عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درسال 1979دانشمندان دانکن وحسینیون سوال کرده‌اند که آیا برگشتی روی دوگان دوم جبر$ L^1(G)^{**} $ وجود دارد که تعمیمی از برگشت روی $ L^1(G) $باشد؟ در این پایان‌نامه نشان خواهیم داد که اگر $ G$ یک گروه غیرگسسته‌ی نامتناهی و یا میانگین‌پذیر نامتناهی باشد چنین برگشتی وجود ندارد. همچنین شرط لازم و کافی برای این‌که دوگان زیرفضاهای درون‌گرای چپ فضای $C _{b}(G)$ شامل یک برگشت باشد ارائه می‌کنیم. فرض می‌کنیم $ G $ یکدر سال 1979 دانشمندان دانکن LTRfootnote{Duncan}و حسینیون LT ...

فرض کنید H فضای هیلبرت مختلط نامتناهی البعد باشد و B(H) جبر همه عملگرهای خطی کران دار متعلق به H باشد، هم چنین نگاشت ϕ : B(H) → B(H) پوشا بوده و در رابطه زیر صدق کند: (A - λB)2 = idH ⇔ (ϕ(A)- λ ϕ(B))2 = idH 8A ; B ϵ B(H) ;  λ ϵC یعنی ϕ حافظ برگشت است، نشان می دهیم که ϕ به یکی از دو صورت: ϕ(A) = ϵTAT-1 و A ϵ B(H); ϵ ϵ{±1} زمانی که T عملگر خطی پیوسته و معکوس پذیر است یا ϕ(A) = ϵTA*T-1 , A ϵ B(H); ϵ ϵ {±1} وقتی که T عملگر مزدوج خطی پیوسته و معکوس پذیر است، می باشد. ...

در این پایان نامه تغییر شکل عمل ضرب و عمل برگشت را در یک C*-جبر بررسی می کنیم بطوریکه نرم آن بدون تغییر باقی بماند. ...
نمایه ها:
ضرب | 
برگشت | 

در این رساله به مطالعه برخی از ویژگی‌های همانستگی جبرهای باناخ مانند میانگین‌پذیری کاراکتری و ‏همچنین به بررسی وجود برگشت و سه‌گشت روی دوگان دوم برخی از جبرهای باناخ می‌پردازیم. در ابتدا $\phi$-میانگین‌پذیری جبرهای باناخ مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع، وجود دو رده‌ی خاص از ‎‎$‎‎\phi $-میانگین‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم؛ ‎$‎‎\phi $‎-میانگین‌های با نرم ‎$‎‎1‎$‎‎ و ‎$‎‎\phi $‎-میانگین‌های در بستار ضعیف-ستاره مجموعه‌ی ‎$ S_{ \phi }=\{a\in \mathcal{A};~\Vert a\Vert= ...

در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی 6 T و عملیات برگشت و پیر سازی مجدد(RRA) بر ساختار میکروسکوپی، خواص مکانیکی و خواص خستگی آلیاژ 7075 فورج شده در شرایط 6T مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا نمونه های فورج شده را تحت عملیات همگن سازی در دمای C° 460 به مدت نیم ساعت قرار داده و سپس نمونه ها تحت عملیات پیر سازی مصنوعی در دمای °C 120 به مدت 24 ساعت داده شدند. عملیات برگشت و پیر سازی مجدد در دماهای 180 ، 200 ، 220 و °C 240 به مدت زمان های 5 ،10و20 دقیقه انجام شده و ب ...

یک جبر لائو، یک جبر باناخ ‎$ \A $‎ است که پیش ‌دوگان یکتای یک ‎$ W^* $-‌‎جبر مانند ‎$ {\mathscr M} $‎ است به طوری که عضو همانی ‎${\mathscr M}$‎ یک تابعک خطی ضربی روی ‎$ \A $‎ باشد. مفهوم جبر لائو اولین بار در سال ‎1983‎ توسط لائو با عنوان ‎$ F $-‌‎جبر معرفی و در چند دهه‌ی گذشته تحت عنوان جبر لائو، توسط ریاضیدانان متعددی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این رساله، معرفی مفهوم جبرهای لائوی دوگان و بررسی ویژگی‌های دسته‌ی مهمی از این جبرها است. محور اصلی مورد مطالعه ...
نمایه ها:
برگشت | 
مشتق | 
نمایش | 

طرح احداث سالن جدید کوره تنش‌گیری در پی بروز مشکلات عدیده از قبیل ایجاد ترافیک شدید در خطوط مختلف ناشی از افزایش ظرفیت تولید کارگاهها در سال‌های اخیر که عملیات انتقال محصولات تولید خطوط مختلف و رساندن آنها به کوره تنش‌گیری موجد را با وفقه بسیار مواجهه مینماید و همچنین عدم گنجایش کافی کوره موجود جهت عملیات تنش‌گیری محصولات حجیم در دستور کار واحد تحقیق و توسعه گروه فلزی و سازه ماشین‌سازی اراک قرار گرفت و با بررسی‌های بعمل آمده احداث سالنی مجزا و مجهز به کوره تنش‌گیری متناسب با ...

چکیده ندارد.

علم طراحی آزمایشات به ارائه پیشنهادها و راهکارهای سیستماتیک و علمی می پردازد که بر اساس آن می توان با تغییرات آگاهانه بر روی متغییرهای ورودی و آنالیز متغیر خروجی به تجزیه و تحلیل رفتار سیستم پرداخت . پروژه حاضر شامل دو بخش تئوری و عملی است . در بخش تئوری به مطالعه تخمین و براورد یک داده موقعیکه در یک طراحی مفقود گردیده است و یا اجرای آن مشکل است پرداخته که این تخمین از دو روش مختلف صورت گرفته و یک نرم افزار نیز برای انجام این تخمین ها ارائه گردیده . در بخش عملی پروژه به بررس ...