عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این مطالعه، پیش بینی بلوغ عاطفی براساس سبک های والدگری بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز بود. گروه نمونه مورد مطالعه دانش آموزان نواحی دو و چهار شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. میانگین و انحراف معیار سنی گروه نمونه مورد مطالعه به ترتیب برابر با 16/5 و0/497 بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه والدگری آلاباما (فرم فرزندان) و پرسشنامه مقیاس ابعاد بلوغ عاطفی ...

طبق نظريه دلبستگي، رفتار مادرانه و واكنش هاي مادر نسبت به فرزند خود تحت تأثير سبك دلبستگي مادر قرار مي‌گيرد؛ چرا كه آنها بر اساس تجارب دوران كودكي خود از والدين به واكنش هاي هيجاني فرزندان خويش، پاسخ مي‌دهند و شخصيت آنها را شکل مي دهند. مادران با دلبستگي ايمن بيشتر از مادران نا ايمن، گرم، حمايت كننده و حساس هستند و در حل مسائل به كودكان خود كمك بيشتري مي كنند. پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط سبك دلبستگي مادران با بلوغ عاطفي فرزندان پسر عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع دبيرستان ش ...

تفاوت‌هاي فردي در الگوهاي فعال دروني، موجب شکل گيري سبک هاي دلبستگي متفاوت مي‌گردد. سه الگوي دلبستگي ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا شناسايي شده است. سبک‌هاي دلبستگي موثرترين نقش را در شکل‌گيري شخصيت و سلامت رواني فرد دارند. از طرفي يکي از کارآمدترين ابزارهاي مقابله با فشار رواني محيط اجتماعي بلوغ عاطفي مي باشد. اگر افراد از دوره‌هاي پاياني کودکي و اوايل نوجواني به اين بلوغ مجهز شدند مي‌توانند راههاي مناسبي براي مشکلات بيابند و استرس خود را کاهش دهند. همچنين عدم احساس ت ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی متغیرهای بلوغ عاطفی و خودگسستگی با نگرش دینی می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری تمامی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران می باشند. تعداد نمونه، با استفاده از جدول مورگان برای جامعه تقریباٌ 100000 نفری تعداد 380-370 نفر تعیین شد که با احتساب احتمال پاسخ های مخدوش، 405 نفر به طور تصادفی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینگ و ماهیش بهارگاوار(199 ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تاثیر الگوهای تربیتی و میزان مذهبی بودن والدین بر بلوغ عاطفی فرزندانشان، صورت گرفته است. جامعۀ آماری، دانش آموزان دختری هستند که در سال تحصیلی 88 - 89 در سال سوم دبیرستان در رشته های انسانی، ریاضی و تجربی، در مدارس دولتی تهران مشغول به تحصیل اند. نمونه شامل 305 نفر از این دانش آموزان است که به شیوۀ نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات 3 پرسشنامۀ میزان مذهبی بودن والدین (گرنکویست، 1998)، بلوغ عاطفی (سینگ و بهارگاوار، 1991) و پیو ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های تفکر و بلوغ عاطفی با کمرویی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران بود. بدین منظور 285 نفر از دانش آموزان دختر از طریق نمونه‌گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، از 3 پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر(1992)، بلوغ عاطفی یاشویر سینگ و بهار گاوا(1996) و کمرویی استنفورد(1979) استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش همبستگی، رگرسیون چند متغیری گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش ...

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس بلوغ عاطفی و رابطه آن با سلامت عمومی در دانش آموزان دبیرستانی کرج می باشد. جامعه آماری از تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی کرج تشکیل شد. نمونه آماری این پژوهش به روش تصادفی خوشه ای و 300 نفر برآورد شد. مقیاس بلوغ عاطفی که توسط یاشویر سینگ و بهارگاوا (1990) ساخته شده است، ابتدا برای تایید اعتبار بر روی نمونهد 50 نفری و سپس بر روی کل گروه نمونه اجرا شد. برای بررسی رابطه، پرسشنامه سلامت عمومی و برای بررسی روایی ملاکی مقیاس ...

در این پژوهش عملی بودن ، اعتبار ، روایی و نرم یابی آزمون پاره تست بلوغ اجتماعی رائو بررسی شده است . یک گروه نمونه با حجم 395 نفر از طریق نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب و به سیاهه بلوغ اجتماعی رائو پاسخ دادند . سیاهه مذکور ، شامل 90 سوال بود که تعداد 4 سوال به علت داشتن بار عاملی ضعیف از کل پرسشنامه حذف شد . در نتیجه ضریب آلفای کرونباخ 889/0 به دست آمد . بررسی روایی سازه از طریق تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که 12 عامل استخراج شده ، 388/38 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و خود‌شناسی در دانش‌آموزان مدارس دولتی و نمونه‌دولتی می‌باشد. روش انجام پژوهش، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 92- 91 است. از این جامعه آماری تعداد 200 دانش‌آموز دختر و پسر (که برای مطالعات همبستگی حجم مطلوبی می‌باشد) به طور تصادفی خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شد. برای ارزیابی متغیرها از پرسشنامه بلوغ عاطفی سینک و بهار گاوا و پرسشنامه خود‌شناسی رضا‌خانی استفاده شد. ...