عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 985

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اغلب در بحث مشارکت پرسنل در بودجه‌بندی به مکانیزم انگیزشی آن، یعنی ایجاد انگیزه بوسیله احساس رضایت و خشنودی از نقش داشتن در برنامه‌ریزی، که ممکن است بر عملکرد افراد اثرگذار باشد، توجه می‌گردد. و به مکانیزم آگاهی‌بخشی آن، شامل تحصیل و بکارگیری اطلاعات و درک الزامات کار، توجهی نمی‌شود. آنچه در این پژوهش بیشتر مد نظر است بار اطلاعاتی مترتب بر مشارکت در بودجه‌بندی می‌باشد و اطلاعات مربوط به کار بعنوان یک متغیر واسطه بین مشارکت در بودجه‌بندی و عملکرد مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد ...
نمایه ها:
ایران | 

با محدوديت منابع مالي، چگونگي مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشي بودجه از اولويت هاي دانشگاه مي باشد. در اين ميان شيوه بودجه ريزي مي تواند نقش بسيار مهمي را ايفا نمايد. يکي از شيوه هاي نوين بودجه ريزي که چند سالي است در برخي کشورها در حال اجراست، بودجه ريزي عملياتي است که به دنبال اثربخشي بودجه مي باشد. در تعريف اين شيوه بودجه ريزي مي توان گفت بودجه ريزي عملياتي برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتا ...

روش بودجه بندی راهبردی امکان می دهد تا هزینه ها کاهش پیدا کنند بی آن که تاثیر منفی بر عملکرد بخش های خدماتی داشته باشد. این روش هم چنین بخش هایی را شناسایی می کنند که هزینه ها یشان متورم است، وکاهش هزینه هایشان می تواند با اهمیت باشد. علاوه بر شرکت ها دولت نیز می تواند از این روش استفاده کند. مفروضات اصلی این روش بودجه بندی مبتنی بر روش مدیریت پروژه است که الیاهوگلدرت معرفی کرده است. درواقع هدف اصلی این روش کاهش هزینه ها با درنظر گرفتن میزان اهمیت آنها در دست یابی به اهداف س ...

نیاز شدید شرکتها، سازمانها و موسسات به بودجه به عنوان ابزار برنامه‌ریزی و کنترل، باعث شده است که این شرکتها و سازمانها سعی کنند از این ابزار به نحو احسن و مطلوبی استفاده نمایند. نظام بودجه‌بندی، تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی مشتمل بر طرحها و برنامه‌ها در خدمت مدیریت قرار گرفته است. با توجه به نقش بودجه در تحقق اهداف سازمان، هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی نحوه بودجه‌بندی در شرکتهای بیمه ایرانی شامل شرکت سهامی بیمه آسیا، البرز، ایران ...

این مطالعه به بررسی و طراحی سیستم (Activity Based Budgeting (ABB برای بودجه بندی و ارائه اطلاعات مناسب در راستای تصمیم گیری ها در دانشگاه ها و موسسات آموزشی می پردازد. مدل پیشنهادی در سه مرحله طراحی و اجرا شد. در گام اول طراحی، جهت جمع آوری اطلاعات از روش مشاهده، مصاحبه و نیز پرسشنامه استفاده گردید. در گام دوم، فعالیت های اصلی و عمده با توجه ب مطالعات خارجی انجام شده در دانشگاه های ایلات متحده آمریکا، انگلستان و استرالیا و نیز با در نظر گرفتن شرایط دانشگاه شیراز و با ساتفاده ...

هدف اصلى این پایان نامه، طراحى سیستم ‏‎ABB‎‏ براى بودجه بندى و ارائه اطلاعات مناسب در راستاى تصمیم گیرى ها در "دانشگاه شیراز" مى باشد. بر این اساس، ابتدا سیستم موجود بودجه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس نقاط قوت وضعف این سیستم شناسایى ومطرح شد و در نهایت سیستم ‏‎ABB‎‏ طراحی گردید. قبل از مرحله طراحى سیستم ‏‎ABB‎‏ براى بررسى سیستم سنتى، امکان و لزوم اجراى سیستم پیشنهادى، پرسشنامه هایى برای اساتید کلیه دانشکده ها، روسا، معاونین دانشگاه و دانشکده ها، کارکنان، مدیریت واح ...

با توجه به تفاوت‌های ساختار نظری ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تأثیرگذاری فرهنگ بر روش‌های تجاری در این پژوهش به بررسی و توصیف اثر فرهنگ ملی بر بودجه‌بندی بخش عمومی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی بوده و در دسته نیمه‌تجربی قرار دارد. در این پژوهش از 6 شاخص مطالعاتی هافستد به‌عنوان متغیرهای مستقل بهره گرفته‌ شده است. بودجه‌بندی بخش عمومی با توجه به بسط مخارج بخش عمومی در کنترل قوه مقننه (قدرت‌کنترل‌مجلس ) و شفافیت بودجه‌بندی بخش عمومی انجام می‌شود. داده ...

امروزه مدیریت صحیح و کارآمد، بدون استفاده از دانش حسابداری و و بدون اتکا و استناد مداوم بر اطلاعات مالی و بویژه اطلاعات حسابداری مدیریت ناممکن و یا لااقل کم حاصل است و در این میان نقش نظام بودجه‌بندی و به تبع آن کنترل نقدینگی بعنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت راهبردی سازمان جلوه‌گر می‌شود که می‌تواند در تصمیم‌گیری مدیران سازمان تاثیر بسزایی داشته باشد. با توجه به اهمیت این قضیه "بررسی چگونگی بهبود نظام بودجه‌بندی و مدیریت نقدینگی در شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران و نقش آن ...

در سال 81 ساختار بودجه ریزی کشور دستخوش تغییرات مفهومی شده است. تغییر در مفهوم در آمد، هزینه ، داراییهای سرمایه ای و مالی باعث شفافیت اطلاعاتی بیشتر بودجه شده است. بر این اساس، بودجه دولت مانند بودجه نوعی بنگاه اقتصادی تنظیم می شود. اصلاحات ساختاری، کاهش تبصره های بودجه وتبدیل تبصره های تکراری به قانون و یکسان سازی نرخ ارز از جمله تغییرات و اصلاحات در بودجه ریزی دولت بوده است. هدف از این مقاله بررسی اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی، مقایسه ی بودجه ریزی سنتی، بودجه ریزی جدید و ب ...