عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 537

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول این تحقیق، با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1363،1367،1372،1378،1384 بانک مرکزی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و همچنین با استفاده از تکنیک داده-ستانده لئونتیف، به شناسایی بخش های محرک بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج این بخش از تحقیق گویای آن است که بخش های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه گری های مالی در کلیه سال های مورد بررسی، جزء بخش های محرک بهره وری نیروی کار بوده اند. بدین معنی که در صورت افزایش سرما ...

هدف از این پژوهش، تبیین رابطه مدیریت دانش و خلاقیت با بهره وری کارکنان در منطقه آموزش و پرورش شهرستان لامرد بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهشی آن کلیه کارکنان منطقه آموزش و پرورش شهرستان لامرد بوده است. حجم جامعه آماری پژوهش 38 نفر و نمونه مورد بررسی شامل کلیه کارکنان که به روش سرشماری همه کارکنان در پژوهش مشارکت کردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت دانش جوزف حداد و خلاقیت تورنس و بهره وری هرسی و گلد اسمیت استفاده شده است و ابزارها از روای ...

رشد اقتصادی به استفاده از منابع، نرخ شد جمعیت، نرخ پس انداز، شیوه سازماندهی فعالیتهای اقتصادی، فنون تکنولوژیکی و ... بستگی دارد.هدف این مطالعه ارزیابی نقش انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D خارجی از طریق تجارت خارجی بر روی بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و جنوب شرق اسیا می باشد تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری می دانند. با این دید، ابداع از یک طرف به دانش ن ...

در دنیای پیچیده امروز، مهمترین منبع جهت کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها، منابع انسانی بوده و سازمان‌های امروزه تمامی تلاش خود را جهت توانمندسازی و توسعه منابع انسانی بکار خواهند گرفت. توانمندسازی منابع انسانی یکی از مهمترین راهکارهای بهبود سرمایه-های انسانی تلقی شده و مزایای رقابتی زیادی برای سازمانی فراهم خواهد کرد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانمندسازی بر بهره‌وری منابع انسانی در ستاد سازمان امور مالیاتی می‌باشد. در این پژوهش برای سنجش توانمندسازی از ابعاد شایستگی، ا ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی بود. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی، جامعه آماری اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز روانپزشکی رازی بودند که جمعا بالغ بر 291 نفر می شدند. برای تعیین حجم نمونه در ابتدا یک تحقیق مقدماتی بر روی 20 نفر از اعضاء جامعه آماری انجام و ضریب همبستگی تعهد سازمانی و بهره وری (0/423=r) محاسبه شد و بر این اساس حجم نمونه برابر با 90 نفر به دست آمد و نمونه گیری در دو مرحله انجا ...

اهمیت روز افزون بهره وری را می توان در این گفته پیتر دراکر بیشتر لمس نمود که : " انفجار بهره وری ، مهم ترین پیشامد اجتماعی یکصد سال گذشته و موضوعی است که در تاریخ همانند نداشته است . " سالهاست که مسئله بهره وری دغدغه اصلی مدیران و گردانندگان صنایع مختلف می باشد و همه به دنبال بحث و بررسی عوامل ریشه ای اثرگذار بر بهره وری می باشند . در این شرایط ، بهره وری بالاتر و استفاده کارآمد از امکانات و منابع موجود ، به یک ضرورت برای اقتصاد ایران تبدیل شده است . در این میان منابع انسانی ...

فناوری اطلاعات به عنوان یک دانش نو ظهور امروز در جهان کاربرد بسیار زیادی در درون سازمانهای دولتی و غیر دولتی داشته و تاثیرات نسبتا زیادی در پیشبرد اهداف این سازمانها داشته است. یکی از موضوعات مهم هر سازمان بهره وری سازمان است که بقای سازمانها را تضمین کرده و باعث ادامه فعالیت آنها می شود. بر اساس اهمیت این موضوع در این پایان نامه به بررسی تاثیر این فناوری بر بهره وری سازمانهای دولتی شهر زاهدان که تحقیق موردی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و شرکت سهامی پست زاهدان می باشد پرداخت ...

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه حمايت سازماني ادراك شده وتعهدسازماني با بهره وري مربيان بهورزي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي شيرازبود.روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري تمامي مربيان بهورزي شاغل درمراكز بهداشت تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز(تعداد 163نفر)بودکه همگی در مطالعه شرکت کردند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه حمايت سازماني ادراك شده ،تعهد سازماني وبهره وري كاركنان بود.براي اندازه گیری وتجزيه وتحليل داده ها از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی ،درصد وانحراف استاندارد)وآمار است ...

سازمان‌ها و شركت‌ها با به كارگيري و پياده‌سازي فناوري اطلاعات (IT) توانايي انجام بهتر و ساده‌تر وظايف خود را افزايش مي‌دهند و از اين طريق قادرند روش كار خويش را دگرگون سازند. مزايايي كه IT در سازمان‌ها ايجاد مي‌كند از جمله در صرفه‌جويي هزينه‌ها، جلوگيري از خطاهاي انساني، افزايش بهبود كارآيي و اثر بخشي سازماني بسيار قابل تامل است. ‌‌در دهه ‌اخير فناوري‌اطلاعات‌ علاوه ‌بر خودكارسازي‌ادارات، در كاهش انواع هزينه‌هاي كيفيت ، نقش بسزايي را ايفا كرده ‌است. مطالعات و تحقيقات نشان مي ...