عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به دنبال آزمون این فرضیه است که توسعه بازار مالی می تواند باعث ارتقاء بهره وری سرمایه در بخش صنعت و معدن گردد. حال به منظورآزمون این فرضیه از روش اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL) و الگوی تصحیح خطا(ECM)برای برآورد الگوها طی دوره زمانی1386-1353استفاده گردید.در کنار شاخصهای توسعه مالی، اثر سایر عوامل تأثیرگذار بر بهره وری سرمایه مانند سرمایه انسانی، پیشرفت فنی، شاخص کاربری، صادرات و واردات صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج الگوهای برآوردی نشان داد که مت ...

این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول این تحقیق، با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1363،1367،1372،1378،1384 بانک مرکزی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و همچنین با استفاده از تکنیک داده-ستانده لئونتیف، به شناسایی بخش های محرک بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج این بخش از تحقیق گویای آن است که بخش های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه گری های مالی در کلیه سال های مورد بررسی، جزء بخش های محرک بهره وری نیروی کار بوده اند. بدین معنی که در صورت افزایش سرما ...

امروزه سازمانها برای نیل به اهداف و استراتژی ها نیازه مند شناسایی، اندازه گیری و مدیریت دارایی های نامشهود خود بخصوص سرمایه فکری شان به عنوان یکی از مهم ترین اجزای دارایی های نامشهود می باشند. از طرفی نیز می دانیم که بهره وری سرمایه به اندازه گیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت می پردازد. هدف این تحقیق، بررسی و مقایسه روابط میان متغیرهای تحقیق یعنی سرمایه فکری، بهره وری سرمایه و بازده تحت دو استراتژی ارزشی و رشدی طی سال های 1385 ...

بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی، یعنی حدود3/31 درصد از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید تولید تأمین شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف اند در تدوین اسناد سهم بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاههای اجرایی موظف اند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهره وری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش ...

تجارت خدمات، نقش کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان در سالهای اخیر داشته است و هم اکنون شامل سهم بالایی در کل تجارت جهانی می شود. آزاد سازی تجاری بخش خدمات نیزعموماً از طرق متفاوت مانند: WTO و موافقت نامه‌های تجارت منطقه‌ای صورت می‌پذیرد. در دهه‌های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به دلیل تأثیراتی که بر بهره‌وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته اند. در مطالعه ی حاضر در قالب الگوی اقتصاد سنجی پنل دیتا، با استفاده از داده‌های ...

اقتصاددانان برای بهره وری و نقش آن در توسعه اهمیت زیادی قائل هستند، بسیاری از بخشهای اقتصادی از طریق بهره وری مناسب و مطلوب به مزیت رقابتی دسترسی پیدا می کند. ضرورت موضوع به حدی است که برخی از آنها پدیده توسعه نیافتگی را نتیجه پایین بودن بهره وری می دانند. امروزه بهره وری به ثروت ملل تبدیل گردیده است و ارتقای آن برای حفظ نظام ها ضروری است. اندازه گیری صحیح میزان بهره وری نیروی کار و سرمایه یکی از لوازم بهبود شاخص بهره وری است. بهبود بهره وری در بخش های اقتصادی سبب یکپارچگی نظ ...

با توجه به روند کنونی جهانی شدن، سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان عاملی برای انتقال فناوری پیشرفته، مدیریت کارامد و توسعه‌ منابع انسانی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما تاثیر این متغیر بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه (میزبان) به شرایط محیطی ایجاد شده و نوع استراتژی توسعه اتخاذ شده بستگی دارد. در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط علی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهره وری نیروی کار ایران و سایر کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2004-1993 پرداختیم. فرض اصلی این مطالعه رابطه مثبت بین ...

تحقیق حاضر پیرامون تعیین تاثیر آموزش بر بهره وری پرسنل فولاد مبارکه و محاسبه نرخ بازگست سرمایه می باشد. در کارخانه فولاد مبارکه از بدو تاسیس تا کنون همواره آموزش مورد توجه و تاکید خاصی قرار داشته است. لذا بررسی جایگاه آموزش در بهره وری نیروی انسانی و ارزیابی مالی آن بسیار ضروری ومهم میباشد و همچنین می توانددر سیاست گذاری های کلان و بودجه بندی آتی کارخانه نقش بسزایی را ایفا کند. در پژوهش پیش رو، ابتدا سعی شده است مجموعه عوامل موثر بر بهره وری پرسنل فولاد مبارکه تعیین شود؛ د ...

با توجه به اینکه در دهه های اخیر از نظر اقتصادی درجه توسعه یافتگی کشورها به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آنها باز میگردد و این موضوع بیان کننده جایگاه ویژه بهره وری در راهکارهای توسعه اقتصادی کشور در سطح خرد و کلان است ، هدف اصلی در این پژوهش براورد بهره وری سرمایه در بخش خدمات کشور عزیزمان ایران می باشد . مهمترین هدف این تحقیق اندازه گیری شاخصهای بهره وری سرمایه در طی دوره 1389-1352 برای بخش خدمات می باشد که برای نیل به ا ...