عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 194

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رضایت فرد از کار و خانواده و همچنین احساس خودکار آمدی بالا، می‌تواند نقش مهمی در سلامت عمومی داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی نقش واسطه و تعدیل کنندگی خودکار آمدی بر رابطه بین رضایت شغلی و سلامت عمومی کارشناسان رشته بهداشت عمومی شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران می‌باشد.این پژوهش یک مطالعه مقطعی، و جامعه آماری آن مشتمل بر 91 کارشناس رشته بهداشت عمومی بود که در زمان انجام پژوهش در مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سراسر ش ...

بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور مصرفی در شهر زابل به کمپیلوباکتر و اثرات آن در بهداشت عمومی.در این طرح مجموعاً 500 نمونه از سطح خارجی و داخلی لاشه طیور (250 نمونه از سطح خارجی و 250 نمونه از سطح داخلی) آماده شده برای فروش در فروشگاههای مرغ پرکنی سطح شهر زابل تهیه گردید. از محیط بروسلابراث و آنتی بیوتیکهای اسکیرو و مکمل اف- پی پی و خون لیز شده گوسفند بعنوان محیط مغذی و بروسلاآگار به اضافه همین مواد بعنوان محیط جامد اختصاصی استفاده شده است. از تعداد کل نمونه های آزمایش شده 23 ...

این پژوهش در خرداد 1376 بر روی 120 نفر رابطین بهداشت مرکز بهداشتی و درمانی شهداء ارومیه به منظور مقایسه تاثیر سه روش آموزش بهداشت در ارتقاء میزان آگاهی بهداشتی رابطین بهداشت و ارتباط آن با سن و سواد رابطین به صورت مطالعه تجربی انجام شد و برای گردآوری اطلاعات در طی دو مرحله از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده گردید تا بر پایه آن بتوان پیشنهادهای لازم جهت بهبود برنامه‌های آموزشی رابطین ارائه نمود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که: -1 در حالت کلی، آموزش رابطین بهداشت در ارتقاء ...

پس از گذشت یک دهه از ادغام برنامه بهداشت روان در سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی کشور و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر روند توسعه کشور لازم بود بررسی جامعی از برنامه به عمل آمده و نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد . لذا بر این اساس مطالعه حاضر در زمینه ارزشیابی حاصل برنامه بهداشت روان در زمینه بیماریابی ، ارجاع، پیگیری بیماران و میزان آگاهی و نگرش کارکنان و مردم تحت پوشش برنامه انجام گرفت . ...

رعایت عدالت بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی با نازل ترین قیمت وکیفیت مطلوب مقصد نهایی نظام بهداشتی است با عنایت به شیوع بالای ناهنجاری های رفتاری و عدم توانایی سیستم های بهداشتی ، رفاهی و اجتماعی درمهار کردن آنها، مطالعه حاضر به منظور توسعه و ادغام بهداشت روان در نظام بهداشت شهری ظراحی گردید . وضعیت سلامت روان آزمودنی ها و مشکلات اجتماعی آنها از ملاک های اصلی برای تعیین اثر بخشی میزان برنامه ادغام قبل و بعد از مداخله منظور گردیده اند . ...

از مجموع 11 درس مورد بررسی، 4 شاخص رتبه عالی، 5 شاخص رتبه بسیار خوب ، 9 شاخص رتبه خوب ، 8 شاخص رتبه متوسط و 18 شاخص رتبه نامطلوب کسب کرده بود در بخش دوم تحقیق به جز در مورد پوشش مراقبت تنظیم خانواده و مادران باردار در سایر شاخص‌های مورد بررسی اختلالات قابل ملاحظه‌ای بین عملکرد کاردان و تکنسین وجود نداشت . بحث - یافته‌های این بررسی نشان داد که وضعیت ارائه دروس نظری این دوره و فرآگیری آنها بوسیله دانشجویان بهتر از دروس عملی می‌باشد و علیرغم تصور فارغ‌التحصیلان ا ...

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و جامعه مورد مطالعه کلیه 300 واحد مدارس ابتدائی شهرستان یزد می‌باشد که به شیوه سرشماری انجام می‌شود. اهداف کلی این مطالعه -1 بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس ابتدائی شهرستان یزد -2 ارائه پیشنهاد و رهنمود جهت ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت محیط مدارس می‌باشد. در این مطالعه پس از تعیین نمونه‌ها و مراجعه به محل اطلاعات لازم جمع‌آوری و در پرسشنامه درج می‌گدد. سپس اطلاعات روش آماری مناسب و بوسیله کامپیوتر تجزیه و تحلیل می‌گردد و بر ...

هدف از انجام این بررسی تعیین وضعیت ثبت اطلاعات مربوط به ثبت مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک در پایگاههای بهداشت شهرستان اصفهان برای بررسی های اپیدمیولوژیک می باشد. در یک بررسی توصیفی 400 پرونده خانوار هر یک حاوی 5 فرم مراقبت مادر و 5 فرم مراقبت کودک به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در 19 پایگاه بهداشتی انتخاب و فراوانی ثبت مورد انتظار و فراوانی موارد ثبت شده در هر فرم محاسبه و داده ها با روشهای آماری تجزیه و تحلیل شد. ...

بلوغ از مهمترین مراحل دوران زندگی است . با توجه به نتایج پژوهش آموزش بر روی میزان آگاهی ‏‎P=0/000)‎‏ ) و میزان عملکرد بهداشتی ‏‎(P=0/000)‎‏ دانش آموزان در رابطه با بهداشت بلوغ تاثیر مثبت داشته است و تداوم برنامه های آموزشی بویژه توسط پرسنل بهداشتی درمانی تاکید می شود . ...