عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش مطالعه رابطه بین درون گرایی-برون گرایی و روان رنجورخویی با خودشیفتگی دانشجویان هنر است.فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسشنامه شخصیت خودشیفته راسکین ابزارهای مناسب برای این تحقق این هدف هستند که در مورد نمونه ای تصادفی از 196 دانشجوی هنر اجرا شد و روابط بین متغیرهای پژوهش به کمک همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مطالعه گردید.نتایج نشان داده که:1)بین درون گرایی-برون گرایی با خودشیفتگی در دانشجویان هنر دختر و پسر رابطه معناداری وجود دارد.2)بین روان رنجورخویی با خودشیف ...

چکیده ندارد.

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به نوع شخصیت زبان آموز. در میان انواع گونه های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. درون گرایی بدان معناست که فرد انرژی لازم را برای انجام فعالیت های خود از منبع درونی و شخص برون گرا این انرژی را از اطرافیان یعنی از منابع بیرونی بدست می آورد. عقیده ما بر این است دانش لازم مربوط به این ویژگی شخصیتی می تواند به ما در پیش بینی دشواری های یادگیری برای هر یک از زبان آموزان کمک کند. با اطلاع ا ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر موسیقی و سروصدا بر عملکرد درون گرایان و برون گرایان در آزمون های شناختی با توجه به محیط مطالعه ی قبلی بود. جامعه مورد مطالعه دانش جویان دوره ی کارشناسی رشته ی علوم تربیتی ورودی 91-89 دانشگاه تربیت مدرس تهران بود. با توجه به حجم کم جامعه تمام افراد جامعه به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند، و به پرسش نامه شخصیت آیزنگ (1975) و پرسش نامه محقق ساخته ی محیط مطالعه ی قبلی پاسخ دادند، از بین این تعداد در کل 84 نفر به صورت گرایش بیشتر به درون گرا ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و گرایش به اعتیاد در میان نوجوانان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه یک شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 تشکیل می داد. روش نمونه گیری در این تحقیق به شکل تصادفی خوشه ای بود. بدین ترتیب که از بین تمامی مدارس متوسطه منطقه یک دوازده مدرسه بطور تصادفی انتخاب و از بین هر مدرسه یک کلاس انتخاب شد و اعضاء نمونه 342 نفر به شمار آمدند . برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از دو ابزار استفاده گر ...

عوامل زیادی در عملکرد آزمونی زبان آموزان در متن یادگیری زبان موثر می باشد.این تحقیق تلاشی است در زمینه بررسی نقشی که سبک های شناختی و شخصیتی بر عملکرد یادگیرنده های زبانی در سوالات C-test Z-test و تست های چند گزینه ای دارد. در این تحقیق سعی شده است تا نقش درون گرایی، برون گرایی، تکانشی و فکری بودن بر روی عملکرد شرکت کنندگان در این آزمون ها بررسی شود. به منظور دستیابی این هدف 212 یادگیرنده زبان انگلیسی بر مبنای روند نمونه گیری انتخاب شدند. سبک های شناختی و شخصیتی آن ها توسط پ ...

در این پژوهش به اصلی ترین ابزار گفتمان یعنی ابزار انسجام که خود یک مجموعه 18 عضوی است پرداخته شد تا نقش جنسیت و شخصیت در کاربرد ابزارهای انسجام گفتمان از سوی دانش آموزان در تعاملات شفاهی و نوشتاری مورد مطالعه قرار گیرد. تحقیق از نوع کاربردی می باشد؛ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر و دختر دوم دبستان منطقه 6 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1394-1393 شهر تهران بودند. حجم نمونه آماری به تعداد 100 نفر بود که به دلیل وجود متغیر جنسیت و شخصیت به چهار گروه 25 نفری تقسیم شدند. ...

اضطراب امتحان بعنوان یک پدیده شایع و مهم آموزش رابطه نزدیکی با اضطراب عمومی دارد. با این حال دارای ویژگی های خاصی است که آن را از اضطراب عمومی مجزا می کند. سیبر(1980) اضطراب امتحان را حالت خاصی از اضطراب عمومی می داند که شامل پاسخ های پدیدارشناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست می باشد و فرد آن را در موقعیت های ارزیابی تجربه می کند. هنگامی که اضطراب امتحان رخ می دهد، بسیاری از فرایندهای شناختی و توجهی با عملکرد موثر تداخل می کنند. منظور از اضطراب، هیجان ناخوشای ...

.در این پژوهش به بررسی رابطه بین نوع شخصیت و سبک مدیریت مدیران دبیرستان های دخترانه غیر انتفاعی شهر تهران پرداخته ایم. برای تعیین ویژگی های شخصیتی مدیران از نظر درون گرایی و برون گرایی و روان نژندی از پرسش نامه آیزنگ و برای تعیین سبک رهبری ربطه مدار و و ظیفه مدار از پرسش نامه لوتانز بهره گرفته ایم. برای بررسی فرضیه ها نیز از آزمون غیر پارامتریک خی دو استفاده کرده ایم نتایج نشان داد که: بین شخصیت برون گرا و درون گرا و سبک مدیریت مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد . سبک مدیریت م ...