عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش "بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان شرکت سهتمی آب منطقه ای فارس" بود. جامعه آماری پژوهش شامل، 424 نفر کارکنان شاغل در شرکت بوده که تعداد 127 نفر به صصورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامه بهره وری مدل اچیو بود. یافته های پژوهش با استفاده از روش همبستگی، آزمون T و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل به شرح زیر می باشد: 1-بین فرهنگ سازمانی و بهره وری رابطه معنادار وجود دارد ...

در این تحقیق با عنوان "بررسی عوامل ایجاد استرس شغلی و ارتباط آن با بهره وری واحدهای ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی" تلاش شد که مهمترین عوامل سازمانی موجد استرس شغلی و همچنین رابطه استرس شغلی با بهره وری مورد بررسی قرار گیرد .عوامل سازمانی موجد استرس شغلی در این تحقیق به دو دسته عوامل درون شغل و برون شغل تقسیم شدند و در قالب شش فرضیه ، تاثیر گذاری آنها بر استرس سنجیده شد. در فرضیه هفتم تحقیق نیز به بررسی رابطه بین استرس شغلی و بهره وری پرداخته شد. همچنین بر اساس سوالات پژو ...

امروزه تغییرات بهره‌وری نیروی کار می‌تواند نقش مهمی در فرآیند تعیین دستمزد داشته باشد. در این راستا، هدف قسمت اول این پژوهش، بررسی رابطۀ بین دستمزد واقعی و بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت ایران در دورۀ زمانی 1360 تا 1386 می‌باشد که در کنار آن تأثیر متغیرهای دیگری نظیر سطح تحصیلات شاغلان، مهارت شاغلان، نرخ حداقل دستمزد، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر دستمزد بخش صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور از الگوی اقتصاد سنجی خودرگرسیونی با وقفه‌های توضیحی (ARDL) استفاده شده ا ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های هویت و رضایت شغلی با بهره وری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر شیراز می باشد. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع کاربردی و براي اجراي آن از روش همبستگي استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل 360 نفر از کارکنان جمعیت هلال احمر شیراز بوده که در سال 92-91 مشغول به کار مي باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 186 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. در اين پژوهش از روش نمونه‏گيري تصادفي طبقه ای استفاده شده است. براي گردآوري ...

اقتصاددانان برای بهره وری و نقش آن در توسعه اهمیت زیادی قائل هستند، بسیاری از بخشهای اقتصادی از طریق بهره وری مناسب و مطلوب به مزیت رقابتی دسترسی پیدا می کند. ضرورت موضوع به حدی است که برخی از آنها پدیده توسعه نیافتگی را نتیجه پایین بودن بهره وری می دانند. امروزه بهره وری به ثروت ملل تبدیل گردیده است و ارتقای آن برای حفظ نظام ها ضروری است. اندازه گیری صحیح میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه یکی از لوازم بهبود شاخص بهره وری است. بهبود بهره وری در بخش های اقتصادی سبب یکپارچگی نظ ...

امروزه مسئله اشتغال و عوامل موثر برآن به عنوان یکی از مقولات اساسی در اقتصاد کشور مطرح می‌باشد. یکی از عوامل موثر بر اشتغال، بهره‌وری می‌باشد. کلاسیک‌ها بیان می‌کنند افزایش بهره‌وری موجب افرایش تولید و عرضه شده و از این طریق موجب افزایش اشتغال خواهد شد. این در حالی است که کینزین‌ها به این قضیه از جانب تقاضا نگاه کرده و معتقدند با افزایش بهره‌وری تقاضا افرایش یافته و موجب افرایش اشتغال می‌شود. البته برخی مطالعات تجربی بر خلاف دیدگاه های فوق تأثیر منفی بهره‌وری بر اشتغال را نشا ...

تاثیر IT بر بهره‌وری نیروی کار از موضوعات مورد بحث در اقتصاد از دهه 1990 به بعد بوده است. از بعد نظری و تجربی مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام یافته است. در پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش بهره‌وری نیروی کار در کارگاه‌های کوچک صنعتی استان سمنان طی سال‌های 1380 تا 1386 پرداخته شده است. برآورد مدل‌ها به روش داده‌های تلفیقی در سطح کدهای دو رقمی ISIC می‌باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل‌ها نشان می‌دهد که تمامی متغیرها، یعنی رشد سرمایه‌گذاریIT، سرمایه‌گذاری غیرIT، ...

کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه ویژه به بهبود شرایط کلی محیط کار در محیط سازمان اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌هائی را توجیه می‌کند که موجب گردد کار به گونه‌ای طراحی و بوجود آورده شود که از یکنواختی آن کاسته و به تنوع و محرک بودن آن برای کارمند افزوده گردد. کیفیت زندگی کاری چیزی است ساده که از نقطه نظر عملیاتی امکان پذیر و شدنی است. شدیداً انسانی بوده و حتی به شدت از نظر هزینه اثربخشی دارد. کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری از جمله مباحث مهم منابع انسانی است که در دنیای امروز بخش ق ...

از آنجا که ادارات کل تربیت بدنی استان تهران مسولیت سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر ورزش استان را بر عهده دارد، پس مسولیت سنگینی در بهبود فرایند کسب، خلق، توزیع و توسعه دانایی در ورزش استان داشته و به این دلیل ارتقاء جو سازمانی منجر به بهبود بهره‌وری در این سازمان ورزشی می‌گردد؛ پس می‌توان با توجه به مولفه‌های جو سازمانی و ارتقاء آنها در سازمان بهره وری روزافزونی را مشاهده نمود. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط جو سازمانی با بهره وری کارکنان اداره تربیت بدنی استان ته ...