عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانی خانواده‌های بیماران اسکیزوفرن انجام پذیرفت. هدف فرعی نیز بررسی تاثیر امید درمانی گروهی بر میزان امید این گروه بود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش نمونه‌گیری نیز مبتنی بر هدف یا در دسترس بود که از میان خویشاوندان درجه 1 بیماران اسکیزوفرنی که طی 8 ماه از 89/1/1 تا 89/9/1 در بیمارستان قدس سنندج بستری شده‌بودند، انتخاب شدند. با توجه به ملاک‌های پذیرش، 40 نفر انتخاب شدند که 10 نفر از آن‌ها قبل از شروع ...

در این پژوهش که به صورت نیمه آزمایشی صورت گرفته است، تعداد 21 نفر از فرزندان پسر مراکز شبانه روزی بهزیستی شهرستان رباط کریم به عنوان نمونه ای از فرزندان مراکز شبانه روزی انتخاب شده با تاکید بر اینکه این کودکان فاقد خانواده و آموزشهای خانوادگی بوده و تاثیر سریالهای تلویزیونی بر این دسته از کودکان بیشتر از سایر افراد می باشد و هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد فرزندان پسر مراکز شبانه روزی می باشد. در آغاز به بررسی وضعیت ارت ...

طرح مسئله: توجه به کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار به عنوان يكي از گروه‌هاي آسيب پذير جامعه مورد توجه است. محور اصلي ارائه خدمات سازمانهای حمایتی به زنان سرپرست خانوار بحث توانمندسازي، خود اتكايي و استقلال مادي مي باشد. هدف از تحقیق حاضر این است که آیاطرح گروه-هاي هميار سازمان بهزیستی در مقايسه با حمايت‌های مادي و غیرمادی كميته امداد در جهت توانمند سازي زنان سرپرست تا چه اندازه توانسته اند به اهداف مهم كه همانا افزايش كيفيت زندگي مي باشد جامه عمل پوشانده است؟ روش: این مطال ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه ی بهزیستی روانشناختی و اضطراب دانشجویان بومی و غیر بومی رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 1390-1391 مي‌باشد. این تحقیق از نوع پس رویدادی(علی مقایسه ای) است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 205 نفر تعیین شد. ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 84 سئوالی ریف و پرسشنامه اضطر ...

هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین امید و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اچ آی وی مراجعه کننده به باشگاههای تحت پوشش سازمان بهزیستی در کرمانشاه و تهران بود. روش مطالعه: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی، توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از تمامی مردان و زنان مراجعه کننده به باشگاه های افرای سبز در کرمانشاه و باشگاه زندگی مثبت ایرانیان و زندگی خاموش در تهران که به صورت نمونه گیری سهمیه ای در دسترس، نمونه ای با حجم 183 نفر (79 زن و 104 مرد) انتخاب شد. جهت گردآوری ...

توجه به احساس بهزیستی دانشجویان و ارتباط آن با خلاقیت و خودکارآمدی ضروری است و نقش تعیین کنندهای در موفقیت آنان دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و خودکارآمدی با بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان دانشگاه کاشان بود. نمونه پژوهش شامل 355 نفر از دانشجویان ( 176 زن و 179 مرد) بود که بر اساس نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم جامعه انتخاب گردیدند. طرح پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود. برای سنجش خلاقیت از پرسشنامه خلاقیت عابدی، برای سنجش خودکارآمدی از مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین معنویت، تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای با بهزیستی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه رازی و همچنین توان پیش‌بینی معنویت، تاب‌آوری و راهبرد مقابله‌ای در میزان بهزیستی و کیفیت زندگی دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه رازی که در سال تحصیلی90-89 مشغول به تحصیل بودند می‌باشد. برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 375 نفر انتخاب شد و به پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف، کیفیت زندگی(SF-36)، ...

هدف از این پژوهش، مقایسه ی تنظیم هیجان ، ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی در زنان نابارور و بارور بود. در پژوهش حاضر از روش علی- مقایسه ای ( پس رویدادی) استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی زنان بارور و نابارور شهرستان رشت تشکیل دادند که در سال 1390 به مرکز ناباروری مهر شهرستان رشت مراجعه کردند. این زنان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ی تنظیم هیجان گارنفسکی و بهزیستی روان شناختی ریف و ذهن آگاهی بروان و ریان را تکمیل نمودند. در پژوهش حاضر برای بررسی ...

بسیاری از افراد نابینا تحت تاثیر نگرش منفی به نابینایی، مستعد و یا مبتلا به افسردگی و سایر مشکلات روانی هستند. این مشکل به‌عنوان نشانگان، موجب افت کیفیت زندگی این افراد می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش بهزیستی‌ذهنی افراد نابینا است. پژوهش حاضر در چارچوب طرح‌های تجربی تک‌آزمودنی با استفاده از طرح A-B اجرا شد. بر اساس میزان تمایل به شرکت در مطالعه و پایین ‌بودن نمرۀ فرد از نقطۀ برشِ پرسشنامۀ بهزیستی ذهنی مولوی و همکاران، با نمونه‌ ...