عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این کار، ساختار بلور آنزیم متیل گلی اکسال سنتاز در هم تافت با فسفات با حد تفکیک °1.08 A و در هم تافت با مالونات و در غیاب فسفات با حد تفکیک °A 1.95 تعیین شده است. بر این اساس، آمینو اسیدهای درگیر در پیوند قطبی با یون فسفات، 13 Lys، 35 Thr، 37 Thr، 38 Thr و 56 Gly و آمینو اسیدهای درگیر در پیوند قطبی با مالونات، 35 Thr، 38 Thr، 56 Gly و 88 His هستند که از جمله آمینو اسیدهای محافظت شده در جایگاه فعال تمام پروتئین های همولوگ MGS می باشند. مقایسه این دو ساختار نشان می دهد که ...

دو لیگاند باز شیف بالقوه هفت‌دندانه با دهندگی N4O3 و N4S3( L1و L6) از واکنش تراکمی تیوفن-2-کربوکسآلدهید و فوران-2-کربوکسآلدهید با تریس(2-آمینواتیل)آمین (tren) و لیگاند بالقوه هفت دندانه با دهندگی N4S3(L4) حاصل از احیا لیگاند (L1) تهیه شدند. همچنین یک لیگاند باز شیف بالقوه هفت‌دندانه جدید (L5) با دهندگی N4S3از واکنش تراکمی 3-متیل تیوفن-2-کربوکسآلدهید با tren، و دو لیگاند باز شیف بالقوه هفت‌دندانه جدید ( L2و L3) با دهندگی N4S3 از واکنش تراکمی تیوفن-2-کربوکسآلدهید با تریس(3-آ ...

در اين تحقيق ترکيبات جديدی از خانواده آزا فسفر (24-1) با فرمول RP(O)(NHNRʹ)2 کهR شامل فنيل، مشتقات فنوکسی، مشتقات بنزاميدی و مشتقات استاميدی و R′شامل 4-آمينومورفولين، 4-آمينوپيپريدين و 2-آمينوتريازول می‌باشد و آمينو هتروسيکل‌های فسفريله شده (45-25) با فرمول ('2RP(O)(R کهR شامل فنيل، مشتقات فنوکسی، مشتقات بنزاميدی و تری کلرو استاميد، و' R شامل 2-آمينوپيريميدين، 2-آمينوپيرازين، 2-کلرو- 6-متيل -2-آمينوپيريميدين و 2-آمينو بنزايميدازول می‌باشد و آمينوهتروسيکل‌های فسفريله شده (5 ...

در کار حاضر، کمپلکس‌های جدید اکسو وانادیم (IV) با لیگاندهای باز شیف چهاردندانه‌ی حاصل از تراکم مزو-1،2- دی‌فنیل-1،2- اتیلن دی‌آمین با مشتقات مختلف سالیسیل‌آلدهید سنتز و با روش‌های طیف‌سنجی 1H-NMR، FT-IR و انتقال الکترونی UV-Vis شناسایی و خواص الکتروشیمیایی آنها به روش ولتامتری چرخه‌ای بررسی گردید. همچنین از تعدادی از این لیگاندها و کمپلکس‌ها تک کریستال تهیه و ساختار آنها توسط پراش اشعه X مطالعه شد. نقش کاتالیزوری این کمپلکس‌ها در اکسایش سیکلواکتن توسط اکسنده TBHP بررسی و حلال ...

در کار حاضر، کمپلکس‌های جدید اکسو وانادیوم (IV)با لیگاندهای باز شیف چهاردندانه‌ی حاصل از تراکم مزو-1،2-دی‌فنیل-1،2-اتیلن دی‌آمین با مشتقات مختلف سالیسیل‌آلدهید سنتز و با روش‌های طیف‌سنجی 1H-NMR، FT-IR و انتقال الکترونی UV-Vis شناسایی و خواص الکتروشیمیایی آنها به روش ولتامتری چرخه‌ای بررسی شد. همچنین از یکی از این لیگاندها تک کریستال تهیه و ساختار آن توسط پراش اشعه X مطالعه شد. فعالیت ضد‌میکروبی این کمپلکس‌ها با روش‌های رقیق کردن میکروبراث و انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت، ...

یکی از زمینه‌هایی که در بیوشیمی معدنی حائزاهمیت است، سنتز و شناسایی کمپلکس‌هایی است که بتوانند در مواجهه با مولکول‌های زیستی رفتار شیمیایی مشابه با سیستم‌های زیستی از خود نشان داده و به ‌عنوان یک الگوی مناسب برای این سیستم‌ها عمل کنند. در این مورد توجه زیادی به کمپلکس‌های بازشیف فلزات واسطه و نقش هر کمپلکس به ‌عنوان مدلی مناسب در فرایندهای زیستی شده‌است. بازشیف‌ها و کمپلکس‌های آن‌ها دارای کاربرد‌های بیولوژیکی متعددی هستند این ترکیبات مسیر روشنی را به‌ سوی علوم دارویی نشان ‌می ...

با احیاء کاتالیزوری 2، َ2– دی نیترو بای فنیل با نسبت‌های مولی متفاوت از هیدرازین هیدرات 80% دو ترکیب متفاوت، 2، َ2– دی آمینو بای فنیل و بنزوسینولین به دست آمد. از تراکم 2، َ2– دی آمینو بای فنیل با سینمالدهید و2-نیتروسینمالدهید لیگاند دی ایمینی به دست آمد. این لیگاندها به عنوان لیگاندهای دو دندانه نیتروژن‌دار عمل کرده و در سنتز کمپلکس‌هایی از عناصر واسطه با فرمول کلی ML2X2 (L2 = لیگاند دی ایمین) که (M(II فلز کبالت، جیوه، روی، نیکل و X کلر، برم و یا ید می‌باشد و نیز کم ...

این پایان نامه به مطالعه رشد تک بلورهای پتاسیم تیتانیل فسفات با فرمول شیمیایی KTiOPO4(KTP) به روش فلاکس و بررسی خواص آنها می پردازد . فصل اول پایان نامه به معرفی بلورها به عنوان گروهی از جامدات، اهمیت، کاربرد و روش های متداول در رشد آنها می پردازد . فصل دوم به بررسی اهمیت بلورهایKTP و معرفی روش های رشد آن اختصاص یافته است . در فصل سوم روش رشد از فلاکس به طور کامل معرفی گردیده است . در فصل چهارم تجهیزات مورد استفاده در رشد به روش فلاکس معرفی گردیده اند . آزمایشات رشد بلورهای ...

در کار پژوهشی حاضر، کمپلکس‌های دو هسته‌ای Cu2L1X2( X=Cl, Br, I, SCN) پایدار در برابر اکسایش از واکنش تراکمی] 2+2 [1و3-بنزن دی کربالدهید و 1و3- دی آمینو پروپان در حضور نمک‌های مس(I) بدست آمدند. همچنین کمپلکس Cu2L(SCN-)1.86I-0.14 از جابجایی آنیون‌های یدید در کمپلکس Cu2L1I2 بدست آمد. طیف‌سنجی‌های FT-IR، 1H NMR، uv- Vis، آنالیز عنصری و پراش پرتو-X جهت بررسی کمپلکس‌های سنتزی مذکور مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به ساختار کریستالی کمپلکس‌های (X=Cl-, Br-, I-) Cu2L1X2، یون‌های مس ...