عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاربرد وسیع و سمیت بریلیم و ترکیبات آن سبب شده است که تعیین مقادیر کم این عنصر حائز اهمیت باشد. هدف از انجام این پروژه اندازه گیری مقادیر کم بریلیم به روش اسپکتروفلوریمتری می باشد. برای انجام اندازه گیری، از مورین به عنوان معرف استفاده شده است. مورین با بریلیم در pH11، کمپلکس 3:2 می دهد که دارای خصلت فلورسانس می باشد. طیف فلورسانس مورین و کمپلکس بریلیم-مورین هم پوشانی دارند که برای حذف تداخل طیفی مورین، از روش میانگین مرکزی کردن طیف های نسبی استفاده شده و اندازه گیری در حساس ...

در بخش اول، یک روش استخراج فاز جامد جدید برای جداسازی و پیش تغلیظ یون های جیوه (II) در نمونه های آب، پساب و بافت ماهی ارائه شده است. در این روش، یون های جیوه بر روی یک جاذب از جنس آگار اصلاح شده با 2-مرکاپتوبنزایمیدازول، تغلیظ می شوند. سپس، این یون ها توسط محلول هیدروکلریک اسید mol L-1 3 از روی جاذب شسته شده و به روش بخار سرد-اسپکترومتری جذب اتمی (CV-AAS) اندازه گیری می شوند. در این روش، بخارهای اتمی جیوه به وسیله سل واکنش-جدا کننده گاز و مایع (RC-GLS) تولید می شوند. منحنی ک ...

ترکیب یک فلز و یا یک شبه‌فلز با کربن، کاربید نامیده می‌شود. مطالعه کاربیدهای فلزهای قلیایی و قلیایی‌خاکی، به علت واکنش‌پذیری بالا و ناپایداری گرمایی این ترکیب‌ها در شرایط محیطی، از نظر آزمایشگاهی با مشکل‌هایی همراه است. از طرف دیگر, اخیراً سنتز نانوساختارهای کربنی و ترکیب‌های گوناگون آلی با استفاده از بنیان C22- مورد توجه قرار گرفته‌است. نتیجه‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند که از واکنش کاربید لیتیم با گاز کلر، نانولوله‌های کربنی تولید می‌شود. این کاربرد به دلیل فراوانی کاربیدها ...

نیمه هادی های II-VI با گاف انرژی بالا جزء ترکیباتی هستند که دارای ویژگی های فیزیکی بسیار مناسب برای ساخت قطعات اپتوالکترونیکی هستند، که ترکیبات سه تایی یکی از مهم ترین آن ها است. لذا در این پژوهش ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیبات سه تایی BexCd1-xSe با مقادیر (1و 0/75 و 0/5 و 0/25و 0 =x) با استفاده از محاسبات روش امواج تخت بهساخته با پتانسیل کامل (FP-LAPW)در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی محاسبه شده است. اثرهای همبستگی- تبادلی از تقریب های گرادیان چگالی تعمیم یافته ...

در بخش اول این کار ابتدا واکنش دو مول لیگاند 5- (4- آمینو فنیل)،10، 15، 20-تری فنیل پورفیرین با دی‌کلروگلی‌اکسیم مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه این واکنش آمینو پورفیرین از طریق نیتروژن آمینی خود جانشین اتم‌های کلر دی‌کلروگلی‌اکسیم می‌شود و ترکیب بیس (5- (4- آمینو فنیل)، 10، 15، 20- تری‌فنیل پورفیرین)دی‌ان‌دی ‌اکسیم به‌دست آمد. محصول به‌دست آمده با روش‌های دستگاهی IR، UV-visوH-NMR 1مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. در ادامه محصول به‌دست آمده با فلز نیکل و در حلال DMF با نسب ...

قسمت اول- الگوريتم ژنتيک (GA) به صورتي افزاينده اي، به منظور انتخاب طول موج ها، براي بهبود توانايي پيش بيني کاليبراسيون چند متغيره حداقل مربعات جزئي (PLS) با استفاده از روش هاي اسپکتروفتومتري مورد استفاده قرار مي گيرد. يک روش اسپکتروفتومتري براي اندازه گيري همزمان Fe(III)، Al(III) با استفاده از کارمینیک اسید(7-آلفا-D- گلیکوپیرانوزیل 9،10 -دی هیدرو-3،5،6،8–تتراهیدروکسی-1-متیل-9،10-دی اکسو-2-آنتراسن کربوکسیلیک اسید) به عنوان عامل کي ليت دهنده، در محيط مايسلي CTAB مورد استفاده ق ...

در کار حاضر به بررسی خواص ساختاری و الکترونی ترکیب BeSe در حالت انبوهه با استفاده از کد محاسباتی PWSCF بر طبق محاسبات ابتدا به ساکن پرداخته‌ایم. با وجود این‌که مطالعات وسیع محاسباتی و تجربی بر روی انبوهه این ترکیب انجام شده است، تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی بر روی نانوسیم این ترکیب صورت نگرفته است. بنابراین در کار حاضر با استفاده از نرم‌افزار Xcrysdyen نانوسیم این ترکیب را در دو فاز ساختاری بلند روی در راستای ]111[ و وورتسایت در راستای ]0001[ شبیه‌سازی کرده‌ایم. سپس خواص ساختاری و ...

در حفاظ‌سازی که به عنوان موثرترین راه حفاظت در مقابل پرتو شناخته می‌شود، چشمه پرتوزا به گونه‌ای محصور می‌گردد که تا حد امکان محیط بیرون آن محفظه کمترین میزان تابش را دریافت کند. در این تحقيق سعی بر آن است که با طراحی یک سیستم مناسب، حفاظ اطراف یک چشمه نوتروني بهینه‌سازی شود. برای این منظور ابتدا با در نظر گرفتن مواد مختلف که به عنوان کندکننده نوترون به کار می‌روند و مقایسه این مواد از لحاظ کارایی، در دسترس بودن و خواص فیزیکی بهترین ماده انتخاب شده و با توجه به طیف نوترون چشمه ...

از راکتورهای تحقیقاتی به منظور پرتودهی و تست مواد، تولید رادیوایزوتوپ ها و همچنین استخراج یک طیف وسیع از پرتوهای نوترونی استفاده می شود. به منظور پرتودهی موثر مواد جهت تولید رادیوایزوتوپ ها و تست مواد، به شار نوترون حرارتی بالا در مجموعه های پرتودهی نیاز می باشد. در بهینه سازی شار نوترون های حرارتی در تله نوترون یک راکتور تحقیقاتی، این واقعیت که قسمت مرکزی تله نوترون باید محلی برای قرارگیری نمونه ها باشد، همواره مد نظر بوده است. با این فرض آزمون مواد مختلف به عنوان ماده تله ...