عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان شبکه های بهداشت در مورد پیشگیری از سرطان دهانه رحم صورت گرفته است. نتایج نشان داد که اجرای برنامه آموزشی باعث بالا رفتن آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل با (000/0= P) در گروه آزمون بعد از اجرای برنامه آموزشی نسبت به قبل از اجرای برنامه با (000/0= P)، معنادار بوده است. همچنین کیفیت آموزش چهره به چهره توسط بهورزان با (000/0= P) و تعداد دفعات آموزش گروهی (003/0= P)، به طور زمان آموزش گروهی ب ...

بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت در روستاها به طور مداوم زنان روستایی واجد شرایط (گروه سنی 15-49) ساله را در زمینه تنظیم خانواده (تعیین تعداد مناسب و محدود فرزند در طول زناشویی و ایجاد فاصله مناسب بین دو حاملگی) آموزش می‌دهند. به منظور ارزیابی تاثیر این آموزش در یک مطالعه مقطعی تعداد 600 نفر از زنان واجد شرایط تحت پوشش خانه‌های بهداشت دارای بهورز متاهل شهرستان کرمان با روش نمونه‌گیری منظم انتخاب و پرسش‌نامه‌ای با محتوای 16 سوال، برای آنان تکمیل شد که پس از جمع‌آوری و تجزیه و ت ...

این پژوهش یک مطالعه مقطعی-توصیفی-تحلیلی است که هدف آن بررسی میزان آگاهی بهورزان شهرستان بافت پیرامون راههای انتقال و پیشگیری از ایدز می باشد. جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق کلیه بهورزان شهرستان بافت می باشند که از تعداد 134 نفر، 131 نفر در مطالعه شرکت کردند (زن=77 مرد=54) ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده مشتمل بر دو بخش است. بخش اول مربوط به مشخصات فردی و بخش دوم حاوی 32 سوال مربوط به راههای انتقال و 16 سوال مربوط به راههای پیشگیری از ایدز است نتایج بدست آمده حاکی ...

دست یافتن به راهکارهای عملی جهت غربالگری سرطان پستان در سطح وسیع و گسترده و برای تمامی اقشاری که امکان دسترسی به پزشک متخصص را به دلایل اقتصادی، بعد مسافت و ... ندارند، ضروری می باشد. لذا این پژوهش جهت تعیین حساسیت و ویژگی تشخیص توده های پستان توسط بهورزان در مقایسه با پزشک متخصص صورت گرفت. مطالعه روی 2000 مراجعه کننده به خانه های بهداشت شهرستان های کرمان و زرند انجام و نتایج معاینه توسط بهورزان با نتایج معاینه توسط پزشک متخصص زنان مقایسه گردید. از مجموع 2000 خانم معاینه شده ...

برنامه ادغام خدمات بهداشت روان در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی در ایران در چند سال اخیر در ابعاد گسترده کمی و کیفی رشد نموده است. ارزیابی و پایش این خدمات به منظور کارآیی آن به عنوان یک ضرورت احساس می گردد. در این مطالعه به منظور تعیین میزان دانش و نگرش و عملکرد بهورزان شهرستان کرمان (گروه آزمون) و شهرستان بردسیر (گروه شاهد) در زمینه بهداشت روان بررسی های لازم به عمل آمده است. تعداد 48 بهورز به عنوان گروه آزمون از شهرستان کرمان و کلیه بهورزان شهرستان بردسیر (44 نفر) به عنوان ...

ارزشیابی آگاهی و نگرش بهورزان نسبت به بیماریهای روانی و میزان عملکرد آنان در ارائه خدمات بهداشت روان به عنوان بخشی از ارزشیابی سراسری برنامه ده ساله ادغام بهداشت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه، هدف اصلی این پژوهش است. در این بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد 266 نفر از 4254 نفر بهورز تحت پوشش طرح بهداشت روانی مشغول به کار در خانه های بهداشت، نسبت به بیماریهای روانی، صرع و عقب ماندگی ذهنی، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمودنیها به کمک روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی برگزیده شده و ب ...

چکیده ندارد.

این تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی ‏‎(Quasi-experimenta)‎‏ قبل و بعد ‏‎(befor and after)‎‏ می باشد که با هدف ارزشیابی تاثیر آموزش بر روشهای آموزشی بهورزان در زمینه تنظیم خانواده در شهرستان اهر صورت گرفته است. جامعه مورد پژوهش، 67 بهورز زن فقط دارای مدرک پنجم ابتدایی می باشد که مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که در چهار بخش مشخصات فردی، آگاهی، نگرش و عملکرد تنظیم گردیده است که ابتدا میزان آگاهی، نگرش و عملکرد واحدهای مورد پژوهش نسبت به روشها و فنون آ ...

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش بررسی میزان تاثیر اجرای برنامه آموزش تغذیه بر آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان در مورد تغذیه مادر و کودک در شهرستان بهبهان می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که روی 75 نفر از بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت روستاهای بهبهان انجام شده است . در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه، مشاهده و چک لیست آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان قبل و بعد از آموزش سنجیده شد. برنامه آموزشی شامل 8 جلسه سخنرانی همراه با استفاده از رسانه‌های آموزشی دیداری و 2 جلسه آموزش ...
نمایه ها:
کودک | 
مادر | 
نگرش | 
آگاهی | 
بهورز | 
آموزش | 
تغذیه |