عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی دوسال گذشته عامل بوته میری خیار دقیقا بررسی ومشخص شده و معلوم گردیده که قارچ Pnytophthora drechsleri عامل این بوته میری است .علاوه براین ،در رابطه با مبارزه شیمیائی علیه این بیماری چهارسم به اسامی متیل‌برومید،دایتراپکس ،پرویکورورید ومیل موردآزمایش وخوشبختانه نتیجه آزمایش مزبور بسیار موثر ومقاله ای نیزدراین مورد تهیه شده است که برای چاپ در سال خواهد شد.ولی ،علاوه بر بوته میری خیار،روی برخی دیگر ازگیاهان جالیزی و سبزیجات بالاخص فلفل بوته میری وجود دارد،که لازمست عامل آنها دق ...

قارچPhytophthora Drechsleri Tucker عامل‌اصلی بیماری بوته میری خیاردراصفهان است . دراثراین بیماری بوته های مبتلاباظاهری سالم وبدون علائم زردی درحالت سبزپژمرده شده وسریعاازبین میروند (سبزخشک میشوند) بیماری اخیرمهمترین عامل‌ایجادکننده خسارت در زراعت خیاردراصفهان است .قارچ درتمام مراحل رشدگیاه میتواندبه آن حمله نموده وسبب از بین رفتن آن میشود.ارزش ویژه زراعت خیاردراصفهان مربوط به خیاربهاره بوده که سطح کشت آنرابرابرگزارشات موجوداداره کل کشاورزی استان اصفهان حدود200 هکتارذکرکرده ان ...

پوسیدگی طوقه و ریشه خربزه (بوته میری) یکی از مهمترین بیماریهای این گیاه محسوب می‌شود که همه ساله خسارت زیادی به کشاورزان وارد می‌سازد. برای تعیین و شناسائی عامل بیماری بوته میری خربزه در استان خراسان طی سالهای 1374-75 از مناطق عمده کشت خربزه در مراحل مختلف رشد گیاه نمونه‌برداری به عمل آمد. با کشت ساقه و ریشه گیاهان آلوده در محیط های کشت PDA و CMA، چندین گونه قارچ جداسازی گردید که بیماریزائی آنها براساس اصول کخ به سه روش : -1 کشت روی محیط ماسه - بذر گندم -2 مایه‌زنی سوسپانسیون ...
نمایه ها:
خربزه | 

بیماری پژمردگی و بوته میری خیار،خربزه ،هندوانه وبادمجان در مناطق مختلف استان هرمزگان ازجمله ایسین ،کوشکوشمیل و سایر مناطق شیوع دارد و همه ساله خسارت قابل توجه به زارعین منطقه وارد میکند.هدفنهائی طرح پس‌ازتعیین عامل یا عوامل‌بیماری زا و میزبان های آنها بیولوژی و مناطق انتشار بیماری مطالعه و روش‌های عملی پیشگیری با توجه به نتایج حاصله ازبررسیهای مربوط به رابطه عامل و میزبان و بیولوژی عامل (عوامل) می باشد. ...

طی اجرای این تحقیق در سال 1374 از بوته‌های بیمار مزارع پنبه استان تهران قارچ Rhizoctonia solani با میانگین درصد آلودگی 12 درصد و قارچ Verticillium dahliae با میانگین درصد آلودگی 0/2 درصد جدا گردید. از بوته‌های بیمار مزارع پنبه استان مرکزی قارچ Rhizoctonia solani با میانگین درصد آلودگی 1/5 درصد و قارچ Fusarium oxysporum با میانگین درصد آلودگی 1/2 درصد جدا شد. از بوته‌های بیمار مزارع پنبه استان سمنان قارچ Fusarium oxysporum با میانگین درصد آلودگی 8/3 درصد و قارچ Rhizoctonia sol ...
نمایه ها:
پنبه | 

براساس تقویم زمانی طرح، نمونه‌برداریهایی فصل زراعی 1374 تا پایان برداشت کنجد در مهرماه از نواحی مختلف استان انجام شد و نسبت به تعیین عوامل اصلی بوته میری و بیماریهای شبه ویروسی و شبه مایکوپلاسمایی اقدام گردید. تعدادی نمونه‌های مبتلا به بیماریهای فیلودی و ریزبرگی با کلروز حاشیه برگ که احتمالا مشکوک به اسپیروپلاسما می‌باشند با کمک آقای صالحی در سالجاری مشخص شده است . در آبان ماه تعداد 8 ایزوله از قارچهای عامل مرگ و میر کنجد در مراحل مختلف رشدی، به یخش گیاهشناسی موسسه ارسال گردی ...

بمنظورحفظ خلوص کمی وکیفی مطلوب رقم بختگان سلکسیون روی این رقم انجام محصول دهی زودرسی ،کیل،طول الیاف ،یکنواختی ،ظرافت ،مقاومت استحکام وکشش الیاف موردتوجه قرار میگیرد.تعداد 1000 تکبوته 226 لاین انتخابی ازمزرعه سال 65 استهبان پس‌از تعیین خواص کمی و کیفی الیاف ،بذربوته هائی که دارای خواص تکنولوژی مطلوب میباشندانتخاب و درسال 1366 درمزارع پنبه ایستگاه زرقان وحومه استهبان کشت میگردد.بذورارسالی در هر محل روی خطوط 20 متری که فواصل خطوط 70 سانتیمتری وفاصله دوبوته 30 سانتیمتر خواهدبود.د ...

این طرح با 11 لاین و رقم نخود انتخابی از ارقام پیشرفته در 3 ایستگاه مراغه، سرارود، گچساران به اجراء در آمد و نتایج ارزیابیهای به عمل آمده در سه مرحله از دوره رشد نخود د ر ایستگاههای مختلف بشرح زیر است . در ایستگاه مراغه تعداد 3 لاین و رقم (Flip 87-57 C, Flip 84-42 C,Flip 84-48 C) دارای عکس‌العمل متوسط تعداد 2 لاین و ررقم نیمه حساس (Flip 86-108 C,Flip 84-80 C) و 6 لاین و رقم جزء ارقام حساس بودند.در ایستگاه سرارود تعداد 2 لاین و رقم (Flip 84-158 C,ILC 482) جزء ارقام مقاوم، تعدا ...

دررابطه بااین طرح تاکنون طی یک سری آزمایشات صحرائی وآزمایشگاهی عامل بیماری بوته میری خیار شناخته شده وروش مبارزه شیمیائی نیز بااستعمال 7 نوع قارچ‌کش مورد آزمایش قرارگرفته وخوشبختانه بهترین سموم موثر که عبارتند از پرویکوروریدومیل شناخته شده وحتی درمرحله توصیه به زارعین نیز قرارگرفته است عامل یاعوامل بوته میری طالبی ،هندوانه هنوز بطور دقیق مشخص نشده وگاهی باکشتهائی که درآزمایشگاه داده میشود بمانند عامل بوته میری خیار که قارچ‌است عامل بوته میری های آنها نمیروید وگاهی نیزقارچ فوز ...