عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 95

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه خوش‌بینی، امیدواری و بهزیستی روان‌شناختی با بهبودی بیماران قلبی عروقی بعد از جراحی قلب صورت گرفت. روش: طرح تحقیق حاضر از نوع همبستگی است که در آن خوش‌بینی، امیدواری و بهزیستی روان‌شناختی (به‌عنوان متغییرهای پیش بین) و بهبودی بعد از جراحی پیوند عروق کرونر قلب (متغیر ملاک) مورد مطالعه قرار گرفتند. جامعه آماری این تحقیق شامل 80 نفر از افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی بود که در یک دوره یک ماهه (اردیبهشت ماه 94) به بیمارستان شهید رجایی تهران مرا ...

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک‌های دلبستگی و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان ‌دبستانی با میانجی‌گری رضایت زناشویی بود. پژوهش حاضر در زمره‌ی تحقیقات توصیفی از نوع تحلیل مسیر و هدف آن تعیین برازش کلی مدل و تعیین روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش است. جامعه پژوهش شامل کلیه مادران دانش‌آموزان دبستانی پایه سوم شهر اهواز بود. روش نمونه‌گیری در دسترس است به این ترتیب که از مادران کودکان پایه سوم و چهارم ناحیه 1 و 2 تعداد 235 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌ ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش زهد مبتنی بر آیات و روایات اسلامی بر تنظیم شناختی هیجان شناختی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر با احساس تنهایی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته است. طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد، و پس از انجام غربالگری روی ۲۰۰ نفر از دانشجویان، ۳۰ نفر که بالاترین نمرات احساس تنهایی را دریافت کردند به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و گروه کنترل (۱۵ نفر در هر گروه) قرار گر ...

هدف اصلی این پژوهش،بررسی رابطه خوش بینی با بهزیستی روانشناختی و استفاده از سبکهای مقابله‌ای در دانش آموزان است.بدین منظور 300 نفر از دانش آموزان در سه گروه تحصیلی علوم تجربی،ریاضی فیزیک و علوم انسانی و در گروه دختران پایه سوم دبیرستان مورد بررسی قرار گرفتند.روش نمونه گیری تصادفی،طبقه ای است و ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه جهت‌گیری زندگی، پرسشنامه بهزیستی رواشناختی ریف و پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس و فولکمن است.نتایج بدست آمده از این پژوهش به شرح زیر است:بین خوشبختی با ب ...

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی دانشجوییان انجام شد. روش مورد استفاده این پژوهش پس رویدادی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش می باشد.این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش بنیادی است و جامع? آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه شاهرود در 6 ماه دوم سال 1392 می باشد. ابزار پژوهشی پرسشنامه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه خود سنجی هوش معنوی بوده که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی در جامعه مورد مطالعه، با روش نمونه گیری طبقه ای ساده بر ر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی روانشناختی در سالمندان زن و مرد فرهنگسرای سالمند شهر تهران بود. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد.آزمودنی های پژوهش 205 نفر(152زن و 53مرد)از سالمندان مرد و زن فرهنگسرای شهر تهران می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای-تصادفی انتخاب شده اند.ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از:پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده فلمینگ،گچل و باوم و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف . داده های پژوهش به کمک آزمون آماری t ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هویت مذهبی و فعالیتهای مذهبی بر بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبريز بود. براي نيل به اين هدف، 667 دانشجوي دختر و پسر، از چهار دانشكده علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي و پزشكي، به روش تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي هويت مذهبي بل ،الگوي دينداري گلاك و استارك و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. نتايج نشان داد هويت مذهبي و فعاليتهاي مذهبي سهم زيادي در پيش بيني بهزيستي روان شناختي دانشجويان ...

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر می‌باشد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 317 نفر بود که از بین جامعه‌ی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش تصادفی مرحله‌ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی شات، مهارت‌های اجتماعی (SSI) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (PWI) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، همبستگی کاننی و تحلیل رگرسیون ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرسودگی شغلی، رفتار تیپ A و کمال گرایی با بهزیستی روان شناختی پرسنل مراکز آتش نشانی شهر خرم آباد بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان آتش نشانی شهر خرم آباد که در بخش عملیات مشغول به کار هستند می باشد. حجم جامعه آماری برابر با 115 نفر است و نمونه مورد نظر 100 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مارنات، رفتار تیپ A نجاریان، کمال‌گرایی تری – شورت ...