عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

30 نفر از بازیکنان باشگاه دخانیات 8 هفته تمرین، هفته‌ای سه جلسه، هر جلسه 1/5 ساعت گروه اول: 15 نفر بعنوان گروه تجربی-تمرینات پلایومتریک گروه دوم: 15 نفر بعنوان گروه کنترل تمرینات معمولی بسکتبال. نتایج تحقیق: -1 تمرینات پلایومتریک روی توان بیهوازی بازیکنان بسکتبال تاثیر معنی‌داری دارد. P<%5 -2 تمرینات پلایومتریک روی رکورد پای دفاع بازیکنان بسکتبال تاثیر معنی‌داری دارد. P<%5 بنابراین با یک دوره بدنسازی 8 هفته‌ای و هر هفته سه جلسه و هر جلسه یک الی 1/5 ساعت انجام تمرینات پلایرمتر ...

این پژ‍وهش با هدف مقایسه اثر تمرین خودتنظیم و آزمونگر تنظیم بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت شوت بسکتبال اجرا شد. شرکت کنندگان شامل 50 نفر دختر نوجوان بسکتبالیست مبتدی واقع در دامنه سنی 16 تا 18سال بوده که به صورت تصادفی به 5 گروه 10 نفره به قرار زیر تقسیم شدند: گروه خودتنظیم، گروه تمرین ثابت، گروه تمرین متغیر مسدود، گروه تمرین متغیرتصادفی، گروه کنترل بودند. گروه های آزمایش مطابق با دستورالعمل‌هایشان، 200 کوشش تمرینی را طی 4 جلسه تمرین که هر جلسه شامل 5 بلوک 10 کوششی پرتاب ...

این تحقیق تاثیر تغییر پارامتر بر یادداری و انتقال شوت در جای بسکتبال پسران 10 و 11 ساله را بررسی می کند. ارزیابی اثرات تداخل زمینه ای بر یادداری و انتقال شوت در جای بسکتبال نوآموزان با اعمال افزایش میزان تغییرات پارامتریک ، نشان می دهد در اثر کمترین دستکاریهای پارامتریک، بیشترین یادگیری مهارت حاصل می گردد. ...
نمایه ها:
شوت | 
ورزش | 
پسر | 

هدف تحقیق و بررسی مقایسه ویژگیهای ورزشکاران نخبه رشته‌های شنا، فوتبال، بسکتبال که عضو فعال باشگاههای شهر تهران بوده و حداقل دارای مقام قهرمانی در سطح شهر می‌باشند است . بین ویژگیهای شخصیتی ورزشکاران نخبه چهار رشته مزبور با هم(بصورت دو به دو) در سطح برونگرایی اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. اما بین ویژگیهای شخصیتی، شناگران و کشتی‌گیران، شناگران و فوتبالیستها، کشتی‌گیران و بسکتبالیستها، فوتبالیستها و بسکتبالیستها در سطح بی‌ثباتی اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید. ...
نمایه ها:
شنا | 
کشتی | 
ورزش | 
شخصیت | 

هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه تمرین تا سرحد خستگی بر تستوسترون و کورتیزول سرمی و بررسی نسبت تستوسترون آزاد به کورتیزول بازیکنان نخبه بسکتبال می باشد. ...
نمایه ها:
خستگی | 

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه اثر حضور تماشاگران مرد و زن بر نتایج پرتاب آزاد بسکتبال و کشش بارفیکس است. نمونه آماری ورزشکاران شامل پانزده نفر از دانشجویان پسر ورزشکاری بود که دو سال سابقه ورزشی در بسکتبال داشتند و نمونه آماری تماشاگران نیز، حدود 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان بودند که به طور تصادفی گزینش شدند. این تماشاگران به صورت غیرفعال، بر عملکرد ورزشکاران نظارت میکردند. روش کار به این صورت بود که آزمودنیها در پنج جلسه جداگانه و در هر جلسه، دوبار به اجرای هر یک ...
نمایه ها:
اثر | 
زن | 
مرد | 
پسر | 

به منظور تعیین روش مناسب در آموزش مهارتهای پاس و شوت بسکتبال، در این تحقیق از روش آگاهی از اجرا و آگاهی از نتیجه و هدف گزینی استفاده شد. برای این منظور، پژوهشگر از جامعه آماری دختران دانش آموز (255 نفر بین سنین 2±15) و 75 نفر را به صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس براساس آزمون اصلاح شده جانسون - متنی سه گروه 25 نفری را به صورت یکسان همتاسازی انتخاب کرد. آزمودنیها به صورت سه جلسه و به مدت 8 هفته تمرین کردند و در پایان جلسه هشتم آزمون اجرا و پس از دو هفته بی تمرینی آزمون یادداری ب ...

-1 40 نفر از معلولین و جانبازان ضایعه نخاعی عضو تیم ملی در رشته‌های بسکتبال با ویلچر و پینگ‌پنگ با میانگین سنی -+32/15 و مدت مجروحیت -+11/8 میانگین سابقه ورزشی -+6/9. -2 20 نفر از معلولین ضایعه نخاعی ساکن در آسایشگاههای تهران با میانگین سنی -+32/8 و مدت مجروحیت -+13/15. نتایج تحقیق: -1 اختلاف معنی‌دار بین دامنه حرکتی قفسه سینه در معلولین ورزشکار و غیرورزشکار مشاهده گردید. (P<%5) -2 اختلاف معنی‌دار بین سطح ضایعه (گردنی-سینه‌ای-کمری) و دامنه حرکتی قفسه سینه مشاهده گردید. (P<%5) ...

از میان 500 نفر دانشجوی پسر دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد که واحد تربیت بدنی عمومی را انتخاب -کرده اند به صورت تصادفی ساده 3 گروه 20 نفری انتخاب می شود، تقسیم بر این است مه تمرین ذهنی و روش آموزش سنتی بر مهارت پرتاب آزاد بسکتبال با هم مقایسه شوند گروه اول طی هر جلسه عملا پرتاب آزاد را تمرین می کنند ، هر گروه تمرینات را برای 18 جلسه ادامه می دهند گروه سوم به عنوان گروه غیر فعال است ، قبل از شروع تمرینات از هر سه گروه پیش آزمون به عمل می آید و سپس از پایان 18 جلسه مجددا از هر ...