عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش فراشناخت بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهر بوشهر انجام شده است. در این پژوهش از روش نیمه تجربی استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهر بوشهر بوده که به صورت تصادفی80 نفر دختر و 80 نفر پسر برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش آزمون عملکرد تحصیلی و ابزار سنجش عملکرد تحصیلی پرسشنامه EPT بوده است. پایایی پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ محاسبه شده ا ...

این پژوهش با عنوان تاثیر بافت تاریخی شهر بوشهر در توسعه آینده شهر بوشهر بر آن بوده تا به اهداف ذیل دست یابد 1 . هدایت بخشی به بافت تاریخی شهر به عنوان محرک توسعه آینده شهر 2. احیاء بافت قدیم بوشهر از طریق بهسازی و نوسازی آن و حذف موانع احتمالی که در عدم توسعه شهری نقش دارد . 3. فعال نمودن گردشگری و ارتقاء اقتصاد شهری و توسعه آن از طریق بهسازی و نوسازی بافت قدیم 4. شناخت جایگاه بافت قدیم شهر و تلاش در جهت همسو نمودن فعالیتهای این بافت در توسعه آینده شهر . روش بررسی این پژوهش ت ...

مقدمه و هدف: علیرغم رشد سریع دانش، پرستاران، جهت گردآوري دانش سازماني، پيشگيري از دوباره كاري و عوارض ناشي از آن در بيمارستان هاي كشور با مشکلات زیادی مواجهند. یکی از روشهای موثر برای حل این قبیل مشکلات پرستاری، بکارگیری سیستم مدیریت دانش می باشد. از این رو؛ این پژوهش با هدف تعیین وضعیت مدیریت دانش و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء آن در سيستم پرستاری بیمارستانهای شهر بوشهر انجام شده است. روش کار: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی؛ پرستاران بیمارستانهای شهر بوشهر با مدرک تحصیلی ...

در واقع سرمایه انسانی، حیاتی‌ترین عنصر راهبردی در افزایش اثربخشی و کارایی سازمان محسوب می‌شود. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش های سازمان، نه تنها عاملی برای برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است، بلکه مزیت رقابتی پایداری برای بسیاری از سازمان ها تلقی می‌شود. بدیهی است تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند است که بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت داشته و موجب ارتقای بهره‌وری سازمان شود. مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت(EFQM) به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملکرد، از طریق طراح ...

تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پایداری شهری توجه زیادی را در سطح جهانی به دست آورده است، در حالی که این موضوع در ایران به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. سطح پایداری شهری که ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ...دارد، می‌تواند کیفیت زندگی در شهرها را نشان دهد. بررسی و شناخت وضعیت نواحی و تنگناهای توسعه آنها از نظر پایداری و توسعه پایدار در شهرها، از مسایلی است که اخیراً در برنامه ریزی شهری مطرح شده، اما هنوز در ایران جایگاه آن به خوبی طرح نشده است. بر ...

امروزه در اغلب برنامه ریزیهای مسکن و شهرسازی، اقلیم و مطالعات جغرافیایی اساس کار می باشد. اقلیم به عنوان یکی از مهمترین فاکتور در احداث ساختمانها که در آن خصوصیات اقلیمی منطقه در جهت استفاده بهتر و مطلوب تر از ساختمانهای احداث شده مورد نظر است. در این رساله به بررسی معماری بومی و جدید شهر بوشهر از نظر سازگاری اقلیمی و استفاده بیشتر از عناصر اقلیمی برای ایجاد شرایط آسایش پرداخته شده است . برای دستیابی به اهداف از آمارهای ایستگاه سینوپتیک شهر بوشهر در دوره آماری سال 1951 تا ...

کاربریهای عمومی در بسیاری از شهرها به دلایلی چون تراکم بالای جمعیت،عدم انتظام در استقرار و مکان گزینی و عدم توجه به شعاع دسترسی و آستانه های جمعیتی،قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نمی باشد. این موضوع در شهرهای بزرگ و به ویژه برای کاربریهایی نظیر فضای سبز (پارکهای درون شهری)از نمود بیشتری برخوردار است. در خدمات رسانی شهری تنها افزایش تعداد مراکز خدماتی،دلیل بر خدمات رسانی مناسب نبوده، بلکه آنچه حائز اهمیت است،توضیح بهینه این مراکز می باشد.شهر بوشهر در سالهای اخیر تحت تأث ...

بافت‌های فرسوده اصطلاحی است که این روزها در ادبیات مدیریت شهری جایگاه برجسته‌ای یافته است. بافت‌هایی که اغلب میزبان ساکنینی از طبقات پایین اقتصادی است، ساکنینی که از بسیاری از امکانات زیستی و رفاهی محرومند. مشارکت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده به عنوان امری ضروری مطرح است چرا که ارتباط و تعامل بهتر مردم با مردم، مردم با محیط و مردم با حکومت را در پی دارد. امری که به بهبود فضاهای فیزیکی، اجتماعی،‌ فرهنگی، سیاسی و روان-شناسی این بافت‌ها کمک می‌کند. در ایران مشارکت شهروندان در ...

در این تحقیق برای یک منطقه خاص (شهر بوشهر) با در دست داشتن اطلاعات گمانه های موجود اقدام به آموزش شبکه عصبی کرده و تعداد لایه و تعداد نرون بهینه به منظور پیش بینی برخی از خصوصیات خاک (Ф، LL، PI، SPT و جنس خاک) را بدست می آوریم. در این تحقیق از شبکه چند لایه پیش خور ( MLFF ) استفاده شده است. در ادامه به وسیله نرم افزار ARCGIS خاک منطقه را بر اساس خصوصیات ژئوتکنیکی به دو روش IDW و NATURAL پهنه بندی کرده و نتیجه آن را با پیش بینی های شبکه عصبی مقایسه می کنیم. نتیجه این مقایسه م ...