عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اقتصاد سرمایه‌داری ، "بهره" بعنوان پاداش سرمایه یا مدیریت امور اقتصادی ، هزینهء فرصت سرمایه ، نرخ حذف و یکی از مهمترنی ابزارهای نظام بانکی ، عامل اصلی نوسانات اقتصادی و اختلال در توزیع درآمدها می‌باشد. اما در اقتصاد اسلامی ، نظام بانکداری بر اساس حذف بهر تنظیم می‌شود و فقط به سرمایه سهمی از سود تعلق می‌گیرد و هیچ بازگشتی برای پول درنظر گرفته نمی‌شود و هزینهء فرصت سرمایه صفر است و چون نظام بانکداری اسلامی بر اساس مشارکت در سرمایه و سود و عدم امکان خلق پول تنظیم می‌گردد مشکل ...

در اقتصاد سرمایه‌داری، "بهره" بعنوان پاداش سرمایه یا مدیریت امور اقتصادی، هزینه فرصت سرمایه، نرخ حذف و یکی از مهمترین ابزارهای نظام بانکی، عامل اصلی نوسانات اقتصادی و اختلال در توزیع درآمدها می‌باشد. اما در اقتصاد اسلامی، نظام بانکداری براساس حذف بهره تنظیم می‌شود و فقط به سرمایه سهمی از سود تعلق می‌گیرد و هیچ بازگشتی برای پول درنظر گرفته نمی‌شود و هزینه فرصت سرمایه صفر است و چون نظام بانکداری اسلامی بر اساس مشارکت در سرمایه و سود و عدم امکان خلق پول تنظیم می‌گردد ...

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این پایان نامه رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. داده های فصلی مربوط به نرخ بهره و تورم در مورد 16 کشور گروه منا در دوره زمانی 1997- 2008 تجزیه و تحلیل شده اند. جهت بررسی پایایی سری های زمانی داده ...

در پژوهش‌هایی که تاکنون در مورد بهره و ربا انجام گرفته است به دو معیار جهت تشخیص حرام یا حلال بودن بهره اشاره شده است. این دو معیار ناظر به ماهیت بهره و ماهیت قرارداد هستند. نتیجه‌ای که این دو معیار به ما می‌دهند این است که بهره از پیش تعیین شده -اعم از ثابت و متغیر- که در قالب قرارداد قرض دریافت و پرداخت می‌شود مصداق ربای محرم است. در این مقاله نشان خواهیم داد که اگرچه این دو معیار جهت تشخیص حرمت و حلیت بهره لازم‌اند اما کافی نیستند و باید معیار دیگری - که مربوط به ماهیت سرم ...
نمایه ها:
بهره | 
ربا | 

برای برنامه‌های آبادانی و یا تامین نیازهای جامعه از محل منابع پول موجود با توجه به نوع نیازها به صورت انجام آنها حسب مورد و به اقتضای شرایط انتشار اوراق تامین مالی به منظور کنترل حجم پول و تامین منابع مورد نیاز از طریق عقود اسلامی مختلف امکان‌پذیر خواهد بود. انتشار اوراق فرضیه بدون بهره تحت عنوان یک پیشنهاد به منظور جایگزینی ابزار اوراق قرضه متعارف در سایر کشورها مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است امکان استفاده از این اوراق در صورتی خواهد به موارد مصرف حاصل از آنها مواردی باشد ...

موضوع بهره و ربا یکی از مهمترین موضوعاتی است که نه تنها در هر سیستم اقتصادی بخش عمده‌ای را تشکیل می‌دهد، بلکه در تعیین شکل سیستم اقتصادی سهم بسزائی دارد، به همین لحاظ بحث در مورد ربا و بهره در تاریخ تمدن بشر سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. ربا عاملی در جهت ضربه‌زدن به اقتصاد عمومی جامعه و بهم زننده نظام اقتصاد معتدل و سوق دادن سرمایه و ثروت از طبقه‌ای به طبقه دیگر میباشد، در جامعه‌ای که مسئله ربا رونق داشته باشد نخستین اثرش این است که فقیر و مستمند را بر نیازش و ثروتمند و غنی را ...
نمایه ها:
قرآن | 
بهره | 
ربا | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بهره و ربا در اسلام تحریم شده است و از این ابزار همانند نظام سرمایه‌داری نمی‌توان در نظام بانکی استفاده نمود. لذا ما در این تحقیق در پی آن هستیم که سه فرض ذیل را به صورت نظری مورد بررسی قرار دهیم : 1 - با حذف بهره کارایی نظام بانکی کاهش نمی‌یابد. 2 - حذف بهره مانع جذب سپرده‌ها نیست . 3 - حذف بهره، حداقل بازار پولی را کوچک می‌کند. با درنظرگرفتن سه نوع جامعه ایده‌آل اسلامی، جامعه مورد قبول و معمولی اسلامی و جامعه غیراسلامی نشان داده می‌شود که نظام بانکی بدون ربا می‌تواند وجود د ...