عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی (انواع، میزان و اهمیت منابع حمایتی) با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی (رگرسیون) و جامعۀ آماری کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر بیرجند هستند. 220 دانش‌آموز دختر به‌شیوۀ تصادفی از بین سه مرکز پیش‌دانشگاهی انتخاب شده‌اند. از مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان (2000CASSS ، مالکی، دیمری و الیوت، 2000) و پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد (OHI) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده ...

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی برکیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی وسلامت روانی افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره انجام شده است. پژوهش ازنوع تجربی همراه با گروه آزمایش وگواه با پیگیری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد، که بدین منظور در مرحله اوّل با آگهی های تبلیغاتی افراد در جریان برگزاری دوره قرار گرفتند. سپس از همه افراد مایل به شرکت دردوره، با ابزار های پژوهش، پرسشنامه های GHQ-28 مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANS) و مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) پیش آزمون به عمل ...

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی و بهزیستی ذهنی زنان متأهل شهر اصفهان بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری، شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مرکز فرهنگی صاحب الزمان در شهر اصفهان با تجربه‌ی حداقل یکسال زندگی مشترک در سال 1389 بود. نمونه در این پژوهش 40 نفر از بانوان متأهل بودند که از بین داوطلبین ثبت نام کننده در طرح مذکور انتخاب شده (این افراد نمرات بالاتری نسبت به سایر افراد ...

بسیاری از افراد نابینا تحت تاثیر نگرش منفی به نابینایی، مستعد و یا مبتلا به افسردگی و سایر مشکلات روانی هستند. این مشکل به‌عنوان نشانگان، موجب افت کیفیت زندگی این افراد می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی‌ذهنی افراد نابینا است. پژوهش حاضر در چارچوب طرح‌های تجربی تک‌آزمودنی با استفاده از طرح A-B اجرا شد. بر اساس میزان تمایل به شرکت در مطالعه و پایین ‌بودن نمرۀ فرد از نقطۀ برشِ پرسشنامۀ بهزیستی ذهنی مولوی و همکاران، با نمونه‌ ...

در این پژوهش مدل روابط برونگرایی و احساس تنهایی با بهزیستی ذهنی با میانجیگری احساس پیونداجتماعی بررسی شده است. فرض شده است که علاوه بر روابط غیر مستقیم که بین این متغیرها وجود دارد، احساس پیوند اجتماعی روابط برونگرایی و احساس تنهایی با بهزیستی ذهنی را میانجیگری می کند. تعداد 365 نفر از دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نسبتی انتخاب شدند و به پرسشنامه شخصیت نئو (Neo-FFI)، مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(USLI)، مقیاس تجدید نظر شده احس ...

هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری، رژیم درمانی و درمان ترکیبی بر شاخص توده بدنی (BMI)، خودکار آمدی وزن، بهزیستی ذهنی، عزت نفس، عادات غذائی و میزان عود در مراجعین مبتلا به چاقی شهر اصفهان بود. از این رو، در قالب طرح پژوهشی تجربی از نوع چهار گروهی همراه با گروه گواه و انجام پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری چهار ماهه، 60 نفر از افراد چاق (30BMI>) مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به سه گروه آزمایش و گروه کنترل گما ...

این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه میزان بهزیستی ذهنی و شادمانی بر حسب گوش دادن به موسیقی پاپ و سنتی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 92-91 انجام گردید. روش: بدین منظور 376 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو، پرسشنامه شادمانی محقق ساخته و پرسشنامه میزان گوش دادن به موسیقی محقق ساخته استفاده شد.روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، میانگین نمره ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک از سبک رفتاری اساتید و بهزیستی ذهنی دانشجویان با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفته است بدین منظور327 دانشجو با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تصادفی از دانشگاه علوم پزشکی همدان انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش مقیاس بهزیستی ذهنی دینر و پاناس و مقیاس ادراک از رفتار معلمان ( POTS ) و انگیزش تحصیلی هارتر را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای انگیزش تحصیلی، ادراک از سبک رفتاری اساتید و بهزیستی ذهنی به ترتیب برابر با 0/81، ...

هدف پژوهش حاضر، طراحی بسته‌ی هنردرمانی بیانگر بر‌اساس تصویرسازی خاطرات با رویکرد وحدت‌مدار و بررسی تاثیر آن بر بهزیستی ذهنی زنان بود. این پژوهش از نوع ترکیبی، با هدف کاربردی است که در ابتدا با روش کیفی، از نوع اکتشافی و راهبرد زاویه‌بندی نظری به طراحی بسته پرداخته شد و سپس جهت سنجش تاثیر این بسته، با روش ترکیبی به‌ آزمون گذارده شد،که در بخش کیفی، از روش توصیفی- تحلیلی کلایزی و سوالات مصاحبه عمقی و در بخش کمی، از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- پیگیری با گروه کنتر ...