عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خصوصیات دی الکتریکی یک ماده نقش مهمی در کاربرد های خاص آن در زمینه های الکترونیکی و الکتریکی دارد. مواد با توجه با خصوصیاتی که دارند می توانند کاربرد های متفاوتی در زمینه های مختلف داشته باشند .بلور های مایع به دلیل داشتن خصوصیات ناهمسانگردی منحصر به فرد، در کمیاتی چون ضریب دی الکتریک، نفوذپذیری الکتریکی و... امروزه مورد توجه سیستم های الکترو اپتیکی قرار گرفته اند. دو شکستی و ناهمسانگردی دی الکتریک بالای این مواد باعث شده است که کاربرد این مواد در زمینه های مخابراتی و نمایشگر ...

بلورهای مایع، ازجمله فازهای ماده هستند که از قرن بیستم مورد توجه دانشمندان بودهاند. بررسی این دسته از مواد به دلیل وجود ساختار پیچیده در آنها با دشواری زیادی همراه است، این‌ها همچون مایعات جاری می‌شوند ولی مولکولها در فضای ماده همچون بلورها، از نظم جهتی و گاهی مکانی برخوردار هستند. به دلیل وجود این نوعِ خاص چینش ذرات، این مواد دارای خواص ویژهای چون قطبش نور می‌باشند. ازجمله پارامترهای مهم در بررسی آنها، پارامتر نظم و ثابت‌های کشسانی بوده که امروزه در ساخت نمایشگرهای تحت عنوا ...

پیشرفت علم فوتونیک و اهمیت سرعت در جهان امروز، موجب اهمیت روز افزون ساخت و مطالعه کلیدهای نوری می شود. در این میان، بلورهای مایع به دلیل هزینه تولید انبوه قابل قبول، ویژگی های نوری منحصر بفرد، دارا بودن ناهمسانگردی های دی الکتریک و ضریب شکست بالا و همچنین ساخت آسان، از اهمیت خاصی برخوردارند و گزینه مناسبی برای کاربردهای الکترواپتیکی مانند کلیدزنی الکترواپتیکی هستند. در کلیدهای الکترواپتیکی بلورمایع نماتیک پیچشی، با اعمال میدان خارجی به سلول، مولکول ها دوران می کنند و از این خ ...

نماتیک ها یکی از فازهای بلور مایع هستند که مانند سایر فازهای آن دارای خواص میان فازی می باشند، اما در هیچ یک از ابعاد نظم مکانی دوربرد نداشته و فقط دارای نظم جهتی هستند. عملا اغتشاشاتی نیز در نظم جهتی و مکانی ملکول های آن ها به وجود می آید که منجر به ایجاد عیوب می گردد. همچنین حضور ناخالصی ها باعث به وجود آمدن عیوب مختلفی در این مواد می گردد که دارای اثرات دوربرد بوده و شدیدا خواص فیزیکی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله ترکیباتی که مطالعه آن ها هم از جنبه نظری و هم ...

بلورهای مایع به دلیل دوشکستی و امکان باز جهت گیری محور دو شکستی بوسیله ی میدان های خارجی نسبتاً ضعیف، در اپتوالکترونیک به شدت مورد توجه هستند. این باز‌جهت‌گیری میتواند به وسیله ی میدان های مغناطیسی و الکتریکی و یا بوسیله ی میدان الکتریکی ناشی از امواج نوری القاء شود[1]. در کلیدهای نوری بوسیله سلول بلور مایع نماتیک، این بازجهت‌گیری بوسیله میدان الکتریکی DC و میدان الکتریکی ناشی از امواج نوری القاء می‌شود. امروزه کلید های نوری بر پایه بلور مایع نماتیک کاربرد های زیادی درنمایشگر ...

در پروژه تجربی حاضر، پخش نانو ذرات فرومغناطیس اکسید آهن در بلور مایع نماتیک، به عنوان روشی سودمند برای بهبود خواص فیزیکی و الکترواپتیکی بلورهای مایع با کاربرد های فراوان در فوتونیک و الکترونیک نوری، مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت ساختارهای مواد و نحوه قرارگیری نانو ذرات فرومغناطیس در بین مولکولهای بلورمایع نماتیک میزبان با استفاده از تکنیک دورنگ نمایی خطی مورد مطالعه قرار گرفته است. و با استفاده از نتایج اسپکتروسکوپی ناهمسانمگردی جذبی، پارامترهای نظم و نسبت دورنگ نمایی ...

در بلور‌های مایع نماتیک، اثرات گرمایی به دلیل وابستگی پارامتر‌های فیزیکیشان به دما، مانند انرژی آزاد فرانک، ضریب جذب نور، پارامتر نظم و ضریب شکست، بسیار مهم هستند. پدیده‌های مختلفی برای ایجاد بازچرخش مولکولی در بلورهای مایع وجود دارد که منجر به بازچرخش مولکولی و در نتیجه تغییر جهت بردار هادی می‌شوند که از آنها می‌توان به پدیده ترمومکانیکی و انبساط حجمی اشاره کرد. در این پایان‌نامه اثرات ترمومکانیکی و انبساط حجمی حاصل از تابش نور لیزر به یک سلول حاوی بلور مایع نماتیک پلانر و ب ...

هدف از این کارتحقیقاتی ارائه نتایج حاصل از اندازه گیری ضریب شکست‌تعدادی از بلورهای مایع خالص و بررسی خواص آنها در رابطه با ساختار مولکولی است . ضریب شکست هریک ازبلورهای مایع توسط دستگاه رفراکتومتری تحت طول موج 586/6 نانومتر دربازه دمایی فاز همسانگرد و فاز نماتیک اندازه گیری شد . سپس با استفاده از مدل نیمه تجربی ووکس به محاسبه پارامتر نظم و قطبش پذیری این مواد پرداخته شد . بررسی نتایج حاصله نشان میدهد که در دمای گذار از فاز همسانگرد به فاز نماتیک تغییرات ضریب شکست ناپیوسته ب ...

بلور مایع ماده ای است از جنس مواد آلی که در یک بازه دمایی معین خواص مشترکی بین فاز جامد و فاز مایع را دارد. مولکول‌های آن معمولا در یک راستا طویل‌تر می‌باشند که راستای محور بزرگتر توده مولکول‌ها را بردار یکه هادی یا دایرکتور می‌نامند که محور اپتیکی نیز شناخته می‌شود. این نوع ساختار مولکولی سبب ناهمسانگردی کمیت های فیزیکی از جمله ضریب شکست نور، ضریب رسانش گرمایی و ضریب جذب گرما می‌شود. ناهمسانگردی ضریب شکست (دوشکستی) باعث ایجاد شیفت فاز نور لیزر عبوری از داخل بلور مایع می‌شود ...