عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آهنگ تغییرات سریع دنیای کسب و کار امروز تکنولوژی اطلاعات را تبدیل به مهمترین ابزاری نموده است که به بنگاههای اقتصادی و تجاری در رسیدن به اهدافشان یاری می رساند و آن را غیر قابل انکار و ضروری برای زنده ماندن بنگاهها نموده است. با رشد تکنولوژی و حاکمیت استانداردها در تمام زمینه ها مانند: پروتکلهای ارتباطی، ارتباط بین کامپیوترهای کوچک و بزرگ، رشد دنیای اینترنت و پائین آمدن هزینه های سخت افزار و نرم افزار، امکان بکارگیری وسیع تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را هر روز بیشتر ...

در سالهای اخیر، شرکت ها به صورت روزافزون به سودمندیهای آفرینش انگ بازرگانی سازمان بیشتر پی می برند. به جای هزینه کردن بودجه های هنگفت بازاریابی در نامدار کردن هر فراورده، غولهایی همچون دیزنی و مایکروسافت، فشار تدریجی خود را بر ایجاد چتری ویژه برگرد تصوراز سازمان به کار می گیرند تا از آن پرتوی بر همه فراورده ها بتابد. برای آفرینش یک انگ بازرگانی پرآوازه برای بنگاه، بایستی سه عامل برجسته را که ستاره های راهبردی می نامند، تراز نموده و به یک صف در آوریم: چشم انداز، فرهنگ و انگاره ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
بنگاه | 

سیستم بانکی هرکشوریکی ازمهمترین بخشهای اثرگذار درتوسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در این زمینه ایفا م یکند. یکی از دغدغ ههای مهم و کلیدی این بخش در ارائه تسهیلات اعتباری،برازش و اندازه گیری ریسک اعتباری یا به عبارتی تعیین رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات است. گام اول درفرایند بررسی اعتبار مشتریان شناسایی عوامل اصلی اثرگذار برریسک اعتباری می باشد براساس یافته های پژوهشی بانک ها و موسسات مالی، اعتباری برای تعیین رتبه اعتباری شاخ صهای متعددی را مورد بررسی قرارم یدهند. پژوهش ...
 
این مقاله یک مدل ریاضی برای تحلیل اثرات میزان تقلید پذیری نواوری برروی میزان تولید و تقلید نواوری و نیز بر میزان رفاه اجتماعی حاصل از نواوری ارائه می کند این مدل نشان میدهد که هزینه های تقلیدبالا کمتر تقلید پذیر بودن نواوری نه تنها تولید نواوری را زیاد می کند بلکه می تواند تقلید نواوری را هم افزایش دهد نشان داده ایم که این مدل علاوه بر بینشهایی که در حال حاضر ایجاد م یکند می تواند پایه ای برای تحلیل سیاستهای دولت در زمینه ی اقتصاد رفاه قرار گیرد. ...

سنجش موفقیت پروژه های سرمایه گذاری های کشاورزی براساس معیار تحقق بهره برداری؛ تعیین عوامل موثر و تبیین کننده موفقیت؛ و در نهایت معرفی الگوی مناسب سرمایه گذاری اقتصادی کشاورزی اهداف تحقیق حاضر م یباشد. جامعه آماری شامل سرمای هگذارانی که در طول سا لهای برنامه چهارم توسعه جهت دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدند؛ بخشی از جامعه آماری به دلیل به بهره برداری نرسیدن پروژه، در مرحله دوم کنار گذشته شد؛ بنابراین در مرحله دوم جامعه آماری شامل سرمایه گذارانی که از بانک کشاورزی ...