عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 140

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین الگوهای ارتباطی خانواده و تاب آوری با کیفیت زندگی در میان دختران دانش آموز دبیرستانی شهر بندرعباس، انجام شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 3242 نفر دانش آموز دختر شهر بندرعباس بود که 345 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش از طریق جدول کسرجی و مورگان برآورد شد. از آزمون های رگرسیون چند متغیری خطی و تحلیل واریانس یک راهه برای تحلیل یافته های پژوهش استفاده شد.تجزیه و تحلیل یاف ...

کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های بریتانیا در خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین رکن سیاسی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی دولت بریتانیا شناخته می‌شدند. بریتانیا در شهرها و بنادری که از اهمیت خاصی برخوردار بودند اقدام به تاسیس کنسولگری کرد. همزمان با تاسیس کنسولگری در شهرهای مهم ایران به منظور پیشبرد اهداف خود در جنوب و در منطقه خلیج فارس نیز اقدام به تاسیس کنسولگری نمود که از آن میان کنسولگری بوشهر و بندرعباس از اهمیت زیادی برخوردار بودند. بندرعباس یکی از مهم‌ترین مراکز استراتژیکی و تجاری ایران ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه دلبستگی به مدرسه، سبک های دلبستگی والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 1392-1391 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل دختران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش حاضر 380 نفر در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استان ...

چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کیفیت تدریس معلمان مدارس مقطع متوسطه بندرعباس انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر بندرعباس به تعداد 800 نفر تشکیل می‌داد. جهت تعیین تعداد نمونه آماری از جدول کوکران استفاده شد و با توجه به تعداد جامعه آماری تعداد افراد نمونه آماری پژوهش 261 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه کیفیت تدر ...

بسیاری از خسارت های ناشی از زلزله، ناشی از وقوع پدیده های مخرب ژئوتکنیک لرزه ای هستند. یکی از این پدیده ها، روانگرایی می‌باشد که به هنگام وقوع زلزله در خاک های اشباع غیر متراکم از نوع ماسه ریز دانه یا لای درشت مشاهده می شود. با توجه به شرایط بالای لرزه خیزی، بالا بودن سطح آب زیرزمینی آب شور نفوذی از دریا و خصوصیات بافت خاک، بخش خاوری شهر بندرعباس از استعداد بالایی برای وقوع روانگرایی برخوردار می باشد. در این تحقیق، پتانسیل خطر روانگرایی بخش خاوری ساحل شهر بندرعباس به مساحت ح ...

شهرها پدیده‌های اجتماعی و فیزیکی پیچیده‌ای هستند که زیر فشار دائمی توسعه قرار دارند و تغییرات کمی و کیفی زیادی در آن‌ها به وقوع می‌پیوند. از مهم‌ترین پیامدهاي رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کالبدي شهرهاي کشور در دهه‌هاي اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع خدمات عمومی شهری در منطقه 3 شهر بندرعباس است و اینکه آیا این توزیع عادلانه می‌باشد یا خیر. به منظور انجام این پژوهش از یک سری شاخص‌های عدالت‌اجتماعی و خدمات شهری از قبیل: شاخص ...

هدف از انجام اين تحقیق مكانيابي مدارس ابتدايي شهر بندرعباس است، روش پژوهش در اين پایان نامه، توصيفي- تحليلي است و براي اين منظور از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و ترکیبی از روش فازی و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شده است. داده هاي مكاني گردآوري شده مربوط به هر معيار به فرمت قابل تبديل در GIS براي اعمال مدل و انجام تحليل هاي فضايي از طريق تشكيل پايگاه داده ها و ايجاد لايه هاي اطلاعاتي جديد، تبديل شدند. به منظور الگوسازي هر كدام از معيارها بر اساس ارزش و اهميت آنه ...

چکیده زمین شیمی و خطرات سلامت ناشی از فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای(PAHs) در غبار خیابانی شهر بندرعباس به کوشش سهیلا مهرآور در این مطالعه زمین شیمی و اثرات سلامت فلزات سنگین و هیدروکربن‌های آروماتیک چندحقله‌ای (PAHs) در ذرات غبار خیابان شهر بندرعباس بررسی شد. ذرات غبار خیابان نشانگری مناسب برای ارزیابی آلودگی در مناطق شهری می‌باشند. برای این منظور 27 نمونه جهت اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین و 17 نمونه جهت اندازه‌گیری غلظت PAHs برداشت شد. میانگین غلظت مس، س ...

شهر بندرعباس به دلیل موقعیت قرارگیری در کنار خلیج فارس و نزدیکی به تنگه هرمز از اهمیت اقتصادی و استراتژیک خاصی برخوردار است، رشد شهری و افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت، باعث دگرگونی های فرهنگی طی دهه های گذشته شده و موجب نادیده گرفتن عوامل موثر در شکل گیری معماری از قبیل عوامل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی در مناطق مسکونی شهر شده است. غلبه کمیت بر کیفیت که عامل اصلی آن را تاثیر مسائل اقتصادی می توان دانست، به نحو ناهنجاری رابطه معماری با بوم و جغرافیا را دست خوش تغییر کرده و این ا ...