عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه نیروی انسانی در توسعه صنعتی و اقتصادی نقش اساسی را بر عهده دارد ؛ نیروی انسانی دیگر به عنوان یک عامل کمی در تولید و توسعه مطرح نبوده ، بلکه بیشتر کیفیت و کارآیی و افزایش بهره وری آن مورد توجه می باشد . تحقیق حاضر به آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم می پردازد و برای این منظور عوامل توانمند سازی ، نظام جبران خدمات ، شادی و نشاط و رضایت شغلی به عنوان عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفتند . سوال اصلی در این پژوهش عبارتست ...

مديران منابع انساني مهم ترين و اثرگذارترين بخش منابع انساني بوده و به هدايت ساير منابع انساني سازمان مي پردازند. مميزي يا ارزيابي مديريت منابع انساني، به سنجش ميزان توفيق وبيان نقاط ضعف و قوت عملکرد مديريت منابع انساني و همچنين نحوه برخورد با مسائل مربوط به منابع انساني را با اين باور، که اصلاح و بهبود عملکرد و فعاليت هاي مديران منابع انساني و درکنار آن انگيزش و جلب رضايت آنان سرمنشاء توفيق هاي سازماني است، اقدام مي نمايد. از سوي ديگر، تحقيقات نشان داده اند که مديريت زمان و ...

امروزه مفهوم بهره‌وری مورد توجه بسیاری از واحدها اعم از تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. این پژوهش از مدل پویای توسعه بهره‌وری به منظور به تصویر کشیدن ارتباطات درونی عوامل تاثیرگذار بر بهره-وری در طول زمان و ارزیابی سطح بلوغ بهره‌وری یک سازمان استفاده می‌کند. هر سازمان بر اساس سطح بلوغ بهره‌وری خود می‌تواند برنامه‌ریزی‌های لازم را در راستای بهبود و افزایش بهره‌وری انجام دهد. برای ساخت مدل در ابتدا متغیرهای موثر بر بهره‌وری از ادبیات پژوهش‌های پیشین انجام شده با توجه به مفهوم ب ...
نمایه ها:

با توجه به روند کنونی جهانی شدن، سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان عاملی برای انتقال فناوری پیشرفته، مدیریت کارامد و توسعه‌ منابع انسانی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما تاثیر این متغیر بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه (میزبان) به شرایط محیطی ایجاد شده و نوع استراتژی توسعه اتخاذ شده بستگی دارد. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط علی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهره وری نیروی کار ایران و سایر کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2004-1993 پرداختیم. فرض اصلی این مطالعه رابطه مثبت بین ...

فناوری اطلاعات به عنوان یک دانش نو ظهور امروز در جهان کاربرد بسیار زیادی در درون سازمانهای دولتی و غیر دولتی داشته و تاثیرات نسبتا زیادی در پیشبرد اهداف این سازمانها داشته است. یکی از موضوعات مهم هر سازمان بهره وری سازمان است که بقای سازمانها را تضمین کرده و باعث ادامه فعالیت آنها می شود. بر اساس اهمیت این موضوع در این پایان نامه به بررسی تاثیر این فناوری بر بهره وری سازمانهای دولتی شهر زاهدان که تحقیق موردی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و شرکت سهامی پست زاهدان می باشد پرداخت ...

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه حمايت سازماني ادراك شده وتعهدسازماني با بهره وري مربيان بهورزي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شيرازبود.روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري تمامي مربيان بهورزي شاغل درمراكز بهداشت تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز(تعداد 163نفر)بودکه همگی در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه حمايت سازماني ادراك شده ،تعهد سازماني وبهره وري كاركنان بود.براي اندازه گیری وتجزيه وتحليل داده ها از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی ،درصد وانحراف استاندارد)وآمار است ...

در این طرح شیوه نامه سنجش بهره وری در بخشهای حمل و نقل، مسکن و شهرسازی تهیه شده و در استان کرمانشاه به عنوان پایلوت اجرا می گردد. برای این کار اسناد بالادستی، اطلاعات آماری، طرحها، مطالعات و تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه بهره وری در هر یک از زیربخشهای حمل و نقل، مسکن و شهرسازی در استان کرمانشاه بررسی شده و پس از برگزاری جلسات با نمایندگان ادارات مرتبط با موضوع حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در استان کرمانشاه شاخصهای مناسب سنجش بهره وری در هر بخش شناسایی می شوند. بر این مبنا شی ...

بمنظور برنامه ریزی دقیق اقتصادی در فعالیتهای شیلاتی (تکثیر و پرورش آبزیان ، صید و بهره برداری ، فرآوری آبزیان و بازار یابی ) و دستیابی به بالاترین کارآیی تولید ، کمترین هزینه و همچنین اقتصادی کردن فعالیت های مربوطه ، دانستن اطلاعاتی نظیر بهره وری ، ارزش افزوده و... امری ضروری بنظر می رسد. لذا با داشتن داده هایی مثل آمار تولید بچه ماهی، میزان تولید در بخش آبزی پروری و میزان صید در دریاها ، سطح زیر کشت مزارع ، پتانسیل های موجود ، میزان اشتغال و ... و تجزیه و تحلیل آنها می تواند ...

بهره وری به معنا و مفهوم امروزی؛ یعنی استفاده بهینه از منابع سازمان، بمنظور رسیدن به اهداف کارا و موثر است. مسئله بهره وری یکی از مباحث نوین و کارآمد اقتصاد و مدیریت در سازمانهاست. استفاده بهینه از منابع در واقع هنری است که با استفاده از اصول و معادلات اثبات شده در مدیریت و اقتصاد، برتری پیدا کرده است. این پژوهش با هدف بررسی و تدوین مدل ساختاری بهبود بهره وری نیروی انسانی به صورت مطالعه موردی در شرکت ماشین سازی تبریز انجام شده، همچنین شناسایی روابط بین متغیرهای موثر بر بهره و ...
نمایه ها:
رقابت | 
تبریز |