عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تغییرات مکانی تولید، تراکم و درصد تاج‌پوشش گونه درمنه کوهی و بررسی وابستگی مکانی آن با خصوصیات خاکی (شامل اسیدیته، شوری، ماده آلی، آهک، شن، سیلت، رس، سدیم، کلسیم، منیزیم و نسبت جذب سدیم) و توپوگرافی (ارتفاع و شیب) با استفاده از تکنیک زمین آمار در مراتع استپی بلده نور صورت پذیرفت. بدین منظور، تعداد 132 نقطه نمونه‌برداری در قالب یک شبکه به ابعاد 550 در 600 متر به روش سیستماتیک از طریق پلات-گذاری در امتداد ترانسکت‌های 50 متری انجام شد. نمونه‌های خاک از ع ...

عنوان پایان نامه حاضر بررسی ویژگی های آوایی ، صرف و نحوی گویش نجی بلده ای است که در آن به جنبه های مختلف زبانشناسی گویش فوق می پردازد . نج یکی از روستاهای بخش بلده از توابع شهرستان نور در استان مازندران می باشد و با توجه به اینکه دارای گویشور می باشد ، برای مطالعه زبانشناسی انتخاب شده است . جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از جمعیت تقریبا 500 نفری این روستا و ترجیحا از بین افراد مسن بالای 60 سال است . جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش میدانی بوده و اطلاعات مر ...

این پژوهش با هدف مقایسه و ارزیابی رابطه بین برخی خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در سه رویشگاه مرتعی (علفزار، علفزار-بوته زار و بوته زار) در مراتع بلده نور استان مازندران انجام شد. در این تحقیق، در هر رویشگاه تاج پوشش و تراکم گونه ها در داخل 30 پلات یک متر مربعی واقع در طول 3 ترانسکت 100 متری ثبت شد. روش نمونه گیری تصادفی- سیستماتیک بود. همچنین نمونه برداری خاک از دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی‌متری در پلات های ابتدایی و انتهایی انجام شد. در آزمایشگاه ویژگی های خاک شامل بافت، وزن مخصوص ظ ...

امروزه تلاش برای حفاظت، اصلاح و احیای مراتع با مشارکت بهره‌برداران در چارچوب طرح‌های مرتعداری به عنوان یک برنامه مدون مدیریتی گامی اساسی و ضروری در راستای توسعه پایدار است. به نظر می‌رسد، اجرای هر برنامه مدیریتی و اصلاحی در مراتع بدون مشارکت بهره‌برداران امکان پذیر نباشد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتع‌داری است. این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی و مبتنی بر راهبرد پیمایشی است که در مراتع ییلاقی شمال ایران در منطقه بلده انجام شده‌ا ...