عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنوع فنوتیپ های بیوشیمیایی 54 جدایه Fusarium graminearum عامل بلایت فوزاریومی سنبله گندم با استفاده از فعالیت آنزیم های (casein) pectiase, cellulase, lipase, fatty acid esterase, gelatinase و protease b-glucosidase مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل جدایه ها در سطح تشابه 73 درصد در چهار گروه عمده قرار گرفتند. به علاوه یک نشانگر جدید ژنتیکی نیز برای این گونه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور یک بلوک میسیلیومی از هر جدایه به محیط حداقل (MM) حاوی یک گرم سلنات سدیم و 1 ...

طی آزمایشات انجام شده در سال زراعی 76-77 از 53 رقم و لاین منتخب (که در آزمایشات انجام شده در سال زراعی 75-76 به علت داشتن مقاومت نسبی خوب در برابر بیماری بلایت فوزاریومی خوشه انتخاب شده بودند)، 13 رقم و لاین دارای شاخص بیماری پایین‌تر و بنابراین مقاومت خوبی در برابر بیماری دارا بودند. بدین ترتیب مقاومت این ارقام و لانی‌ها مجددا مورد تاییر قرار گرفت . بقیه ارقام و لاین‌ها در آزمایشات امسال دارای شاخص بیماری بالاتر بوده و بنابراین لازم است از ادامه آزمایشات حذف شوند. ...

تعداد 1200 شماره از گندمهای بانک ژن ( (T.aestivumدر سال سوم اجرای طرح در پاییز 1379 در ایستگاه تحقیقاتی قراخیل مازندران مورد ارزیابی واکنش به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم قرار گرفتند و ضمن آنکه 1132 شماره نسبت به بیماری عکس العمل های بین 3 تا 100 درصد از خود نشان دادند تعداد 68 شماره مقاومت مناسبی داشته که در بین آنها 5 شماره کاملاً مقاوم و 8 شماره در حد یک درصد آلودگی و 55 شماره در حد 2 درصد آلودگی از خود بروز دادند. نمونه های متحمل و مقاوم در سال زراعی 81-1380 نیز کشت ...

در اردیبهشت ماه 1377 و در مرحله گلدهی ارقام و لاین‌های دریافتی از داخل و خارج کشور در خزانه قراخیل (ساری) در 5 نوبت با فاصله زماین یک هفته تلقیح مصنوعی گردیدند. پس از یک ماه براساس جدول ارزیابی سیمیت یادداشت برداری انجام گرفت . ارقام انتخابی سال 1376-77 خزانه‌های ساری و گرگان نیز به همین ترتیب تلقیح مصنوعی و یادداشت‌برداری گردید. از میان 3000 رقم خزانه ساری تعداد 83 لاین براساس مشاهده و علائم ظاهری بیماری فوزاریومی سنبله گندم انتخاب شدند. طی دومین مرحله انتخاب از میان ارقام ب ...