عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اغلب در بحث مشارکت پرسنل در بودجه‌بندی به مکانیزم انگیزشی آن، یعنی ایجاد انگیزه بوسیله احساس رضایت و خشنودی از نقش داشتن در برنامه‌ریزی، که ممکن است بر عملکرد افراد اثرگذار باشد، توجه می‌گردد. و به مکانیزم آگاهی‌بخشی آن، شامل تحصیل و بکارگیری اطلاعات و درک الزامات کار، توجهی نمی‌شود. آنچه در این پژوهش بیشتر مد نظر است بار اطلاعاتی مترتب بر مشارکت در بودجه‌بندی می‌باشد و اطلاعات مربوط به کار بعنوان یک متغیر واسطه بین مشارکت در بودجه‌بندی و عملکرد مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد ...
نمایه ها:
ایران | 

نیاز شدید شرکتها، سازمانها و موسسات به بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ریزی و کنترل، باعث شده است که این شرکتها و سازمانها سعی کنند از این ابزار به نحو احسن و مطلوبی استفاده نمایند. نظام بودجه‌بندی، تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی مشتمل بر طرحها و برنامه‌ها در خدمت مدیریت قرار گرفته است. با توجه به نقش بودجه در تحقق اهداف سازمان، هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی نحوه بودجه‌بندی در شرکتهای بیمه ایرانی شامل شرکت سهامی بیمه آسیا، البرز، ایران ...

امروزه مدیریت صحیح و کارآمد، بدون استفاده از دانش حسابداری و و بدون اتکا و استناد مداوم بر اطلاعات مالی و بویژه اطلاعات حسابداری مدیریت ناممکن و یا لااقل کم حاصل است و در این میان نقش نظام بودجه‌بندی و به تبع آن کنترل نقدینگی بعنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت راهبردی سازمان جلوه‌گر می‌شود که می‌تواند در تصمیم‌گیری مدیران سازمان تاثیر بسزایی داشته باشد. با توجه به اهمیت این قضیه "بررسی چگونگی بهبود نظام بودجه‌بندی و مدیریت نقدینگی در شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران و نقش آن ...

در سال 81 ساختار بودجه ریزی کشور دستخوش تغییرات مفهومی شده است. تغییر در مفهوم در آمد، هزینه ، داراییهای سرمایه ای و مالی باعث شفافیت اطلاعاتی بیشتر بودجه شده است. بر این اساس، بودجه دولت مانند بودجه نوعی بنگاه اقتصادی تنظیم می شود. اصلاحات ساختاری، کاهش تبصره های بودجه وتبدیل تبصره های تکراری به قانون و یکسان سازی نرخ ارز از جمله تغییرات و اصلاحات در بودجه ریزی دولت بوده است. هدف از این مقاله بررسی اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی، مقایسه ی بودجه ریزی سنتی، بودجه ریزی جدید و ب ...

هدف از انجام این پژوهش سنجش میزان تأثیرگذاری بودجه‌بندی عملیاتی بر اجرای موفقیت آمیز استراتژی می‌باشد. در این پژوهش بودجه بندی و اجرای استراتژی ها به هم پیوسته اند و میتوانند مکمل همدیگر باشند و هدف هماهنگ بودن و متوالی نشان دادن این مسیر می‌باشد. این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشک ...

این تحقیق در صدد آن است که سیستم فعلی بودجه بندی در سازمان توانیر را از نظر برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. چنانچه سیستم فعلی جوابگوی نیازهای اطلاعاتی جهت برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل نباشد ، یک سیستم بودجه بندی پیشنهادی که جوابگوی نیازهای اطلاعاتی جهت برنامه ریزی ، هماهنگی و کنترل عملیات باشد ، ارائه نماید . ...

این مقاله مسایل اجرایی و نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز برای تنظیم بودجه گلوبال در سیستم بهداشتی و درمانی ایالات متحده آمریکا را تشریح می نماید. ...

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روز افزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. فرهنگ نیروی محرکه‌ی سازمانهای امروزی است. از دیدگاه هافستد فرهنگ یک سازمان از عوامل مختلفی از جمله فردگرایی، فاصله قدرت سازمانی، مرد یا زن گرایی و اجتناب از عدم اطمینان تشکیل شده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مولفه های فرهنگی هافستد و قومیت بر ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
اصلاح | 
بودجه |