عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رسیدن به رضایت از زندگی هدف نهایی بشر است و این مهم با عوامل بسیاری ارتباط دارد،هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی برونگرایی و درونگرایی بر سطح رضایت از زندگی بوده است.در این مطالعه 224 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و الزهرا از هر دو جنس در دروه کارشناسی از رشته های پزشکی و مهندسی و هنر و علوم انسانی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.پرسشنامه های پنج عاملی نئو(فرم کوتاه) و شخصیت آیزنگ و رضایت از زندگی داینر برای اندازه گیری متغیرها استفاده شد.با توجه به نتای ...

به منظور بررسی رابطهء اضطراب امتحان، درونگرایی- برونگرایی دانش‌آموزان، و تحصیلات و شغل والدین، با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم راهنمائی از بین 6 مدرسه راهنمائی (دخترانه و پسرانه) در شهر بافت ، به 354 دانش‌آموز سال سوم (187 دختر و 176 پسر) که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پرسشنامهء شخصیتی نوباوگان آیزنگ (آیزنگ وایزنک ، 1975) و مقیاس اضطراب امتحان ساراسون (ساراسون، 1961) ارائه شد. اطلاعات مربوط به شغل و تحصیلات والدین و وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز جمع‌آوری شد. ب ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت برونگرایی/ نوروزگرایی و بهزیستی ذهنی با توجه به نقش واسطه‌ای ذهن آگاهی بود. در این مطالعه توصیفی (همبستگی) تعداد 152 نفر (61پسر، 91دختر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و به فرم کوتاه پرسشنامه تجدید نظر شده شخصیت آیزنک (EPQR-S) و مقیاس ذهن آگاهی (MAAS) پاسخ دادند. همچنین برای ارزیابی بهزیستی ذهنی با توجه به تعریف آن، از دو مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر دو عامل روانشناختی درونگرایی و برونگرایی بر انتخاب راهبردهای ارتباطی در کلام، از سوی دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی پرداخته است .تحقیقات نشان داده است که انتخاب راهبردهای ارتباطی بستگی به عوامل متعددی دارد که یکی از آنها، نوع شخصیت میباشد.از اینرو، هدف این تحقیق تعیین وجود رابطه‌ای میان درونگرایی و برونگرایی و نوع میزان استفاده از راهبردهای ارتباطی در کلام است .جهت بررسی پرسشهای تحقیق، پژوهش در سه مرحله انجام شد.در ابتدا آزمون میشیگان که ...

این طرح از نوع پژوهشهای پس رویدادی است که برای بررسی تاثیرها همانندی/تضاد ویژگیهای شخصیت از زاویه درونگرایی/برونگرایی-بر سطح کلی میزان رضایت‌مندی زناشویی زوجین و 12 مقیاس مختلف آن تدوین شده است . متغیر پیش‌بینی‌کننده درنگرایی/برونگرایی زوجین در ترکیبی همانند با متضاد (هر دو درونگرا، هر دو برونگرا، یکی درونگرا یکی برونگرا) و نیر درونگرایی/برونگرایی مفرط در ترکیبهای مختلف (به عنوان مثال درونگرایی مفرط درونگرا، درونگرای مفرط برونگرا، و جز آن) است . متغیر پیش‌بینی شونده سطح رضایت ...
نمایه ها:
شخصیت | 
رضایت | 
زن | 

هدف این تحقیق بررسی ویژگیهای تشخصیص در ابعاد درونگرایی و برونگرایی ورزشکاران شرکت‌کننده در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان کشور بوده است . در این تحقیق حدوده 1700 نفز زن شرکت‌کننده از کلیه استانهای کشور در اولین المپیاد فرهنگی و ورزشی در 12 رشته ورزشی شرکت کرده‌اند که از این تعداد 206 هر متعلق به استان تهران بوده است . که در این تحقیق ویژگیهای شخصیتی ورزشکاران از دو بعد دورنگرایی و بردنگرایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در رشته‌های انفرادی گروهی و در استانهای مختلف مورد مقا ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش اجتماعی و تنظیم هیجان با تعلل‌ورزی تحصیلی با توجه به نقش میانجی‌گری برونگرایی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان گنبد کاووس در سال تحصیلی 93-92 با روش همبستگی انجام شد. نمونه پژوهش 276 ( دانش‌آموز پسر و دختر) بود که به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تصادفی، از دبیرستان‌های دوره‌ی دوم متوسطه شهر گنبد انتخاب شدند و به چهار پرسشنامه متشکل از تعلل‌ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و برونگرایی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌ها ...

هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی صفات شخصیتی برونگرایی و درونگرایی، شناسایی و تحلیل عوامل تنش زا در محیط کاری معلمان ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران است . ...
نمایه ها:
ورزش | 
معلم | 
تهران | 

به منظور بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های اسناد در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری زناشویی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بستک تعداد 254 نفر از دبیران (137 زن و 117مرد) به روش سرشماری انتخاب شدند و از پرسشنامه-های سازگاری زناشویی (1976)، ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی NEO مک کرای و کوستا (1985)، و سبک‌های اسناد پیرسون و همکاران (1983) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بعد روان نژ ...