عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمینه: ایران کشوری حادثه‌خیز است و استعداد بسیار بالایی در زمینه بلایای طبیعی دارد. ازآنجاکه پرستاران بزرگ‌ترین گروه ارائه‌دهنده خدمات سلامت بوده و در پاسخ به بلایای طبیعی نقش مهمی دارند، لذا آمادگی رویارویی با این شرایط برای پرستاران ، ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به اینکه، تصویر واضحی از نحوه آمادگی پرستاران برای رویارویی با بلایای طبیعی وجود ندارد، لذا این مطالعه، باهدف تبیین فرآیند رویارویی پرستاران با بلایای طبیعی انجام گرفت. روش پژوهش: این مطالعه با پارادایم کیفی و ر ...

با افزایش خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی در کشورهای درحال‌توسعه، استراتژی‌های معمول تأمین مالی بعد از حوادث طبیعی، منجر به ایجاد هزینه فرصت سنگین خواهد شد، چراکه با وقوع خسارت سنگین، اولویت تأمین مالی، از برنامه‌های توسعه به تأمین اضطراری تغییر می‌کند. بنابراین، توسعه برنامه تأمین‌مالی حوادث‌طبیعی با مشارکت همگانی، جهت جلوگیری از فشار ناگهانی اقتصادی بر کشور بسیار ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، توسعه مدلی جهت ارائه برنامه تامین مالی حوادث طبیعی در ایران است. ...

ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ آسیب‌های ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻲﺷﻤﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ. مدیریت ریسک در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی است. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ بی‌ﺷﻤﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ، ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻤﻪ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ کانال‌های ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ کشاورزی و توسعه اقتصادی روستایی باش ...