عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از عواملی که بر رضامندی زناشویی زوجین تأثیر عمده ای دارد و می تواند آن را پیش بینی نماید، ویژگی‌ های شخصیتی هر یک از زوجین می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آندروژنی، تکانشوری و سبک برونگرایی در پیش بینی رضامندی زناشویی زوجین درگیر و عدم درگیر طلاق انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعین(زوجین درگیر طلاق) به دادگاه خانواده شهر اردبیل بود. نمونه این پژوهش 50 زوج در حال طلاق بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین 50 زوج عدم درگیر طلاق جهت مقایسه ...

رسیدن به رضایت از زندگی هدف نهایی بشر است و این مهم با عوامل بسیاری ارتباط دارد،هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی برونگرایی و درونگرایی بر سطح رضایت از زندگی بوده است.در این مطالعه 224 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و الزهرا از هر دو جنس در دروه کارشناسی از رشته های پزشکی و مهندسی و هنر و علوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.پرسشنامه های پنج عاملی نئو(فرم کوتاه) و شخصیت آیزنگ و رضایت از زندگی داینر برای اندازه گیری متغیرها استفاده شد.با توجه به نتای ...

بررسی مسائل و مشکلاتی که منجر به فروپاشی خانواده و روابط زناشویی می گردد ، ضروری به نظر می رسد از طرف دیگر با توجه به بالا رفتن میزان طلاق و ناسازگاری های زناشویی ، نیاز به انجام پژوهشهای وسیع در این زمینه احساس می شود که تحقیق حاضر در همین راستا صورت پذیرفت و هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی ( درونگرایی و برونگرایی ) و سازگاری زناشویی بود . این تحقیق را می توان از نوع تحقیقات بنیادی و کاربردی دانست و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش همبستگی استفاده ...

هدف از اجرای این پژوهش بررسی روابط ساده و چندگانه متغیرهای تعهد سازمانی (شامل سه زیر مقیاس تعهد همانندسازی، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای)، معنویت و مراقبت معنوی (شامل چهار زیر مقیاس معنویت، مراقبت معنوی، مذهب و مراقبت فردی) و برونگرایی (شامل سه زیر مقیاس عاطفه مثبت ، اجتماعی بودن و فعالیت) با افشاگری تخلف سازمانی پرستاران بیمارستانهای خصوصی و دولتی شهر اصفهان بود. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه پرستاران بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال89-1 ...

در این پژوهش مدل روابط برونگرایی و احساس تنهایی با بهزیستی ذهنی با میانجیگری احساس پیونداجتماعی بررسی شده است. فرض شده است که علاوه بر روابط غیر مستقیم که بین این متغیرها وجود دارد، احساس پیوند اجتماعی روابط برونگرایی و احساس تنهایی با بهزیستی ذهنی را میانجیگری می کند. تعداد 365 نفر از دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نسبتی انتخاب شدند و به پرسشنامه شخصیت نئو (Neo-FFI)، مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(USLI)، مقیاس تجدید نظر شده احس ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش اجتماعی و تنظیم هیجان با تعلل‌ورزی تحصیلی با توجه به نقش میانجی‌گری برونگرایی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان گنبد کاووس در سال تحصیلی 93-92 با روش همبستگی انجام شد. نمونه پژوهش 276 ( دانش‌آموز پسر و دختر) بود که به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تصادفی، از دبیرستان‌های دوره‌ی دوم متوسطه شهر گنبد انتخاب شدند و به چهار پرسشنامه متشکل از تعلل‌ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و برونگرایی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌ها ...

هدف : مقایسه درونگرایی/ برونگرایی و عملکرد خانواده براساس سیستم های مغزی رفتاری در زنان متأهل شهر کرج انجام شده است. روش : پژوهش حاضر یک مطالعه علی-مقایسه ای است.برای انجام این پژوهش از بین زنان متأهل شهر کرج 200نفر به صورت دردسترس و از بین کسانی که حاضر به پاسخگویی و واجد شرایط بودند، انتخاب شدند.سپس پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون GWPQ جهت انتخاب گروه های دارایBAS( سیستم فعالساز رفتاری) / BIS (سیستم بازداری رفتاری ) بالا و BAS / BIS پایین توزیع شد. نمونه گیری را تا جائی اد ...

در این پژوهش به بررسی کارکرد افتراقی سؤال در آزمون شخصیتی آیزنک- فرم بزرگسالان پرداخته شد. این آزمون دارای 4 خرده مقیاس شامل روان پریش خویی ، روان رنجورخویی ، برونگرایی- درونگرایی و دروغ سنج می باشد. در پژوهش های قبلی همواره بین نمرات زنان و مردان تفاوتهایی مشاهده شده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی این امر پرداخته شد که آیا این تفاوت نمرات در دو گروه حاصل کارکرد افتراقی سؤالات است یا ناشی از تفاوت واقعی گروه ها است؟ نمونۀ پژهش 700 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بین ...

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين ابعاد شخصيتي هگزاکو با استراتژي هاي يادگيري و پيش بيني استفاده ار استراتژ يهاي يادگيري لغات زبان بر اساس ابعاد شخصيتي در بين زبان آموزان بوده است . روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد . ‮ جامعه آماري اين پژوهش کليه افرادي هستند که در نيمه دوم سال 1390 به آموزشگاههاي زبان شهرستان تبريز مراجعه نموده و از سطح 4 به بعد وارد تحقيق شدند. حجم نمونه 300 نفر مي باشد.آزمودني ها به شيوه نمونه خوشه اي طبقه اي از بين جامعه آماري مربوطه انتخاب ش ...