عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بودجه های آموزشی بر رفاه اجتماعی طی سال های 1347 تا 1388 می باشد. فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه هزینه های آموزشی و رفاه اجتماعی می پردازند. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش،بودجه های ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه و رفاه اجتماعی طی دوره 42 ساله می باشند. ابتدا جهت بررسی ایستای متغیرها آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بر روی متغیرها انجام شد. سپس با استفاده از تابع رفاه سن و با سه سناریو رفاه اجتماعی طی این دوره محاسبه شده است. برای بررسی ...