عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به نظر لاک ما در ادراک حسی مستقیما به اشیاء مادی آگاهی پیدا نمی‌کنیم بلکه فقط به تصوراتی که این اشیاء در اذهان ایجاد می‌کنند آگاهی داریم، اما در عین حال می‌توانیم نتیجه بگیریم که این اشیاء موجودند زیرا آنها علت تصورات ما محسوب می‌شوند. همچنین به نظر لاک بعضی از تصورات شبیه به کیفیاتی هستند که در خود اجسام وجود دارند ولی بعضی از آنها به این دلیل که نسبی هستند فقط در ذهن وجود دارند. او دسته اول را کیفیات اولیه و دسته دوم را کیفیات ثانویه می‌نامد. اما به نظر بر کلی چنین ...