عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان شادابی محیط کار و تاثیر آن بر بهره وری فردی کارکنان بیمارستان سینا می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بیمارستان سینا باشند که حدود 1000 نفر در نظر گرفته شدند. تعداد پرسشنامه های صحیح جمع آوری شده متناسب با حجم نمونه 278 عدد بوده است. این پرسشنامه ها در میان کارکنان زن و مرد بیمارستان سینا به طور تصادفی ساده پر شده اند. پرسشنامه های مورد بررسی شامل پرسشنامه استاندارد شادابی آرجیل و لو (1995) و پرسشنامه محقق ساخته بهره وری فردی در قالب یک ...

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تعادل کار و زندگی بر نگرش شغلی و بهره وری فردی کارکنان بانک ملت استان سمنان می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت استان سمنان بوده که 300 نفر می باشند. تعداد پرسشنامه های سالم جمع آوری شده، متناسب با حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران، 169 عدد می باشد. این پرسشنامه ها در میان کارکنان بانک ملت استان به طور تصادفی طبقه ای تکمیل و پر شده اند. پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق، شامل پرسش نامه استاندارد تعادل کار - زندگی برگر ...