب می‌گردد. ساختار شهرها و آبادی‌های سنتی ایران، مبتنی بر ویژگیهای بوم و شرایط محیطی بوده است . هماهنگی آن‌ها با طبیعت با هدف بهره‌مندی از توان بالقوه مکان و پرهیز از موقعیت‌های نامناسب با زیست ، حاوی نکات و درس‌های ارزشمندی از لحاظ طراحی مجتمع‌های زیستی است . ا ...

زیست شناسی و بوم شناسی قارچ Phytophthora drechsleri Tucker عامل پوسیدگی ریشه و طوقه کدوئیان در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت . اینبیمری در نقاط مختلف جالیزکاری استان فارس مانند مرودشت ، سیدون، کوشک ، سروستان، فسا و جهرم شیوع دارد. نمونه‌های هموتالیک و هتروتالیک قارچ از کدوئیان جدا شد. بر طبق مطالعاتی که بعمل آمد نشان داد که ایزوله‌های مختلف از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی شبیه بهم و مانند ایزوله‌هائی بودند که قبلا" توسط دکتر ارشاد از یران گزارش شده‌است . برای تولید زئوسپر زیاد ...

مطالعه بوم شناسی درمنه زارهای واقع بر روی اراضی مارنی در حوزه نهندچای آذربایجان شرقی با هدف معرفی گونه های مهم درمنه در قابلیتهای اکوفیزیولوژیکی این گونه ها در مدیریت اراضی مارنی انجام پذیرفت. در این مطالعه پارامترهای کمی گونه ها از قبیل درصد تاج پوشش، تراکم و زادآوری طبیعی بروش سیستماتیک تصادفی در داخل پلاتهای با ابعاد 2*2 متر مربعی ارزیابی شد. مراحل فنولوژی دو گونه مهم درمنه ‏‎Artemisia fragrans. Willd‎‏ (درمنه معطر) و ‏‎Artemisia spicigera. C.koch‎‏ (درمنه سنبله ای) در محد ...

از تاریخ بهمن 1373 لغایت آذر 1374 بوم شناسی گیاهی تالاب هشیلان در استان کرمانشاهان مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این مطالعه نمونه ها جمع آوری وشناسایی شدند. برای تعیین زیتوده گیاهان چیره تالاب 454 پلات یک متر مربعی (1متر * 1 متر) در 15 ترانسکت در فواصل معین انتخاب و دردص تاج پوشش در هر پلات برآورد و سپس به زیتوده تبدیل گردید. گونه های گیاهی شناسایی شده شامل 44 خانواده، 99 جنس و 122 گونه می باشند. از نظر تنوع 3/68 درصد گیاهان غیرآبزی و 7/31 درصد گیاهان آبزی در تالاب مشاهده ش ...
 
پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده براساس مکتب زیگماتیست ((Zygmatist school با اهداف جامع شناسی گیاهی و بوم شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی و شناخت جوامع گیاهی با توجه به معیارهای چهره شناختی-فلوری-بوم شناختی ‏‎(Physiognomic-floristic-ecologic)‎‏ صورت می گیرد. بدین ترتیب که پس از تفکیک پوشش گیاهی به ریختارهای اصلی و سپس جداسازی ریختارهای فرعی درون آنها براساس ترکیب گونه ای هر یک از ریختارها، فرد جامعه ‏‎(association individual)‎‏، مشخص شده و اقدام به برداشت های جامعه شناسی گیاه ...

مطالعه عمومی زیست بوم بویراحمد علیا (2) شامل بررسی ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، منابع و امور زیربنایی قلمرو ایل بویراحمد علیا (2) در دو محل ییلاقی و قشلاقی است . مطالعه مذکور بخشهای فوق را به صورت اجمالی جهت شناخت کلی محدوده مورد مطالعه و نیز شناخت محل‌های دارای قابلیت اسکان عشایر مورد تحقیق و بررسی قرار داده است . ...

مطالعه جامع، مطالعه عمومی و بعنوان زمینه مطالعه تفضیلی است . این مطالعه بخشهای ویژگیهای طبیعی، منابع اقتصادی، اجتماعی و خدمات و امور زیربنایی در محدوده زیست بوم یا قلمرو ییلاقی و قشلاقی عشایر ایل بویراحمد علیا یک را در بر می‌گیرد. ...