عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه به بررسی و طراحی سیستم (Activity Based Budgeting (ABB برای بودجه بندی و ارائه اطلاعات مناسب در راستای تصمیم گیری ها در دانشگاه ها و موسسات آموزشی می پردازد. مدل پیشنهادی در سه مرحله طراحی و اجرا شد. در گام اول طراحی، جهت جمع آوری اطلاعات از روش مشاهده، مصاحبه و نیز پرسشنامه استفاده گردید. در گام دوم، فعالیت های اصلی و عمده با توجه ب مطالعات خارجی انجام شده در دانشگاه های ایلات متحده آمریکا، انگلستان و استرالیا و نیز با در نظر گرفتن شرایط دانشگاه شیراز و با ساتفاده ...

در این پایان نامه تلاش شده است تا امکان استقرار بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت در شرکت آب و فاضلاب استان تهران مورد بررسی قرار گیرد هدف اصلی این تحقیق تعیین امکان استقرار سیستم بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت در گروه شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران میباشد برای انجام این تحقیق پرسشنامه‌ای مشتمل بر 36 سوال تهیه گردیده که سوالات پرسشنامه، تأثیر شرایط فعلی را بر امکان استقرار بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت در شرکت آب و فاضلاب استان تهران را در چند جنبه کلی (منابع موجود، تخصیص هزینه به منا ...

هدف اصلى این پایان نامه، طراحى سیستم ‏‎ABB‎‏ براى بودجه بندى و ارائه اطلاعات مناسب در راستاى تصمیم گیرى ها در "دانشگاه شیراز" مى باشد. بر این اساس، ابتدا سیستم موجود بودجه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس نقاط قوت وضعف این سیستم شناسایى ومطرح شد و در نهایت سیستم ‏‎ABB‎‏ طراحی گردید. قبل از مرحله طراحى سیستم ‏‎ABB‎‏ براى بررسى سیستم سنتى، امکان و لزوم اجراى سیستم پیشنهادى، پرسشنامه هایى برای اساتید کلیه دانشکده ها، روسا، معاونین دانشگاه و دانشکده ها، کارکنان، مدیریت واح ...

هدف این مقاله طراحی سیستم بودجه بندی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی برای توسعه یک رویکرد انعطاف پذیر، اندازه گیری عملکرد و کنترل مدیریتی پروژه های فناوری اطلاعات است. برای این منظور، یک چارچوب ارزیابی با مدل های یکپارچه هزینه یابی و بودجه بندی بر مبنای فعالیت و منطق فازی ارائه خواهد گردید. در این راستا از روش تحقیق مرور متون استفاده خواهد شد . در نتیجه 8 مرحله برا ی طراحی این مدل شناسایی می شوند : -1 امکان سنجی مدل.-2 تعریف فعالیت ها. -3 جمع آوری داده های فازی. -4 طراحی مد ...