عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور جوابگوئی به مشکلات عیارقنددردشت مغان که به علت پستی دارای آب وهوای گرم و مرطوب و نتیجتاعیار کمترازسایر مناطق کشوراست .ضرورت دارددردشت مغان تحقیقات به نژادی خاص که مبتنی برسلکسیون ومقایسه لاینهاست انجام پذیرد براین اساس درسال 1366 چهار رقم بذر درمنطقه کشت وازبین آنها تک بوته هائی انتخاب وجهت انتخاب پروژنی کشت شده اند.همزمان درسال 66 یک آزمایش 49 رقمی اجرا که نتایج مثبتی به بارآورد وبا توجه نتایج مذکور درسال جاری سه آزمایش 49 رقمی ازارقام ولاینهای متعدد دردست اجرا است ...

در این طرح مطالعات سیتولوژیکی از نقطه نظرهای تغییرات عددی و ساختمانی کروموزومی احتمال در ارقام مهم خرمای ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و کاریوتیپ و کاریوگرامهای مربوطه آنالیز و از طریق آزمونهای آماری بررسی خواهد شد چنین اطلاعاتی در خرمای ایران گزارش نشده است بنابراین برای اولین بار چنین تحقیقاتی انجام خواهد شد می‌توان در بی‌نژادی و توان پلی‌پلوئیدی خرما بمنظور دستیابی مرغوبتر مورد استفاده قرار گیرد. ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
خرما | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
1366 | 
گرگان | 
گنبد | 
گیاه | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گیاه | 
پنبه | 
1366 | 
 
چکیده ندارد.

تعیین بهترین لاینهای خالص گندم ازنظر عملکرد وخصوصیات کیفی ازبرنامه های مهم به نژادی است بدین منظور لاینهائی که درتوده ها بمرحله خلوص ژنتیکی رسیده اند ویااز آزمایشات بین المللی انتخاب گردیده اند درسال اول در آزمایش مقایسه عملکرد بدون تکرار ودرسالهای بعد درآزمایشات تکراری در طرح‌های بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی ومقایسه باشاهدهای موجود قرارمیگیرند وبهترین ارقام انتخابی نهایتابعد ازسه سال درآزمایشات منطقه ای شرکت میکنند دراین طرح یک آزمایش مقدماتی با 35 شماره وآزمایش تکراری A ...

بمنظور تهیه اینبرد لاینهای ذرت با استفاده از منابع توارثی و مواد ژنتیکی جمع‌آوری شده تعداد 1800 لاین در نسلهای S0 تا S3 جمعا در 2000 ردیف 9 کپه‌ای کاشته می‌شود. در هنگام گلدهی تعداد 7-10 بوته از هر ردیف با روش تلقیح مصنوعی خوبارور می‌گردد. تا یکدرجه برخلوص ژنتیکی لاینها افزوده شود. در هنگام برداشت پس از سلکسیونهای ظاهری و براساس موارد یادداشت برداری شده ، تعدادی از بلالهای انتخابی جهت ادامه برنامه‌های به نژادی مشخص می‌گردد ...

بمنظور بررسی و انتخاب بهترین لاینهای خواهری بدست آمده از مواد ژنتیکی جمع‌آوری شده ذرت تعداد 800 لاین در نسلهای بالاتر از S6 جمعا در 1200 ردیف 9 کپه‌ای کاشته می‌شود. در زمان گلدهی پس از ایزوله نمودن گلهای نر و ماده هر بوته خودباروری لاینها با تلقیح مصنوعی اجرا می‌گردد. در زمان برداشت بر اساس مشخصات ظاهری بوته و بلال و موارد یادداشت برداری شده ، بلالهای خودبارور شده لاینها مورد بررسی و سلکسیونهای فنوتیپی قرار می‌گیرد و پس از انتخاب تعدادی از آنها جهت ادامه برنامه‌های به‌نژادی ، ...